RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 15 (08.04.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599) saistībā ar būvniecību un par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.2019. līdz 03.06.2019. rīkot publisko apspriešanu par 2 kļavu ø 49, 37 cm, 25 bērzu ø 36/31/22, 71, 58, 58/53, 25, 23, 27, 42, 32, 20, 33, 34, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 26, 48, 20, 32, 33, 27, 28, 47, 51, 35 cm, 1 ozola ø 28 cm, 2 priežu ø 47, 20 cm un 1 ievas ø 25/28 cm ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.2019. Ne vēlāk kā līdz 20.05.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.2019.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 58 cm, 2 bērzus ø 44, 36 cm un 2 vītolus ø 67, 90/52 cm Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts);
 2. atļaut cirst 1 vītolu 87 cm Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts), saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 742,74 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez numura (73. grupa, 363. grunts), pie Dignājas ielas 10B

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.06.2019.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rītausmas ielā 4B (107. grupa, 2378. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 44 cm un 5 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 24, 24, 24, 56 cm Rīgā, Rītausmas ielā 4B (107. grupa, 2378. grunts).

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību Rīgā

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2019.

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 22 (56. grupa, 102. grunts), Rīgā, Ventspils ielā bez numura (56. grupa, 87. grunts), Rīgā, Atpūtas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 159. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2098) un Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.2019. līdz 09.05.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 18 liepu ø 47, 55, 47, 67, 46, 47, 48, 55, 59, 37, 50, 33, 50, 38, 55, 40, 44, 62 cm, 4 egļu ø 37, 26/18/14/21, 21, 22/18 cm, 1 asās egles ø 20 cm, 3 bērzu ø 38/34, 20/15, 41 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.2019. Ne vēlāk kā līdz 23.04.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Augšielas pusē, pie Augšielas 1 žoga, vai vārtiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.2019.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 22 (121. grupa, 1266. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 35, 40, 43 (aug slīpi), 45 cm, 4 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 22, 18/20, 15/17/23 cm, 8 bērzus ø 21, 22, 24, 24, 27, 27, 29, 33 cm Rīgā, Krustpils ielā 22 (121. grupa, 1266. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2575,68 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā bez adreses (72. grupa, 75. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0093), posmā no Ķengaraga ielas līdz Kaņiera ielai saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø69/46/64/88 cm Rīgā, Kaņiera ielā bez adreses (72. grupa, 75. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0093), pie Ķengaraga ielas;
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 35, 49 cm Rīgā, Kaņiera ielā bez adreses (72. grupa, 75. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0093), posmā no Ķengaraga ielas līdz Kaņiera ielai pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

 

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49 grunts) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.2019. līdz 10.06.2019. rīkot publisko apspriešanu par 2 bērzu ø 43, 40 cm, 1 kļavas ø 25 cm, 1 vīksnas ø 30 cm, 1 pīlādža ø 20 cm, 1 Holandes liepas ø 60 cm un 1 oša ø 80 cm ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49 grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.2019. Ne vēlāk kā līdz 27.05.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49 grunts), Kronvalda bulvāra pusē.
 4. līdz 05.2019. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijai informāciju par koku Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49 grunts) ciršanas finansēšanu;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.2019.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2019.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar būvniecību un par koka ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu Rīgā, Kūduma ielā 14 (120. grupa, 547. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 priedes ø 56, 39, 32, 35 cm Rīgā, Kūduma ielā 14 (120. grupa, 547. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 20 cm Rīgā, Kūduma ielā 14 (120. grupa, 547. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Embūtes ielā 8 (66. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Embūtes ielā 8 (66. grupa, 54. grunts).

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 77E (99. grupa, 86. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0072) un Ēnas ielā 6A (82. grupa, 944. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0908) gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 17 (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Zolitūdes ielā 77E (99. grupa, 86. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0072);
 2. atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 15 (celma caurmērs ø 24 cm), 20, 23 cm un 3 bērzus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 10/15 (celma caurmērs 35 cm), 20 cm Rīgā, Ēnas ielā 6A (82. grupa, 944. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0908);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 439,38 EUR (četri simti trīsdesmit deviņi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ādama ielā 22 (101. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2019.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 057 0152, pie ēkas Pilsoņu ielā 1 k-5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 48 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 057 0152, pie ēkas Pilsoņu ielā 1 k-5;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 87,42 EUR (astoņdesmit septiņi euro, četrdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 29 (75. grupa, 516. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 52, 37/36 cm Rīgā, Krūzes ielā 29 (75. grupa, 516. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm un 1 bērzu ø 38/37 cm Rīgā, Krūzes ielā 29 (75. grupa, 516. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 302,78 EUR (trīs simti divi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 118 (75. grupa, 268. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Kalnciema ielā 118 (75. grupa, 268. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Liesmas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0222), pie Liesmas ielas 4

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 18 (57. grupa, 202. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 6 (23. grupa, 60. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 63 cm Rīgā, Miera ielā 6 (23. grupa, 60. grunts).

