RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 4 (20.01.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (99. grupa, 125. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 75 cm Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (99. grupa, 125. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 640,29 EUR (seši simti četrdesmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 82 (82. grupa, 309. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 22/24 cm, 1 melnalksni ø 23 cm, 2 ošus ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm) cm, 2 kļavas ø 14/17 (celma caurmērs 31 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 82 (82. grupa, 309. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1079,11 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit deviņi euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (53. grupa, 21. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 053 2064) un Rīgā, Jelgavas ielā 54 (53. grupa, 1. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 289. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 2389) posmā no Graudu ielas līdz Priedkalna ielai saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 20, 22, 19 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Dīķa ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 289. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 2389) posmā no Graudu ielas līdz Priedkalna ielai pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 665,90 EUR (seši simti sešdesmit pieci euro, deviņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 2396), pie Sīpeles ielas 11A saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 29 saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 38, 55 cm Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 29 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 793,96 EUR (septiņi simti deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2020.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukuma organizēšanu uz objektu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 082 9012, pie krustojuma ar Gaviezes ielu

 

Nolemj:

organizēt Komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie krustojuma ar Gaviezes ielu.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm un 2 apses ø 32/25, 28 cm Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts)) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 572,00 EUR (pieci simts septiņdesmit divi euro, nulle centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. no 02.2020. līdz 17.02.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 ozola ø 25 cm, 1 bērza ø 37 cm, 8 vītolu ø 26, 81, 50, 30, 20/20, 32, 40, 30/28/35 cm, 22 papeļu ø 54, 54, 35, 50/15/15, 54, 20, 66/40, 30, 20, 28, 28, 28, 23, 24, 32, 31, 24/21, 23/18, 17 (celma caurmērs 24 cm), 24, 31/24, 17/20 cm, 8 ošlapu kļavu ø 31, 36/22, 21/12, 26/14, 32/29, 32/28/29/41, 32, 40 cm ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2020. Ne vēlāk kā līdz 03.02.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie ceļa, kas savieno Salu tiltu ar Zaķusalas krastmalu, pie Zaķusalas krastmalas 21 (51. grupa, 51. grunts));
 4. atkārtoti lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 02.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts) un zemesgabala apkārtējā teritorijā;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 24 cm un 1 ozolu ø 31 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19. grupa, 27. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1344,62 EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (92. grupa, 2496. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 435 (128. grupa, 2002. grunts, daļā ar kadastra apzīmējumu 0100 128 2002 8001) un zemesgabalā Rīgā, Brīvības gatves teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 127 9000 saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 9 kļavas ø 22, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20, 30, 30, 30, 20, 20, 20 cm, 3 gobas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 25 cm un 5 vītolus ø 30, 20, 20, 20, 40 cm Rīgā, Brīvības gatvē 435 (128. grupa, 2002. grunts, daļā ar kadastra apzīmējumu 0100 128 2002 8001);
  • 8 gobas ø 22, 16 (celma caurmērs 20 cm), 26, 30, 25, 17 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 21 cm, 1 kļavu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 3 ošlapu kļavas ø 28, 15 (celma caurmērs 20 cm, kalstoša), 29 cm un 2 bērzus ø 49, 38 cm Rīgā, Brīvības gatves teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 127 9000;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4981,49 EUR (četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Pastendes ielā 12 (74. grupa, 371. grunts)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 41/48 cm Rīgā, Pastendes ielā 12 (74. grupa, 371. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 405,23 EUR (četri simti pieci euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 74 cm Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 105,29 EUR (viens simts pieci euro, divdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 13C (121. grupa, 814. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0795)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, Katlakalna ielā 13C (121. grupa, 814. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0795);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā bez numura (70. grupa, 2445. grunts), pie ēkas Dzelzavas ielā 37

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā bez numura (70. grupa, 2445. grunts), pie ēkas Dzelzavas ielā 37.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 89 (37. grupa, 57. grunts)

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 89 (37. grupa, 57. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības gatvē 223 (86. grupa, 50. grunts)

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Brīvības gatvē 223 (86. grupa, 50. grunts

0 Patīk
326 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.