RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 40 (01.10.2018.)

 

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un

ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava
Būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītājas p.i. O. Šutenkova
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka bojāšanu Rīgā, Bruņinieku ielā 38 (29. grupa, 17. grunts)
Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 liepas ø 62 cm bojāšanu Rīgā, Bruņinieku ielā 38 (29. grupa, 17. grunts) bojāšanu 882,18 EUR (astoņi simti astoņdesmit divi euro, astoņpadsmit centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu
Rīgā, Kāpu prospektā 6 (120. grupa, 30. grunts) saistībā ar plānoto savrupmājas būvniecību
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

 

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Nolemj:

 1. no 30.10.2018. līdz 12.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 bērzu ø 25, 18 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm, 1 kļavas ø 45 cm un 1 ievas ø 21 cm ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 29.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts), pie iebrauktuves pagalmā Ģertrūdes ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2018.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu un labiekārtošanu Rīgā, Maskavas ielā 261 (72. grupa, 95. grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Maskavas ielā 261 (72. grupa, 95. grunts);
 2. saistībā ar teritorijas labiekārtošanu:

2.1. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm, 1 ievu ø 32/29 cm, 1 papeli ø 115 cm Rīgā, Maskavas ielā 261 (72. grupa, 95. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
2.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1104,20 EUR (viens tūkstotis viens simts četri euro, divdesmit centi);
2.3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

3. saistībā ar teritorijas kopšanu:

3.1. atļaut cirst 2 papeles ø 56, 112 cm Rīgā, Maskavas ielā 261 (72. grupa, 95. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
3.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 papeļu ø 56, 112 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 261 (72. grupa, 95. grunts) ciršanu 305,97 EUR (trīs simti pieci euro, deviņdesmit septiņi centi);
3.3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Kameņu ielā 10A (121. grupa, 4129. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 20/22 cm, 1 vīksnu ø 52 cm Rīgā, Kameņu ielā 10A (121. grupa, 4129. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 623,22 EUR (seši simti divdesmit trīs euro, divdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts)
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2018.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-5 (82. grupa, 2415. grunts) saistībā ar savrupmājas būvniecību
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 25 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-5 (82. grupa, 2415. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,37EUR (astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Vēja ielā 2 (53. grupa, 5. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību
Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 apses ø 33/30, 39, 36 cm Rīgā, Vēja ielā 2 (53. grupa, 5. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 471,26EUR (četri simti septiņdesmit viens euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Dēļu ielā 4 (50. grupa, 8. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Nolemj:

 1. no 10.2018. līdz 05.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 38, 51, 48 cm ciršanu Rīgā, Dēļu ielā 4 (50. grupa, 8. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 22.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Dēļu ielā 4 (50. grupa, 8. grunts);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.2018.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 98 (28. grupa, 48. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 83 k-1 (70. grupa, 160. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 robīniju ø 19 cm (celma caurmērs 24 cm) un 2 zirgkastaņas ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 34 cm Rīgā, Ūnijas ielā 83 k-1 (70. grupa, 160. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurbada ielā 6 (31. grupa, 115. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kriķu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 070 0023, pie Kriķu ielas 16
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 19 k-3 (70. grupa, 2096. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 44, 44, 41/48, 24/38 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 19 k-3 (70. grupa, 2096. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 435,29EUR (četri simti trīsdesmit pieci euro divdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.08.2018. lēmuma (protokols Nr. 35, 1.3.10. §) “Par koka ciršanu Rīgā, Imulas ielā 9A (106. grupa, 2001. grunts)” grozīšanu daļā par zaudējumu atlīdzības apjomu
Nolemj:
            grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.08.2018. lēmumu (protokols Nr. 35, 1.3.10. §) “Par koka ciršanu Rīgā, Imulas ielā 9A (106. grupa, 2001. grunts)” daļā par zaudējumu atlīdzības apjomu, izsakot lemjošās daļas 2. punktu šādā redakcijā: “noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 18,22 EUR (astoņpadsmit euro divdesmit divi centi)”

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kāpu prospektā 18 (120. grupa, 24. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 120 1131)
Nolemj:
            atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Kāpu prospektā 18 (120. grupa, 24. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1131)

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. šķērslīnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 114 9999, pie Jaunciema 4. šķērslīnijas 3
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 43 (114. grupa, 2055. grunts un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 45 (114. grupa, 27. grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1kļavu ø 73 cm Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 43 (114. grupa, 2055. grunts);
 2. atļaut cirst 3liepas ø 74, 66, 60 cm Rīgā, Jaunciema 4. līnija 45 (114. grupa, 27. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 910,64 EUR (deviņi simti desmit euro, sešdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 119 (27. grupa, 2008. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Nolemj:

 1. no 11.2018. līdz 10.12.2018. rīkot publisko apspriešanu par 1 ošlapu kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 119 (27. grupa, 2008. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.2018. Ne vēlāk kā līdz 26.11.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie K. Barona ielas 119 žoga ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.2019.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 7A (46. grupa, 134. grunts), pie Lomonosova ielas 7
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

13. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

14. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9038), pie Rēzeknes ielas 5A un Rīgā, Piedrujas ielā bez numura (121. grupa, 2269. grunts), pie Rēzeknes ielas 5A saistībā ar projektu “Laboratorijas ēkas pārbūve, noliktavu ēku jaunbūves un ēku nojaukšana Rēzeknes ielā 5A un Dārzciema ielā 74, Rīgā”
Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, Vairoga ielā 22 (89. grupa, 499. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā Vairoga ielā 22 (89. grupa, 499. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 30,96 EUR (trīsdesmit euro, deviņdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 16 (76. grupa, 330. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 44, 29 cm un 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Kandavas ielā 16 (76. grupa, 330. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,34 EUR (četri simti četrpadsmit euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par koka ciršanu Rīgā, Slimnīcas ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 103 0008)
Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ošlapu kļavu ø 34 cm Rīgā, Slimnīcas ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0008), pie Birzes ielas 44;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par koku ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 10 (64. grupa, 190. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 33, 41 cm Rīgā, Elvīras ielā 10 (64. grupa, 190. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 134,77EUR (viens simts trīsdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

19. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gregora ielā 17 (64. grupa, 2084. grunts)
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.
 

20. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Esplanādes ielā 12 (103. grupa, 82. grunts)
Nolemj:
            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.
 

21. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 90 (106. grupa, 241. grunts) un  Cēres ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 760. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 9016)
Nolemj:
            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2018.
 

22. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 38 (106. grupa, 369. grunts)
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2018.
 

23. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mālu ielā 19 (73. grupa, 115. grunts)
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2018.
 

24. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Misas ielā 30 (79. grupa, 300. grunts)
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

0 Patīk
393 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.