Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājas I. Kublickas p.i. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas Vides pārvaldības galvenā projektu vadītājaI. Bārtule
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL. Sarma
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  
Protokolē:  
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Dēļu ielā 4 (kadastra numurs 0100 050 0008, kadastra apzīmējums 0100 050 0209), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 27, 36, 31, 39, 35 cm un 2 liepas ø 34, 52 cm Rīgā, Dēļu ielā 4 (kadastra numurs 0100 050 0008, kadastra apzīmējums 0100 050 0209) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3320,98 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 056 2083), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 79 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 056 2083).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielā 31D (kadastra numurs 0100 106 0946, kadastra apzīmējums 0100 106 0937), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Sīpeles ielā 31D (kadastra numurs 0100 106 0946, kadastra apzīmējums 0100 106 0937);
 2. 1 zirgkastaņu ø 16/15 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Sīpeles ielā 31D (kadastra numurs 0100 106 0946, kadastra apzīmējums 0100 106 0937) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,66 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit seši centi).

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 055 2044), pie Zvārdes ielas 1, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 083 0280, kadastra apzīmējums 0100 083 9999), Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0077), pie Robežu ielas 23, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 1 ozolu ø 64 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 055 2044,) pie Zvārdes ielas 1;
  • 1 ozolu ø 63 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 083 0280, kadastra apzīmējums 0100 083 9999);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 2 melnalkšņus ø 47, 46 cm, 1 ošlapu kļavu ø 22 cm, 1 vītolu ø 52 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0077), pie Robežu ielas 23;
  • 1 ozolu ø 63 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 083 0280, kadastra apzīmējums 0100 083 9999).

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2022.

1.2.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2022.

1.2.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Marijas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 030 0082) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.08.2022. līdz 22.08.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 blīgznas ø 20/11/14 cm un 1 papeles ø 52 cm ciršanu Rīgā, Marijas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 030 0082);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 02.08.2022. Ne vēlāk kā līdz 08.08.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.08.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.09.2022.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0098) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 48/52 cm Rīgā, Juglas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0098);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 107 (kadastra apzīmējums 0100 081 0381) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 tūjas ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 24, 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 25, 26, 21 cm Rīgā, Zalves iela 107 (kadastra apzīmējums 0100 081 0381) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 662,49 EUR (seši simti sešdesmit divi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 082 2138) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 42, 47 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 082 2138) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 427A (kadastra apzīmējums 0100 078 2227) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 19/18/20/13/11/17, 25/25/26/15/18/15/15/12 cm Rīgā, Maskavas ielā 427A (kadastra apzīmējums 0100 078 2227) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 850,29 EUR (astoņi simti piecdesmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Rudzu ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 113 0402) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 46 cm Rīgā, Rudzu ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 113 0402), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 392,71 EUR (trīs simti deviņdesmit divi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm, 2 priedes ø 31, 25 cm Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 576,26EUR (pieci simti septiņdesmit seši euro, divdesmit seši centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Liedaga ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0155);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
  • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Āķu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2574), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 61/49 cm, 2 bērzus ø 24, 27 cm Rīgā, Āķu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2574), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1156,79 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit seši euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ludviķa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 053 0145)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2022.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0938), pie Remtes ielas 21 un Rīgā, Remtes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 0551, kadastra apzīmējums 0100 075 0571), pie Remtes ielas 21

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Jaunmoku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0938), pie Remtes ielas 21;
  • 2 ošus ø 54, 95 cm un 1 Balto apsi ø 53 cm Rīgā, Remtes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 0551, kadastra apzīmējums 0100 075 0571), pie Remtes ielas 21;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 841,43 EUR (astoņi simti četrdesmit viens euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bramberģes ielā 46 (kadastra apzīmējums 0100 106 0236)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 67 cm Rīgā, Bramberģes ielā 46 (kadastra apzīmējums 0100 106 0236).

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Imulas ielā 14 (kadastra numurs 0100 106 0344, kadastra apzīmējums 0100 106 0929)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Eiropas baltegli ø 41 cm Rīgā, Imulas ielā 14 (kadastra numurs 0100 106 0344, kadastra apzīmējums 0100 106 0929);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 191 (kadastra apzīmējums 0100 026 0126)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2022.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 348 (kadastra apzīmējums 0100 092 0003)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 83 (kadastra apzīmējums 0100 086 0396)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī (kadastra apzīmējums 0100 093 0626)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 6 (kadastra apzīmējums 0100 093 0626);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Krūmu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 117 2068)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā Mazajā Krūmu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 117 2068).

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 5. līnijā 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0113)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Imantas 5. līnija 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0113);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 105 0088)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 47 cm Rīgā, Dikļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 105 0088);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Dikļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 105 0088);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,09 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Irbenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 074 0431)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Irbenes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 074 0431).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Katoļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 010003900348001, kadastra numurs 0100 039 0034), pie Katoļu ielas 14

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2022.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 136 (kadastra apzīmējums 0100 048 0013)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.09.2022.

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0248), pie Maskavas ielas 285C

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2022.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ragatu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 6724), pie Ragatu ielas 14

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2022.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Apmetņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0462), pie Apmetņu ielas 16

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 32 cm Rīgā, Apmetņu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 121 0462), pie Apmetņu ielas 16.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (kadastra apzīmējums 0100 120 0071)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 30, 25 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (kadastra apzīmējums 0100 120 0071);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 4 (kadastra apzīmējums 0100 018 2029)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 45 cm, 2 ozolus ø 33, 40 cm Rīgā, Ganību dambī 4 (kadastra apzīmējums 0100 018 2029);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 373,37 EUR  (trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1 līnijā 34 (kadastra apzīmējums 0100 087 0046)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm, 1 ošlapu kļavu ø 55/27 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 34 (kadastra apzīmējums 0100 087 0046);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 229,02 EUR (divi simti divdesmit deviņi euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 016 0053)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 40, 40 cm Rīgā, Tvaika ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 016 0053)

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0049)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.08.2022.

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 120 2339)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Puikules ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 120 2339);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Linezera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 0336)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 66 cm Rīgā, Linezera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 0336).

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 059 0222)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Kapseļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 059 0222);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
364 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.