RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 37 (10.09.2018.)

Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas

priekšsēdētājs

V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas vadītāja p.i.

I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un

ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītājas p.i. L. Drengere
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 4 pārkāpumu izskatīšana;
 • 13 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.Par koku bojāšanu Rīgā, Krustpils ielā bez numura (121. grupa, 2979. grunts) un Rīgā, Asotes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9032)

Nolemj:

            uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 4 kļavu ø 23/13, 38, 32, 34/24 cm Rīgā, Krustpils ielā bez numura (121. grupa, 2979. grunts) un 1 liepas ø 35 cm Rīgā, Asotes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9032) bojāšanu 1698,90 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit euro, deviņdesmit centi).

 

2.Par koku bojāšanu Rīgā, Asotes ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 121 9035, pie Asotes ielas109A

Nolemj:

            uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 6 kļavu ø 40, 18 (celma caurmērs 24 cm), 17/29/24, 20, 24, 32 cm Rīgā, Asotes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9035), pie Asotes ielas 109A bojāšanu 1741,58 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit viens euro, piecdesmit astoņi centi).

 

3.Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 2B (78. grupa, 407. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

 

4.Par koku bojāšanu un patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 9999, kadastra apzīmējumu 0100 082 1028, pie Ērkšķu ielas 1A

Nolemj:

            uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 9 vītolu ø 40, 40, 40, 40, 40, 40, 50, 35, 40 cm bojāšanu līdz daļējam augtspējas zudumam, 1 vītola ø 45 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 9999; kadastra apzīmējumu 0100 082 1028, pie Ērkšķu ielas 1A, 933,38 EUR (deviņi simti trīsdesmit trīs euro, trīsdesmit astoņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.Par koku ciršanu saistībā ar slimnīcas ēkas pārbūvi par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un esošo ēku nojaukšanu Rīgā, Pērnavas ielā 70 (37. grupa, 145. grunts, kadastra apzīmējums 0100 037 0149)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 56, 57 cm, 1 papeli ø 26 cm, 1 apsi ø 23 cm, 2 blīgznas ø 21, 21/22 cm Rīgā, Pērnavas ielā 70 (37. grupa, 145. grunts, kadastra apzīmējums 0100 037 0149) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3376,48 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2.Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

 

3.Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 51. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0073), Andrejostas ielā 3 (10. grupa, 87. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0085), Andrejostas ieļā 3A (10.grupa, 220.grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0080), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A un Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 0003) pie Andrejostas ielas 3 saistībā ar teritorijas apbūves projekta izstrādi un teritorijas labiekārtošanas darbiem

Nolemj:

 1. no 10.2018. līdz 02.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par papildus plānoto 1 bērza ø 31/28 cm un 3 ošu ø 51, 36/35, 35 cm ciršanu Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 011 0003), pie Andrejostas ielas 3 un 3 liepu ø 19/17/10 (celma caurmērs 23 cm), 49, 38/37 cm ciršanu Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 21.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 06.11.2018. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā apstādījumu plāna skici ar plānoto apstādījumu risinājumu un dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 51. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0073), Andrejostas ielā 3 (10. grupa, 87. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0085), Andrejostas ielā 3A (10. grupa, 220. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0080), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A un Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 011 0003), pie Andrejostas ielas 3 un zemesgabala apkārtējā teritorijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2018.

 

4.Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.08.2018. lēmuma (protokols Nr. 34, 1.2.7. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 20B (12. grupa, 2052. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas celtniecību” atcelšanu un par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 20B (12. grupa, 2052. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas celtniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.08.2018. lēmumu (protokols Nr. 34, 1.2.7. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 20B (12. grupa, 2052. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas celtniecību”;
 2. no 09.2018. līdz 24.09.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 57 cm un 4 ošlapu kļavu ø 15/17 (celma caurmērs 25 cm), 17/14 (celma caurmērs 24 cm), 14/12 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm) cm ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 20B (12. grupa, 2052. grunts);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.2018. Ne vēlāk kā līdz 10.09.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2018.

 

5.Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bieķensalas ielā 24 (50. grupa, 89. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Bieķensalas ielā 24 (50. grupa, 89. grunts) un Rīgā, Mūkusalas ielā 72E (50. grupa, 2053. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 18 zirgkastaņas ø 42, 47, 78, 50, 67, 60, 53, 65, 54, 46, 50/42/48, 60, 66, 49, 56, 54, 62, 64 cm un 24 liepas ø 38, 30, 33, 31, 29, 41, 44, 42, 39, 37, 37, 37, 39, 47, 37, 30, 42, 34, 38, 35, 32, 34, 31, 33 cm Rīgā, Bieķensalas ielā 24 (50. grupa, 89. grunts);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  • 1 ošlapu kļavu ø 47/32 cm, 3 kļavas ø 21/10/20/11/12, 16 (celma caurmērs 21 cm), 25 cm, 2 gobas ø 49, 27 cm, 9 bērzus ø 44, 10 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 26, 30, 49, 33/37, 29, 36/31 cm, 8 apses ø 49, 34, 19 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 20, 24, 27 cm, 3 papeles ø 30, 22, 20/29 cm, 3 blīgznas ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 22, 26/27/25/35 cm, 3 liepas ø 31/12/15/10, 50, 44 cm un 1 zirgkastaņu ø 54 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 72E (50. grupa, 2053. grunts);
  • 1 gobu ø 43 cm un 4 liepas ø 23/20/17, 35, 26, 25 cm Rīgā, Bieķensalas ielā 24 (50. grupa, 89. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8381,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens euro);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6.Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu par koku ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 51. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0073), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 220. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0078), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 2042), Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 51. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0073), Rīgā, Eksporta ielā 1D (10. grupa, 220. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0078), Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 2042), Rīgā, Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts).

