RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 3 (13.01.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dīgstu ielā 2 (108. grupa, 60. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2068) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 63, 55 cm Rīgā, Dīgstu ielā 2 (108. grupa, 60. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2068).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0515) un Rīgā, Lignuma ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 097 9003) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0515) un 1 bērzu ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Lignuma ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 097 9003) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 149,41 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, četrdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 46 (99. grupa, 174. grunts) un Rīgā, Jūrkalnes ielā 48B (99. grupa, 386. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0385) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 48B (99. grupa, 386. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0385);
 2. atļaut cirst 4 apses ø 15/12 (celma caurmērs 29 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20 cm, 1 liepu ø 23/14/19 cm, 1 bērzu ø 38/56/63 cm un 2 ozolus ø 39, 37 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 46 (99. grupa, 174. grunts) un 11 vītolus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 24, 26, 26, 28, 29/13/31/30, 30, 31, 33, 36/44, 80 cm, 1 bērzu ø 42/25 cm, 2 liepas ø 13/8 (celma caurmērs 26 cm), 14 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ievu ø 13/15/23 cm, 2 kļavas ø 25, 55/30 cm un 4 blīgznas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 22, 27, 38 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 48B (99. grupa, 386. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0385) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5628,62 EUR (pieci tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro, sešdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts) un Alojas ielā 6 (24. grupa, 55. grunts) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

 

Nolemj:

 1. no 02.2020. līdz 25.02.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 ozolu ø 56, 82 cm un 1 zirgkastaņas ø 83 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts) ciršanu un par 7 aso egļu ø 35, 35, 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 26, 25, 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 5 kļavu ø 41, 41, 31, 55, 31/30 cm, 2 bērzu ø 45, 51 cm Rīgā, Alojas ielā 6 (24. grupa, 55. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2020. Ne vēlāk kā līdz 03.02.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 25.02.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts), Alojas ielā 6 (24. grupa, 55. grunts) un zemesgabalu apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā. Kā arī lūdz Iesniedzējam iesniegt arborista atzinumu par aizsargājama koka – 1 zirgkastaņas ø 83 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts) augšanas stāvokli;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 0009) un Ūdeļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 123 0096) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 7 priedes ø 26, 32, 32, 20, 22, 27, 25 cm Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 0009);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 bērzu ø 52 cm, 3 kļavas ø 11/11 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm, 2 priedes ø 21 (bez galotnes), 16 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 18 (celma caurmērs 29 cm) cm Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 0009);
  • 1 priedi ø 60 cm Rīgā, Ūdeļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 123 0096).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 46 (ģenerālplānā Nr. 49), 32 (ģenerālplānā Nr. 29) cm Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 266,37 EUR (divi simti sešdesmit seši euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 18 (85. grupa, 37. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 68, 20 cm, 2 ievas ø 20, 19/17/19/25 cm, 1 ošlapu kļavu ø 25 cm, 2 kļavas ø 22, 22/23 cm Rīgā, Viskaļu ielā 18 (85. grupa, 37. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1384,74 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit četri euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 7. šķērslīnijā (114. grupa, 479. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0477), pie Jaunciema 7. šķērslīnijas 11A saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 49 (120. grupa, 1385. grunts) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

 

Nolemj:

 1. saistībā ar savrupmājas būvniecību:
  • atļaut cirst 4 priedes ø 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 24, 36 cm, 1 ozolu ø 25 cm, 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 49 (120. grupa, 1385. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1182,40 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit divi euro, četrdesmit centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu – koku retināšanu:
  • atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm un 1 melnalksni ø 22 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 49 (120. grupa, 1385. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 166,19 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, deviņpadsmit centi);
  • pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Raudas ielā 31 (75. grupa, 267. grunts)

 

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pastendes ielā 12 (74. grupa, 371. grunts)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Emmas ielā 1A (112. grupa, 1. grunts)

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Emmas ielā 1A (112. grupa, 1. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (28. grupa, 84. grunts)

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (28. grupa, 84. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (35. grupa, 42. grunts)

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (35. grupa, 42. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Līgatnes ielā 5 (84. grupa, 375. grunts)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 egles ø 36, 24, 47, 28, 34, 53, 51 cm Rīgā, Līgatnes ielā 5 (84. grupa, 375. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1243,02 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sesku ielā 20 (71. grupa, 797. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.03.2020.

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lokomotīves ielā 66 (78. grupa, 2059. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.03.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 33 (121. grupa, 1286. grunts) un Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā bez numura (121. grupa, 2801. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.03.2020.

0 Patīk
320 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.