RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 47 (16.11.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Durbes ielā 2 (61. grupa, 19. grunts; kadastra apzīmējums 0100 061 0213), Rīgā, Aisteres ielā 10 k-1 (61. grupa, 2053. grunts), Rīgā, Nameja krastmalas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 061 2083), Rīgā, Nameja krastmalas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 061 2039) un Rīgā, Ūdens ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 061 2082), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0087), pie krustojuma ar Muižas ielu un Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 2143) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 14 (50. grupa, 120. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0072), Rīgā, Jelgavas ielā 16 (50. grupa, 122. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0073) un Rīgā, Jelgavas ielā 18 (50. grupa, 188. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0074) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358), Rīgā, Dāliju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 0014) un Rīgā, Upesgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 0233) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu realizāciju (Jaunā pārvada (P01) izbūve Rail Baltica 1435 mm platuma sliežu ceļiem Lāčplēša ielā)

Nolemj:

 1. no 01.12.2020. līdz 14.12.2020. rīkojama publiskā apspriešana par Rīgā, Turgeņeva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 041 9008), pie Dzirnavu ielas 1 liepas ø 30 cm un Rīgā, Skrindu ielā bez adreses (40. grupa, 27. grunts), pie Abrenes ielas 1 papeles ø 26/55/15/37 cm ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.11.2020. Ne vēlāk kā līdz 30.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā Rīgā, Turgeņeva ielas un Dzirnavu ielas stūrī;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzērvju ielā 2 (47. grupa, 129. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 45 cm, 3 kļavas ø 24, 71, 32 cm Rīgā, Dzērvju ielā 2 (47. grupa, 129. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1340,91  EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit euro, deviņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvās lietas par koku ciršanu izbeigšanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts).

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Toma ielā 3 (48. grupa, 2069. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Malēju ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 4199), pie Malēju ielas 4 un Rīgā, Malēju ielā 4A (121. grupa, 2392. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 apsi ø 30 cm Rīgā, Malēju ielā 4A (121. grupa, 2392. grunts), pie Malēju ielas 4;
  • 1 apsi ø 27 cm Rīgā, Malēju ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 4199), pie Malēju ielas 4;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 194,65 EUR (viens simts deviņdesmit četri euro, sešdesmit pieci cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 9 (84. grupa, 2040. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 45A (64. grupa, 2049. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Talsu ielā (kadastra apzīmējums 0100 057 0129), pie Eduarda Smiļģa ielas 41 un Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā (kadastra apzīmējums 0100 057 2071), pie Eduarda Smiļģa ielas 41

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Talsu ielā (kadastra apzīmējums 0100 057 0129), pie Eduarda Smiļģa ielas 41 un Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā (kadastra apzīmējums 0100 057 2071), pie Eduarda Smiļģa ielas 41.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Imulas ielā 14 (106. grupa, 344. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0929)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 balzāma baltegli ø 29 cm un 1 Serbijas egli ø 27 cm Rīgā, Imulas ielā 14 (106. grupa, 344. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0929);
 2. atļaut cirst 1 parasto egli ø 34 cm Rīgā, Imulas ielā 14 (106. grupa, 344. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0929);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vaiņodes ielā 7 (74. grupa, 458. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 77 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 7 (74. grupa, 458. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 59 (54. grupa, 2023. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 18 (121. grupa, 149. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 26, 35 cm Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 18 (121. grupa, 149. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 30. līnijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0157), pie Dārziņu 31. līnijas 20

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu lapegli ø 39 cm Rīgā, Dārziņu 30. līnijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0157), pie Dārziņu 31. līnijas 20 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Patversmes ielā 5 (16. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 35/40 cm Rīgā, Patversmes ielā 5 (16. grupa, 84. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Sporta ielā 15 (24. grupa, 2088. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 12.01.2021. līdz 25.01.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 45 cm, 1 kļavas ø 29 cm, 1 egles ø 22 cm un 4 papeļu grupas ø 61, 40, 43, 50 cm ciršanu Rīgā, Sporta ielā 15 (24. grupa, 2088. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.01.2021. Ne vēlāk kā līdz 11.01.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.01.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Sporta ielā 15 (24. grupa, 2088. grunts) (pie iebrauktuves Lapeņu ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2136, pie Juglas kanāla, blakus būvei Brīvības gatvē 417A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 2 vītolus ø 45, 65 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2136, pie Juglas kanāla, blakus būvei Brīvības gatvē 417A;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 29 (94. grupa, 45. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 49, 49 cm Rīgā, Kokneses prospektā 29 (94. grupa, 45. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 446,22 EUR (četri simti četrdesmit seši euro, divdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Veiksmes ielā, kadastra apzīmējums 0100 120 9008, pie zemesgabala Veiksmes ielā 11

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 30/40 cm Rīgā, Veiksmes ielā, kadastra apzīmējums 0100 120 9008, pie zemesgabala Veiksmes ielā 11;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 58 cm Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,09 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ
AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 8 (70. grupa, 2318. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2021.

0 Patīk
530 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.