 

7.Par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 32 (106. grupa, 814. grunts, kadastra apzīmējums 0100 106 0800) saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Sējas ielā 32 (106. grupa, 814. grunts, kadastra apzīmējums 0100 106 0800) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8.Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 110 (99. grupa, 50. grunts) saistībā ar pašapkalpošanās un slēgtās automazgātavas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 24, 31, 32, 24/28, 24/26/21 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 110 (99. grupa, 50. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 896,42 EUR (astoņi simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9.Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku bojāšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 16F (104. grupa, 2063. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2018.

 

10.Par koku ciršanu Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 490. grunts) saistībā ar biroja ēkas būvniecību un esošās autostāvvietas pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 bērzus ø 54, 40, 30, 32, 20, 42, 56, 30, 35 cm, 2 kļavas ø 34, 62 cm, 1 ozolu ø 68 cm, 1 ošlapu kļavu ø 50 cm, 3 liepas ø 58, 47, 46 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 490. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3480,62 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

11.Par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 101A (82. grupa, 10. grunts) un Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

 

12.Par izbraukuma sēdes organizēšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ķeguma ielā 39 (89. grupa, 2175. grunts),

Ķeguma ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 089 0078), pie Ķeguma ielas 39 saistībā ar plānoto ēkas un piebraucamo ceļu izbūvi

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2018.

 

13.Par koku ciršanu saistībā ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Beberbeķos

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  • 2 zirgkastaņas ø 28, 37 cm, 20 bērzus ø 56, 39, 36, 29, 27, 42, 37, 35, 29, 30, 23, 34, 33, 35, 33, 51, 53, 48, 39, 36 cm, 6 apses ø 39, 26, 35, 36, 47, 70 cm un 2 kļavas ø 43, 26 cm Rīgā, Sātiņu ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9016);
  • 1 bērzu ø 20 cm, 8 kļavas ø 52, 32, 26, 21, 26, 24, 41, 32 cm un 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Beberbeķu ielā (82. grupa, 668. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9014);
  • 2 liepas ø 55, 65 cm, 1 ievu ø 23 cm, 1 kļavu ø 51 cm, 11 bērzus ø 51, 49, 55, 23, 30, 39, 55, 65, 44, 21, 38 cm, 1 vītolu ø 31 cm un 2 priedes ø 55, 45 cm Rīgā, Čuguna ielā (82. grupa, 9000. grunts);
  • 4 priedes ø 30, 55, 24, 44 cm, 6 bērzus ø 35, 30, 56, 40, 20, 52 cm, 2 melnalkšņus ø 35, 26 cm, 6 apses ø 25, 36, 35, 32, 32, 20 cm, 1 lapegli ø 65 cm un 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā (82. grupa, 667. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9010);
  • 1 osi ø 20 cm un 1 kļavu ø 35/38 cm Rīgā, Beberbeķu 7. līnijā (82. grupa, 666. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9017);
  • 1 apsi ø 26 cm un 3 bērzus ø 75, 37, 27 cm Rīgā, Beberbeķu 7. līnijā (82. grupa, 666. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0195);
  • 6 bērzus ø 30, 40, 55, 30, 20, 25 cm Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā (82. grupa, 665. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9013);
  • 4 bērzus ø 33, 33, 33, 43 cm un 1 apsi ø 24 cm Rīgā, Krotes ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0196);
  • 5 bērzus ø 43, 33, 44, 31, 41 cm, 2 priedes ø 26, 41 cm un 1 apsi ø 86 cm Rīgā, Beberbeķu 5. līnijā (82. grupa, 664. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9003);
  • 14 bērzus ø 39, 36, 34, 34, 40, 40, 34, 35, 20, 47, 28, 25, 48, 20 cm, 7 priedes ø 48, 34, 47, 31, 30, 43, 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 0595; kadastra apzīmējumu 0100 082 0593;
  • 1 ievu ø 22 cm un 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Purmsātu ielā (82. grupa, 587. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0542);
  • 7 bērzus ø 49, 33, 29, 32, 33, 41, 31 cm, 1 kļavu ø 22 cm un 3 apses ø 45, 36, 36 cm Rīgā, Nīgrandes ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0310);
  • 3 bērzus ø 47, 22, 54 cm, 2 melnalkšņus ø 52, 50 cm un 2 ievas ø 21, 21 cm Rīgā, Virgas ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0310);
  • 4 bērzus ø 40, 50, 50, 50 cm Rīgā, Turlavas ielā (82. grupa, 3. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 30096,27 EUR (trīsdesmit tūkstoši deviņdesmit seši euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Citadeles ielā bez numura (10. grupa, 2019. grunts), pie Citadeles ielas 1