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Grīšļu ielā 9 (71. grupa, 841. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 27 cm, 2 liepas ø 30, 33 cm un 1 kalstošu ozolu ø 26 cm Rīgā, Grīšļu ielā 9 (71. grupa, 841. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 335,13 EUR (trīs simti trīsdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Steigas ielā, Stopiņu ielā bez adreses (71. grupa, 775. grunts), Rīgā, Stopiņu ielā bez adreses (71. grupa, 2715. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 2 pīlādžus ø 13/13 (celma caurmērs 28 cm), 16/28 cm, 1 bērzu ø 73 cm, 5 egles ø 46, 35, 44, 28, 52 cm Rīgā, Steigas ielā, Stopiņu ielā bez numura (71. grupa, 775. grunts), pie Steigas ielas 3;
  2. 1 egli ø 42 cm Rīgā, Stopiņu ielā bez numura (71. grupa, 2715. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzērbenes ielā 12 (92. grupa, 460. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 57 cm Rīgā, Dzērbenes ielā 12 (92. grupa, 460. grunts).

 

14. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 238 (89. grupa, 2197. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 purva bērzu ø 29 cm, 1 kļavu ø 17/14 cm (stumbra caurmērs 30 cm) Rīgā, Brīvības gatvē 238 (89. grupa, 2197. grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 80 cm Rīgā, Brīvības gatvē 238 (89. grupa, 2197. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm un 3 liepas ø 43, 56, 39 cm Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142).

 

16. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 6B (114. grupa, 5. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 2348)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 purva bērzus ø 30, 28 cm Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 6B (114. grupa, 5. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 2348);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 6B (114. grupa, 5. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 2348);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par koka ciršanu Rīgā, Sēkļu ielā 1 (120. grupa, 120. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 48 cm Rīgā, Sēkļu ielā 1 (120. grupa, 120. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tekstilnieku ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0006, no Silikātu ielas līdz zemesgabalam Tekstilnieku ielā 23, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0065, paralēli Tekstilnieku ielai un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2112, paralēli Tekstilnieku ielai un par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospekta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 094 9000, pie zemesgabala Kokneses prospektā 20; Airu ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 0077, pie zemesgabala Airu ielā 123; Grebenščikova ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 048 0176, pretī zemesgabalam Mazajā Krasta ielā 71; zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 048 2057, pretī zemesgabalam Mazajā Krasta ielā 73

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 31 kalstošu papeli ø 33, 60, 28/33/36, 34, 38, 26/28, 39, 54, 35, 50, 18, 30, 40, 24/27, 34/44/45, 34, 26, 35, 24, 50, 70, 40, 70, 51, 26, 35, 24, 37, 33, 22, 26 cm Tekstilnieku ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0006, no Silikātu ielas līdz zemesgabalam Tekstilnieku ielā 23;
  • 30 kalstošas papeles ø 33, 32/45/45, 26, 30, 40, 30/36/44, 20, 30, 18, 21/27, 23/24, 44, 25, 32/46, 26, 30, 26/26, 52, 21, 28, 42, 24/29/44, 27, 28, 64, 22, 27, 22/22/30, 26/38, 22 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0065, paralēli Tekstilnieku ielai;
  • 36 kalstošas papeles ø 60, 25/25/26, 25, 30, 6/15/16/17, 30/30, 33, 24, 54, 43, 26, 42/36, 55/59, 60, 52, 17, 15, 26, 44, 35/45, 50, 24, 27, 20, 22/32, 22, 20/20/22, 30, 34, 20/36, 28, 38/46, 30, 28, 31, 34 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2112, paralēli Tekstilnieku ielai;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 kalstošu papeli ø 40 cm Rīgā, Kokneses prospekta teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 094 9000, pie zemesgabala Kokneses prospektā 20;
  • 8 papeles ø 28, 46, 50, 48, 26/26, 30/30, 10/10/10/30, 8/8/10/12/28 cm Rīgā, Grebenščikova ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 048 0176, pretī zemesgabalam Mazajā Krasta ielā 71;
  • 3 kalstošas papeles ø 30, 26/39/40, 42 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 048 2057, pretī zemesgabalam Mazajā Krasta ielā 73;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stendera ielā 1 (94. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm Rīgā, Stendera ielā 1 (94. grupa, 158. grunts).

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU
SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 060 9003)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 53, 51 cm Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 9003), pie zemesgabala Kuldīgas ielā 29.

0 Patīk
478 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.