Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks  A. Urtāns
  Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciāliste, Komisijas sekretāreO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Cīruļu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0427) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 67 kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 7 kļavas ø 79, 45, 23, 20, 20, 18, 18 cm un 60 melnalkšņus ø 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 26, 27, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 39 cm Rīgā, Cīruļu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0427) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 12293,62 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Antenas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 052 2022) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Antenas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 052 2022) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 106,72 EUR (viens simts seši euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115), Rīgā, Ventspils ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 056 0102) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 056 0087), pie Ventspils ielas 22, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2021.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Baltinavas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 0597) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm Rīgā, Baltinavas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 0597) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 290,27 EUR (divi simti deviņdesmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Ulža ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 127 2030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 34 cm Rīgā, Ulža ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 127 2030) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 290,27 EUR (divi simti deviņdesmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2021.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 100 0033), pie Lielupes ielas 24 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 81 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 100 0033), pie Lielupes ielas 24;
 2. Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 100 0033), pie Lielupes ielas 24 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 027 0079) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 031 2044) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 31/53 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 031 2044) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 896,41 EUR (astoņi simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. noteikt, ka būvniecības projekta ietvaros nocirstā koka vietā Zemesgabalā nepieciešams iestādīt jaunu – līdzvērtīgu vai vērtīgāku koku saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sesku ielā 56A (kadastra apzīmējums 0100 071 1255) un Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9022), pie Sesku ielas 56A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 2016), pie Maskavas ielas 273 k-1, Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01000720074), pie Maskavas ielas 273, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2022.

1.2.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 97 (kadastra apzīmējums 0100 121 2596) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.2.14. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0350), pie Maskavas ielas 200 saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

 1. Nolemj:
 2. 08.02.2022. līdz 21.02.2022. rīkot publisko apspriešanu par 17 koku: 4 zirgkastaņu, 65, 48, 22, 16 (celma caurmērs 20 cm), 1 ošlapu kļavas ø 15/12/17/18/16/14/7, 8 bērzu ø 50, 21, 42, 24/22, 30/27, 30/32, 29/25/21, 51 cm, 4 kļavu ø 38, 40, 14/9/10 (celma caurmērs 22 cm), 53 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022) un par 2 papeļu ø 100, 127 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0350), pie Maskavas ielas 200;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 01.02.2022. Ne vēlāk kā līdz 07.02.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Daugavpils ielā 31;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.02.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā);
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas līdz 26.03.2022.

1.2.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 014 2086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 35 cm Rīgā, Duntes ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 014 2086) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 119,52 EUR (viens simts deviņpadsmit euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 0124), pie Mazās Nometņu ielas 65, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2022.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 076 2014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2022.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (kadastra numurs 0100 074 0098, kadastra apzīmējums 0100 074 0516)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm, 2 kļavas ø 51, 35 cm, 3 bērzus ø 21, 45, 29 cm, 1 ošlapu kļavu ø 39 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (kadastra numurs 0100 074 0098, kadastra apzīmējums 0100 074 0516);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 457,03 EUR (četri simti piecdesmit septiņi euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 9 (kadastra numurs 0100 054 0026, kadastra apzīmējums 0100 054 0163)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2021.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabals bez adreses (kadastra numurs 0100 106 0762, kadastra apzīmējums 0100 106 9007), pie Codes ielas 10A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Bez adreses (kadastra numurs 0100 106 0762, kadastra apzīmējums 0100 106 9007) pie Codes ielas 10A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Foreļu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 091 2222)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 33 cm Rīgā, Foreļu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 091 2222);
 2. atļaut cirst 2 āra bērzus ø 30, 37 cm un 1 balto robīniju ø 30 cm Rīgā, Foreļu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 091 2222);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 289,13 EUR (divi simti astoņdesmit deviņi euro, trīspadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Melderu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0023)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Melderu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0023);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,21 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Laimdotas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 115 0069)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Laimdotas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 115 0069);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,09 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka stumbra ciršanu Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 070 9999, kadastra apzīmējums 0100 070 9008), pie Purvciema ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītola ø 60/100/110 cm 1 stumbru ø 110 cm Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 070 9999, kadastra apzīmējums 0100 070 9008), pie Purvciema ielas 10;
 2. noteikt, ka pirms koka stumbra ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 16A (kadastra apzīmējums 0100 085 0048)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 104 (kadastra apzīmējums 0100 063 0166)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.03.2022.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 35/35 cm vienu asi ø 35 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 060 0350)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavas ø 100 cm ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 060 0350).

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 262 (kadastra apzīmējums 0100 078 0336) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 2350), pie Maskavas ielas 262, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 9 papeles ø 88, 82, 86, 80, 60, 70, 68, 90, 72 cm, 1 ošlapu kļavu ø 19/32/32 cm Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 2350), pie Maskavas ielas 262
  • 8 papeles ø 50, 68, 62, 45, 59, 75, 70, 80 cm Rīgā, Maskavas ielā 262 (kadastra apzīmējums 0100 078 0336);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Nulpes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6658), pie Nulpes ielas 23, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 papeles ø 80, 56, 48, 68, 80 cm Rīgā, Nulpes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6658), pie Nulpes ielas 23;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Zvārtavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2747), pie Latgales ielas 15, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 143 cm Rīgā, Zvārtavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2747), pie Latgales ielas 15;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 260,44 EUR (divi simti sešdesmit euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 70 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Veiksmes ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 120 2206)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 42, 40, 48 cm Rīgā, Veiksmes ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 120 2206).

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0526), pie Kalmju ielas 4L.

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 33, 42, 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0526);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 35. punktu Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad tas stājies spēkā pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

0 Patīk
775 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.