Nolemj:

 1. no 10.2018. līdz 02.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 divstumbru oša ø 15/9 (celma ø 23 cm) cm, 1 ošlapu kļavas ø 28 cm un 4 kļavu ø 13 (celma ø 20 cm), 17 (celma ø 20 cm), 11/14 (celma ø 22 cm), 15/16 (celma ø 24 cm) cm ciršanu Rīgā, Citadeles ielā bez numura (10. grupa, 2019. grunts), pie Citadeles ielas 1;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 21.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2018.

 

2.Par koku ciršanu Rīgā, Marsa gatvē 8 (71. grupa, 2244. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 22 cm, 1 pīlādzi ø 24 cm Rīgā, Marsa gatvē 8 (71. grupa, 2244. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3.Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 14 (84. grupa, 246. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 14 (84. grupa, 247. grunts).

 

4.Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 10 (23. grupa, 89. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 10 (23. grupa, 89. grunts).

 

5.Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bākūžu ielā 18 (92. grupa, 219. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2018.

 

6.Par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 (87. grupa, 369. grunts) un Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1 (87. grupa, 368. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0221)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 36, 27 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 (8grupa, 369. grunts);
 2. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 14/11 (celma caurmērs 23 cm), 14/12/12 (celma caurmērs 30 cm), 7/10/10/12/8 (celma caurmērs 34 cm), 52/13/11/14/14/2 (celma caurmērs 85 cm) cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1 (87. grupa, 368. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0221);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 568,71 EUR (pieci simti sešdesmit astoņi euro, septiņdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7.Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Struktoru ielā 9 (89. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2018.

 

8.Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2018.

 

9.Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 23 (120. grupa, 2341. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

 

10.Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 2 (90. grupa, 12. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 2 (90. grupa, 12. grunts).

 

11.Par koku ciršanu saistībā ar siltumtīklu pārbūvi Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 49 (111. grupa, 47. grunts), Kāvu ielā 3 (111. grupa, 53. grunts) un Staru ielā 22 (111. grupa, 52. grunts, kadastra apzīmējums 0100 111 0195)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 34 cm Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 49 (111. grupa, 47. grunts);
  • 1 kļavu ø 31 cm Rīgā, Kāvu ielā 3 (111. grupa, 53. grunts);
  • 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Staru ielā 22 (111. grupa, 52. grunts, kadastra apzīmējums 0100 111 0195);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 441,66 EUR (četri simti četrdesmit viens euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12.Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema 2.šķērslīnijā 16 (114. grupa, 469. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0455)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 16 (114. grupa, 469. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0455).

 

13.Par koka ciršanu Rīgā, Krūtes ielā 4 (76. grupa, 2116. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 116 cm Rīgā, Krūtes ielā 4 (76. grupa, 2116. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 211,27 EUR (divi simti vienpadsmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14.Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts)

Nolemj:

 1. no 10.2018. līdz 29.10.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 kļavu ø 32, 36 cm ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts)
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 15.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Aleksandra Čaka ielā 26 ēkas fasādes, Aleksandra Čaka ielas pusē).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.2018.

 

15.Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Loka ielā 20 (80. grupa, 560. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2018.

 

16.Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raušu ielā 19 (99. grupa, 519. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.10.2018.

 

17.Par izbraukuma sēdes organizēšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 14 (80. grupa, 369. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2018.

 

18.Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (99. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 egli ø 50 cm Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (99. grupa, 125. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm un 1 zirgkastaņu ø 50 cm Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (99. grupa, 125. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 243,88EUR (divi simti četrdesmit trīs euro astoņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19.Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 134A (75. grupa, 2066. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošus vītolus ø 56, 87 cm Rīgā, Kalnciema ielā 134A (75. grupa, 2066. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 52,09EUR (piecdesmit divi euro, deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

20.Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 291 k-1 (72. grupa, 2093. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 68 cm Rīgā, Maskavas ielā 291 k-1 (72. grupa, 2093. grunts).

 

21.Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 279 (72. grupa, 2013. grunts)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.09.2018.

 

22.Par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts), pie Ventspils ielas 63B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 vītolus ø 40/42/46/50, 40, 46 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts), pie Ventspils ielas 63B;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

23.Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vestienas ielā 20 (71. grupa, 640. grunts)
un par koka ciršanu Rīgā, Vestienas ielā 20 k-9 (71. grupa, 665. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 130 cm Rīgā, Vestienas ielā 20 (71. grupa, 640. grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, Vestienas ielā 20 k-9 (71. grupa, 665. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55EUR (divi simti astoņpadsmit euro piecdesmit pieci centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

24.Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Gaujienas ielā 2 (15. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 vīksnu ø 66 cm Rīgā, Gaujienas ielā 2 (15. grupa, 18. grunts).

0 Patīk
410 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.