RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 11 (15.03.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu saistībā ar projekta “Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūve 1435 mm platuma sliežu ceļiem, posmā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas ielai (t.sk. jaunā Dzelzceļa tilta pār Daugavu izbūve)” un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.2021. līdz 07.04.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 42 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 054 0162, kadastra apzīmējums 0100 054 0115), 3 vītolu ø 30, 60, 75 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 050 0004), 6 gobu ø 17, 17, 22, 26, 30, 33 cm, 2 kļavu ø 21, 24 cm, 2 melnalkšņu ø 18, 29/40 cm, 17 ošu ø 14/25/34, 19, 21, 21, 21, 21/27, 21/44, 24/34, 28/32, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 47/59, 58/60 cm, 13 ošlapu kļavu ø 11/22, 13/14/17, 14/19/21/24/26, 15/20/22, 17, 17, 19, 19, 22, 27, 33, 37/44, 46 cm, 4 Pensilvānijas ošu ø 17, 18/28/45, 30, 35 cm un 1 vītola ø 62/66 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 050 2029, kadastra apzīmējums 0100 050 2029 8002), 2 gobu ø 20, 27/31 cm, 1 oša ø 11/20/21/25 cm un 2 Pensilvānijas ošu ø 9/22/30/34/37, 24/33 cm ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 050 2032), 1 baltās apses ø 92 cm, 2 vītolu ø 60, 63/82 cm un 1 Pensilvānijas oša ø 35/35 cm ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 049 2047) un 1 gobas ø 26/35/39 cm, 1 kļavas ø 38 cm, 2 bērzu ø 43, 55 cm, 7 papeļu ø 32, 44, 45, 50, 57, 62, 62 cm, 1 melnalkšņa ø 34 cm un 1 liepas ø 18/23/24/31 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 051 2016, kadastra apzīmējums 0100 051 0043);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.03.2021. Ne vēlāk kā līdz 22.03.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.03.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie ietves Jelgavas vai Mūkusalas ielas malā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.05.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 079 0375) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 20 cm un 1 trīsstumbru pīlādža 2 stumbrus ø 17/17 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 079 0375) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 213,44 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit četri centi).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 2027) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Līvciema ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 2027);
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 53, 40 cm Rīgā, Līvciema ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 2027) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 317,59 EUR (trīs simti septiņpadsmit euro, piecdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts, kadastra apzīmējums 0100 037 0175) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 03.2021. līdz 14.04.2021. rīkot publisko apspriešanu par 4 robīniju ø 21, 21, 21/15, 21 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts, kadastra apzīmējums 0100 037 0175);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.2021. Ne vēlāk kā līdz 29.03.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, pie Augšielas 1 žoga, Augšielas ielas pusē, labi redzamā, cilvēkiem pieejamā vietā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 121 2472), Rīgā, Sila ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 9014), Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējumi 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 23 0013) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 60 cm Rīgā, Miera ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 23 0013).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baņutas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0215) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 180A un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.2021. līdz 19.04.2021. rīkot publisko apspriešanu par 9 papeļu ø 42, 30, 20, 35, 30, 42, 34, 34, 20 cm, 6 kļavu ø 11/14/18/20, 23, 17/19/26, 26, 17 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm) cm, 22 vītolu ø 18/20, 11/12/17/20, 13/15 (celma caurmērs 30 cm), 30, 37, 38, 99, 23/25, 28, 22, 33/12, 29, 33, 35, 42, 24/37, 39, 26, 23, 49/31, 47, 28 cm, 2 bērzu ø 58, 36 cm, 1 ievas ø 20 cm un 2 liepu ø 33, 36 cm ciršanu Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 180A;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.03.2021. Ne vēlāk kā līdz 04.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.04.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mikus ielā 13 (kadastra numurs 0100 081 0059, kadastra apzīmējums 0100 081 0207) un Rīgā, Mikus ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 081 9999, kadastra apzīmējums 0100 081 2083)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zasulauka ielā 3A (kadastra numurs 0100 076 0256, kadastra apzīmējums 0100 076 0538)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 29 cm un 2 ošlapu kļavas ø 31, 21 cm Rīgā, Zasulauka ielā 3A (kadastra numurs 0100 076 0256, kadastra apzīmējums 0100 076 0538);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 226,75 EUR (divi simti divdesmit seši euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 053 0260) un Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 053 0083)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 076 0117)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 051 0177 8003)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 19, 16 cm, 2 gobas ø 17, 49 cm, 1 ošlapu kļavu ø 29 cm, 3 blīgznas ø 34, 49/18, 29 cm un 2 vīksnas ø 24, 15 cm Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 051 0177 8003);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 056 2087), pie Mārupes ielas 15A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 056 2087), pie Mārupes ielas 15A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grīšļu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 071 0817)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 043 0115)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 61 cm Rīgā, Maskavas ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 043 0115);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm, 1 gobu ø 23 cm Rīgā, Maskavas ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 043 0115);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 250,42 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vasku ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0467)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 22/23 cm Rīgā, Vasku ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0467);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 043 2002)

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Maskavas ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 043 2002).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pīkola ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 116 0208)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 043 2002)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 36 , 49/16 , 19 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Maskavas ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 043 2002);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 166,09 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 043 2002)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 29, 23/19 cm Rīgā, Maskavas ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 043 2002);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 217,64 EUR (divi simti septiņpadsmit euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 2062), no Flotes ielas 12A līdz Flotes ielai 11

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 2062), no Flotes ielas 12A līdz Flotes ielai 11.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 093 0619)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Mēness ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 026 0024)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Mēness ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 026 0024).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 383 (kadastra apzīmējums 0100 091 0046)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 127 2012)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0238)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 37 (Nr.1), 36 (Nr.2), 36 (Nr.4), 42 (Nr.6), 42 (Nr.7) cm un 1 bērzu ø 55 cm (Nr.5) Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0238);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1003,96 EUR (viens tūkstotis trīs euro, deviņdesmit seši centi);

noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas a

 

 

0 Patīk
455 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.