Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītājaE.Sakne 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA.Urtāns  
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ.Lediņš 

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112);
 2. Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.2. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.10.2021. lēmuma (protokols Nr. 43, 1.3.4.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par zaudējumu atlīdzības samaksu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.10.2021. lēmumu (protokols Nr. 43, 1.2.4.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2151,39 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro, trīsdesmit deviņi centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zemgaļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 115 2029) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Zemgaļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 115 2029);
 2. Rīgā, Zemgaļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 115 2029) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0780), pie Skudru ielas 41A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0780), pie Skudru ielas 41A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 303,07 EUR (trīs simti trīs euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krasta ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 048 2038) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 31, 39 cm Rīgā, Krasta ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 048 2038).

akts stājies spēkā, pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 52C (kadastra apzīmējums 0100 121 2438) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.02.2022.

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 1E (kadastra apzīmējums 0100 078 0516) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2021.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 15 cm Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020);
 2. Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Piena ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0068) un Piena ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 012 0077), un par koku ciršanu Rīgā, Piena ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 012 0070), Piena ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0068), Piena ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 012 0077) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Piena ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0068), kā arī 1 zirgkastaņu ø 76 cm un 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Piena ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 012 0077);
  1. Piena ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 012 0077) 1 ošlapu kļavu ø 43 cm;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 36, 39 cm un 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324);
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 34, 20, 16 (celma caurmērs 21 cm) cm un 2 bērzus ø 51, 36/44 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1020,21 EUR (viens tūkstotis divdesmit euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Lietus ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0789) saistībā ar inženierkomunikāciju izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 65 cm Rīgā, Lietus ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0789) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 554,92 EUR (pieci simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā (kadastra numurs 0100 073 0020, kadastra apzīmējums 0100 073 0067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2021.

2.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2021.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 025 0223) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.12.2021.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Ausmas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 116 0092)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 54, 43, 30/36/44 cm un 1 bērzu ø 68 cm Rīgā, Ausmas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 116 0092);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Ausmas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 116 0092);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9004), pie Imantas 6. līnijas 4A

Nolemj:

 1. 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Imantas 6. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9004), pie Imantas 6. līnijas 4A;

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Putnu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0003)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Putnu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0003).

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Bauskas ielas 58

Nolemj:

 1. 1 zirgkastaņu ø 57 cm, 1 liepu ø 95 cm un 2 kļavas ø 62, 49 cm Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Bauskas ielas 58;

1.3.6. § Par koka stumbra ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 16B (kadastra apzīmējums 0100 076 0210)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 60/41 cm 1 stumbru ø 41 cm Rīgā, Volguntes ielā 16B (kadastra apzīmējums 0100 076 0210);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,34 EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka stumbra ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 9005), pie Bramberģes ielas 33 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 9005), pie Bramberģes ielas 33.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 2087), pie Mārupes ielas 10A un Rīgā, Mārupes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 9000), pie Mārupes ielas 10A

Nolemj:

  1. Rīgā, Liepājas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 2087), pie Mārupes ielas 10A;
  1. Rīgā, Mārupes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 9000), pie Mārupes ielas 10A;

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Kaņepju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 101 0128), pie Mencu ielas 17

Nolemj:

 1. Rīgā, Kaņepju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 101 0128), pie Mencu ielas 17;

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 113 (kadastra apzīmējums 0100 040 0058) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 62 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 113 (kadastra apzīmējums 0100 040 0058);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 112,92 EUR (viens simts divpadsmit euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Gogoļa ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 041 0039) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 35 cm Rīgā, Gogoļa ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 041 0039);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 19,92 EUR (deviņpadsmit euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielā (kadastra apzīmējums 0100 011 0003)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2021.

1.3.13. § Par koku ciršanas atļauju Rīgā, Birztalu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 111 0545)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 43, 32 cm Rīgā, Birztalu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 111 0545);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 34,15 EUR (trīsdesmit četri euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 25. līnijā 60 (kadastra apzīmējums 0100 125 4700)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 41 cm Rīgā, Dārziņu 25. līnijā 60 (kadastra apzīmējums 0100 125 4700);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Madonas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0018), pie Madonas ielas 10A

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Madonas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0018), pie Madonas ielas 10A.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kaktusu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0705)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40/38/33 cm Rīgā, Kaktusu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0705).

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, dabas lieguma “Vecdaugava” teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 2144), pie īpašuma Zvejas ielā 15

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 vītola ø 87 cm ciršanu Rīgā, dabas lieguma “Vecdaugava” teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 2144), pie īpašuma Zvejas ielā 15.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 076 0851), Zalves ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 076 0117) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2021.

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 106 2235) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2021.

2.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 056 0312)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2021.

2.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spāres ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 075 2042) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2022.

2.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās bez adreses

(kadastra apzīmējums 0100 075 0030) pie Spāres ielas 12 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.12.2021.

2.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kārklu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 9999, kadastra apzīmējums 0100 099 0305), pie Mūkupurva ielas 18

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.01.2022.

2.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 083 0164) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2021.

0 Patīk
451 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.