Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras
mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekte
M. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa
 Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos V. Bakanovs
Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 055 0054) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 055 0054) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Dēļu ielā 4 (kadastra numurs 0100 050 0008, kadastra apzīmējums 0100 050 0209) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.05.2022. līdz 13.06.2022. rīkot publisko apspriešanu par 5 bērzu ø 27, 36, 31, 39, 35 cm un 2 liepu ø 34, 52 cm ciršanu Rīgā, Dēļu ielā 4 (kadastra numurs 0100 050 0008, kadastra apzīmējums 0100 050 0209);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 24.05.2022. Ne vēlāk kā līdz 30.05.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.05.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gardenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 056 2049) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2022.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 9 (kadastra numurs 0100 119 2008, kadastra apzīmējums 0100 119 0380) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2022.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Rijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0166) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 24, 30 cm Rīgā, Rijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0166) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 230,51 EUR (divi simti trīsdesmit euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzilnas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 092 2199), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm Rīgā, Dzilnas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 092 2199) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 104 2003), pie Kleistu ielas 57 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2022.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 077 2103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm un 2 ozolus ø 83, 23 cm Rīgā, Dzirciema ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 077 2103) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1058,62 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007)  saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 46, 32, 29/31, 45, 38, 65/53, 49, 53 cm, 2 papeles ø 45/70/70, 74 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6917,31 EUR (seši tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, trīsdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Mangaļsalas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 0759) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 baltalksni ø 22 cm, 1 ievu ø 20 cm, 2 vītolus ø 32, 35 cm Rīgā, Mangaļsalas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 0759) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 389,30 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 068 0256) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 14 priedes ø 43, 62, 62, 41, 41, 41, 45, 45, 54, 61, 34, 48, 42, 59 cm un 5 bērzus ø 29, 21/22, 40, 26, 41 cm Rīgā, Lēdurgas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 068 0256); pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0938), pie Remtes ielas 21 un Rīgā, Remtes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 0551, kadastra apzīmējums 0100 075 0571), pie Remtes ielas 21

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0382)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 66 cm Rīgā, Mežotnes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0382);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Sātiņu ielā 9C (kadastra apzīmējums 0100 082 2568)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 blīgznu ø 42 cm Rīgā, Sātiņu ielā 9C (kadastra apzīmējums 0100 082 2568);
 2. atļaut cirst 1 apsi ø 50 cm Rīgā, Sātiņu ielā 9C (kadastra apzīmējums 0100 082 2568);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0631)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 105 0048)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2022.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 9 (kadastra numurs 0100 054 0026, kadastra apzīmējums 0100 054 0163)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2022.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sārtes ielā 11 (kadastra numurs 0100 106 0779, kadastra apzīmējums 0100 106 0770)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.3.8. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Kazarmu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 025 0141)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Kazarmu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 025 0141).

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0089), pie Ieriķu ielas 39

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0089), pie Ieriķu ielas 39.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 093 0284)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2022.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Šmita ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0570)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Eduarda Šmita ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0570);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Eduarda Šmita ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0570);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 0196), pie Jaunsaules ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2022.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Asnu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 108 2039)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 56 cm Rīgā, Asnu iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 108 2039);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Glūdas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 072 2138) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 ievas ø 53 cm ciršanu Rīgā, Glūdas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 072 2138).

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Virsaišu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 046 0082) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Virsaišu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 046 0082).

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 2172) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0403) pie Maskavas ielas 256 k-1 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 2172) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0403) pie Maskavas ielas 256 k-1.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 085 2036)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.06.2022.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 090 0012), Meža I kapos pie Viļa Lāča pieminekļa

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 tūjas ø 20, 20, 20, 20  cm Rīgā, Aizsaules ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 090 0012), Meža I kapos, pie Viļa Lāča pieminekļa;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
287 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.