RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 41 (07.10.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas domes deputāts V. Petrovs
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku stumbru ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 23 (60. grupa, 254. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 robīniju stumbru ø 22, 33 cm Rīgā, Kristapa ielā 23 (60. grupa, 254. grunts) patvaļīgu ciršanu 313,03 EUR (trīs simti trīspadsmit euro, trīs centi).

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 apses ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 (celma caurmērs 24 cm), 20 cm (celma caurmērs 23 cm), 2 ozoli ø 12 (celma caurmērs 21 cm), 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērzs ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 kļava ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts) patvaļīgu ciršanu 457,02 EUR (četri simti piecdesmit septiņi euro, divi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 10 (64. grupa, 190. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 apses ø 28, 23, 30 cm un 3 krustābeles ø 11/11 (celma caurmērs 21 cm), ø 9/8/5/6 (celma caurmērs 28 cm), ø 10/9 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Elvīras ielā 10 (64. grupa, 190. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 865,69 EUR (astoņi simti sešdesmit pieci euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā 5A (107. grupa, 2150. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 20/21 cm, 4 kļavas ø 24, 13/13/18 (celma caurmērs 36 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 71 cm un 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Zaļenieku ielā 5A (107. grupa, 2150. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1617,79 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņpadsmit euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie krustojuma ar Gaviezes ielu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.11.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar zaudējumu atlīdzības atmaksas atcelšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krīdenera dambī 4 (48. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0139), Rīgā, Grēdu ielā 15 (48. grupa, 151. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0145) un Rīgā, Grēdu ielā 17 (48. grupa, 146. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0140) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 1A (43. grupa, 156. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0072), Rīgā, Krasta ielā 1C (43. grupa, 161. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0091) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2019.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu 7. līnijā 25 (125. grupa, 6615. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.12.2019.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā bez numura (121. grupa, 2490. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.12.2019.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 30 (92. grupa, 191. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0181) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 8A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 27, 38 cm Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 8A;
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 8A Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 90 (82. grupa, 248. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.11.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vestienas ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 37. grunts; kadastra apzīmējums 0100 038 0033), pie Vestienas ielas2J, Rīgā, Jaunciema gatves sarkanajās līnijās (114. grupa, 9000. grunts), pie Jaunciema gatves 240A, Rīgā, Jaunmoku ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 664. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 9018), pie Jaunmoku ielas 12

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Rīnūžu ielas sarkanajās līnijās (111. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 111 0007), pie Baltāsbaznīcas ielas 44

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 26/23 cm Rīgā, Rīnūžu ielas sarkanajās līnijās (111. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 111 0007), pie Baltāsbaznīcas ielas 44 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 406. grunts) un Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 245. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Rucavas ielā 19 (81. grupa, 481. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Rucavas ielā 19 (81. grupa, 481. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Rucavas ielā 19 (81. grupa, 481. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 71 (81. grupa, 320. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ārlavas ielā 14 (55. grupa, 184. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lapu ielā 29 (59. grupa, 162. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2019.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 40B (106. grupa, 990. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 40B (106. grupa, 990. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 86/88 (30. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.11.2019.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 66 (29. grupa, 69. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.11.2019. līdz 19.11.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 asās egles ø 29 cm ciršanu Rīgā, Stabu ielā 66 (29. grupa, 69. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.10.2019. Ne vēlāk kā līdz 04.11.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.11.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Stabu ielas pusē, pie Stabu ielas 66 žoga vai fasādes);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2019.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 7 (41. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 7 (41. grupa, 72. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 129 k-1 (121. grupa, 4038. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 83 (70. grupa, 1031. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 43, 38 cm Rīgā, Ūnijas ielā 83 (70. grupa, 1031. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Ūnijas ielā 83 (70. grupa, 1031. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 9 (24. grupa, 255. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 74 cm Rīgā, Šarlotes ielā 9 (24. grupa, 255. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 842,34 EUR (astoņi simti četrdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 6A (72. grupa, 90. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0200), pretī Maskavas ielai 273 k-3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 24/30/31 cm Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 44 (71. grupa, 310. grunts), pie Augusta Deglava ielas 73

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 21/29 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 44 (71. grupa, 310. grunts), pie Augusta Deglava ielas 73;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,07 EUR (deviņdesmit viens euro, septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā 18 (116. grupa, 247. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 bērzu ø 77 cm Rīgā, Tālivalža ielā 18 (116. grupa, 247. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 35,06EUR (trīsdesmit pieci euro, seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajos zemesgabalos Mīlgrāvja, Daugavgrīvas, Augusta Deglava un Maskavas ielas teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • kalstošas 5 papeles ø 22, 40 ,48, 40, 38 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 068 0004 Mīlgrāvja ielas teritorijā pie tilta pār Mīlgrāvi;
  • kalstošu 1 papeli ø 80 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 077 2114 Daugavgrīvas ielas teritorijā pie zemesgabala Podraga ielā 2;
  • kalstošu 1 papeli ø 36 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 038 0196 Augusta Deglava ielas teritorijā pie zemesgabala Augusta Deglava ielā 36;
  • kalstošu 1 papeli ø 80 cm, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 125 9019 Maskavas ielas teritorijā pie zemesgabala Maskavas ielā 462;
 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Strazdumuižas parkā (92. grupa, 37. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Strazdumuižas parkā (92. grupa, 37. grunts).

 

0 Patīk
315 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.