RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 46 (09.11.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vakarbuļļu ielā 8 (109. grupa, 42. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm un 1 priedi ø 26 cm Rīgā, Vakarbuļļu ielā 8 (109. grupa, 42. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 422,59 EUR (četri simti divdesmit divi euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dziesmas ielā 7 (108. grupa, 35. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 priedes ø 40, 35, 38, 36 cm Rīgā, Dziesmas ielā 7 (108. grupa, 35. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1272,04 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 46A (106. grupa, 995. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Bramberģes ielā 46A (106. grupa, 995. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 25/27, 38 cm Rīgā, Bramberģes ielā 46A (106. grupa, 995. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 768,35 EUR (septiņi simti sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu realizāciju (Jaunā pārvada (P01) izbūve Rail Baltica 1435 mm platuma sliežu ceļiem Lāčplēša ielā)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 456 (125. grupa, 6612. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Maskavas ielā 456 (125. grupa, 6612. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 56 (71. grupa, 209. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm, Rīgā, Dārzciema ielā 56 (71. grupa, 209. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 247,58 EUR (divi simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krāsotāju ielā 7 (34. grupa, 2010. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 Holandes liepas ø 36, 48, 47 cm Rīgā, Krāsotāju ielā 7 (34. grupa, 2010. grunts).

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 17 (70. grupa, 46. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 42, 49 cm Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liedaga ielā 7 (120. grupa, 1436. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 1259) un Liedaga ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 120 0914 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mores ielā 41 (68. grupa, 278. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0270) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Mores ielā 41 (68. grupa, 278. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0270) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 30 (62. grupa, 74. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 27, 41 cm Rīgā, Balasta dambī 30 (62. grupa, 74. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 400,68 EUR (četri simti euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 6A (93. grupa, 2024. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 6A (93. grupa, 2024. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935) un Rīgā, Cēres ielā 79 (106. grupa, 858. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0823)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935) un Rīgā, Cēres ielā 79 (106. grupa, 858. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0823).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 35 (76. grupa, 393. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 59 cm un 1 robīniju ø 51 cm Rīgā, Volguntes ielā 35 (76. grupa, 393. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 500,85 EUR (pieci simti euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Laidzes ielā 11 (75. grupa, 474. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 30/40 cm Rīgā, Laidzes ielā 11 (75. grupa, 474. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 26 cm Rīgā, Laidzes ielā 11 (75. grupa, 474. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 39 (59. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 33, 44 cm Rīgā, Nometņu ielā 39 (59. grupa, 61. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 350,60 EUR (trīs simti piecdesmit euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 28A (79. grupa, 319. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 205A (119. grupa, 2091. grunts), Rīgā, Krūmiņsalas ielā 3 (119. grupa, 2173. grunts) un Rīgā, Bauskas ielā 203 (119. grupa, 2063. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 205A (119. grupa, 2091. grunts), Rīgā, Krūmiņsalas ielā 3 (119. grupa, 2173. grunts) un Rīgā, Bauskas ielā 203 (119. grupa, 2063. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 35 (55. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Nomales ielā 3 (56. grupa, 222. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 65, 61 cm Rīgā, Nomales ielā 3 (56. grupa, 222. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 17 (41. grupa, 22. grunts

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 45 (24.grupa, 2070.grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 48, 59 cm Rīgā, Miera ielā 45 (24.grupa, 2070.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1217,98 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņpadsmit euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
 4. gada laikā pēc koku nociršanas vietā iestādīt divus jaunus kokus Rīgā, Miera ielā 45 (24.grupa, 2070.grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sapieru ielā 5 (35. grupa, 121. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Sapieru ielā 7 (35. grupa, 2063. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Sapieru ielā 5 (35. grupa, 121. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 39 cm Rīgā, Sapieru ielā 7 (35. grupa, 2063. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 252 k-4 (72. grupa, 2145. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 72 cm Rīgā, Maskavas ielā 252 k-4 (72. grupa, 2145. grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 75 cm Rīgā, Maskavas ielā 252 k-4 (72. grupa, 2145. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Induļa ielas teritorijā, kadastra apzīmējumu 0100 070 0022, pie Induļa ielas 21

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 83 cm Rīgā, Induļa ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0022, pie Induļa ielas 21.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 58 (89. grupa, 170. grunts), pie Raunas ielas 58 k-6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kalmju ielā, kadastra apzīmējums 0100 113 0016, pie zemesgabala Kalmju ielā 27

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 kļavas ø 52, 30/33 cm, 2 baltās apses ø 37/50, 48 cm Rīgā, Kalmju ielā, kadastra apzīmējums 0100 113 0016, pie zemesgabala Kalmju ielā 27;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 114 2209, pie Jaunciema 2. līnijas 26

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 5 bērzus ø 57, 36, 45, 44, 57 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 114 2209, pie Jaunciema 2. līnijas 26;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā, kadastra apzīmējums 0100 094 2028, pretī zemesgabalam Ernsta Bergmaņa ielā 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā, kadastra apzīmējums 0100 094 2028, pretī zemesgabalam Ernsta Bergmaņa ielā 3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 7A (18. grupa, 61. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0067)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Hanzas ielā 7A (18. grupa, 61. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0067);
 2. atļaut cirst 5 bērzus ø 35, 27, 33, 25, 32 cm, 12 blīgznas ø 35, 31, 24, 26, 39, 24, 21/19, 20/26, 24/36/12, 20, 22, 30 cm, 4 ošlapu kļavas ø 19 (celma caurmērs 20 cm), 26, 53, 30 cm, 1 gobu ø 32 cm. Rīgā, Hanzas ielā 7A (18. grupa, 61. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0067);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3674,43 EUR (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro, četrdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12 (85. grupa, 114. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 27 cm, 2 kļavas ø 23, 26 cm, 2 apses ø 26, 25/27 cm, 1 osi ø 30/26 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12 (grupa, 114. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 330,75 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja ielā 9 k-1 (112. grupa, 2019. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 52 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja ielā 9 k-1 (112. grupa, 2019. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 94,71 EUR (deviņdesmit četri euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja ielā 9 k-2 (112. grupa, 2020. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 43/30, 47 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja ielā 9 k-2 (112. grupa, 2020. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
476 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.