RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 10 (08.03.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm, 1 melnalksni ø 55 cm un 1 ozolu ø 37 cm Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Putnu ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 073 2227) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 17 cm (celma caurmērs 26 cm) un 1 ošlapu kļavu ø 15/16/16/17/19/20/21/36 cm Rīgā, Putnu ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 073 2227) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 845,18 EUR (astoņi simti četrdesmit pieci euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mālu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0029) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Mālu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0029) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 563,46 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Īslīces ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 107 0515), pie Īslīces ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 14/8 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 1 kļavu ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 ozolu ø 11/11 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Īslīces ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 107 0515), pie Īslīces ielas 3.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 050 0111), Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kadastra numurs 0100 050 0110;

kadastra apzīmējums 0100 050 0067) un Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 050 2029) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 09.03.2021. līdz 22.03.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 zirgkastaņas ø 61 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 050 0111), 1 kļavas ø 32 cm, 2 blīgznu ø 16/18/20/22/25, 25/12 cm, 2 bērzu ø 18, 19 cm, 2 gobu ø 18, 20 cm un 2 ošlapu kļavu ø 20, 22 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kadastra numurs 0100 050 0110; kadastra apzīmējums 0100 050 0067) un 3 ošlapu kļavu ø 18, 19, 22 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 050 2029);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.03.2021. (ieskaitot). Ne vēlāk kā līdz 08.03.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.03.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (ietves malā pie zemesgabalu robežas vai pie teritorijas Jelgavas ielā 8 žoga).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Gdaņskas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 84 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0103) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 717,13 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 81 (kadastra apzīmējums 0100 093 0683) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 43/54, 57 cm un 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 81 (kadastra apzīmējums 0100 093 0683).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 333 (kadastra apzīmējums 0100 091 0205), pie sporta manēžas Brīvības gatvē 345 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm (koks Nr. 18) Rīgā, Brīvības gatvē 333 (kadastra apzīmējums 0100 091 0205), pie sporta manēžas Brīvības gatvē 345;
 2. atļaut cirst 2 ozolus ø 24 (koks Nr. 1), 52 (koks Nr. 4) cm, 2 bērzus ø 30 (koks Nr. 5), 21 (koks Nr. 12) cm, 1 pīlādzi ø 20/16 (koks Nr. 7) cm un 6 priedes ø 36/36 (koks Nr. 13), 56 (koks Nr. 14), 37 (koks Nr. 15.1.), 42 (koks Nr. 15.2.), 53 (koks Nr. 16), 52 (koks Nr. 17) cm Rīgā, Brīvības gatvē 333 (kadastra apzīmējums 0100 091 0205), pie sporta manēžas Brīvības gatvē 345 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Trīsciema 9. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2450), Rudzu ielas pusē, pie īpašuma Trīsciema 9. līnijā 12 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 6 (kadastra numurs 0100 105 0147, kadastra apzīmējums 0100 105 0402)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 55, 63 cm Rīgā, Drustu ielā 6 (kadastra numurs 0100 105 0147, kadastra apzīmējums 0100 105 0402);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 537,28 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 105 0063)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 42/50 cm Rīgā, Dāliju ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 105 0063);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 167,55 EUR (viens simts sešdesmit septiņi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 099 0147)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 099 0147);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 97,89 EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Priekules ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 119 0065)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Priekules ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 119 0065);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 14A (kadastra numurs 0100 073 0263, kadastra apzīmējums 0100 073 0462)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 63 cm Rīgā, Graudu ielā 14A (kadastra numurs 0100 073 0263 kadastra apzīmējums 0100 073 0462);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 037 0055)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ādmiņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 032 0038)

Nolemj:

 1. no 04.2021. līdz 05.05.2021. rīkot publisko apspriešanu par 2 papeļu ø 117, 67 cm un 1 kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Ādmiņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 032 0038);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.2021. Ne vēlāk kā līdz 19.04.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Ādmiņu ielā 13, pie žoga, vai ēkas fasādes ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Eglaines ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 078 0520)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 25/25/25 cm Rīgā, Eglaines ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 078 0520);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,59 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bruņinieku ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 033 0095)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 57 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku Rīgā, Bruņinieku ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 033 0095).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vestienas ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 071 0150) un Rīgā, Vestienas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 071 0137)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 6B (kadastra apzīmējums 0100 121 0210)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Krustpils ielā 6B (kadastra apzīmējums 0100 121 0210) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 130A, 130A k-1 (kadastra apzīmējums 0100 080 2338)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 76B (kadastra apzīmējums 0100 080 0025)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø  29, 45 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 76B (kadastra apzīmējums 0100 080 0025);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 168,47 EUR (simtu sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2211), pie zemesgabala Vidzemes Alejā 4 un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2137), pie zemesgabaliem Vidzemes alejā 2, Vidzemes alejā 6, Vidzemes alejā 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 papeli ø 60 cm Rīgā, zemesgabalā bez adrese ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2211, pie zemesgabala Vidzemes Alejā 4;
  • 1 papeli ø 84 cm Rīgā, Vidzemes alejas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 091 2137, pie zemesgabala Vidzemes alejā 2;
  • 1 papeli ø 60/68 cm Rīgā, Vidzemes alejas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 091 2137, pie zemesgabala Vidzemes alejā 6;
  • 1 papeli ø 50 cm Rīgā, Vidzemes alejas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 091 2137, pie zemesgabala Vidzemes alejā 8;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 31 (kadastra apzīmējums 0100 128 0223)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 2 kļavu ø 87, 57 cm ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 31 (kadastra apzīmējums 0100 128 0223).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vasarnieku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0501)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 

0 Patīk
449 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.