RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 38 (14.09.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bātas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 387. grunts, kadastra apzīmējums 0100 107 0142), pie Bātas ielas 4 un par koku ciršanu Rīgā, Bātas ielā 4 (107. grupa, 83. grunts, kadastra apzīmējums 0100 107 0613)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 83 cm Rīgā, Bātas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 387. grunts, kadastra apzīmējums 0100 107 0142), pie Bātas ielas 4;
 2. atļaut cirst 3 Rietumu tūjas ø 32/36 cm, 43, 41 cm Rīgā, Bātas ielā 4 (107. grupa, 83. grunts, kadastra apzīmējums 0100 107 0613);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 276,83 EUR (divi simti septiņdesmit seši euro, astoņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 52, 45 cm Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1173,87 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit trīs euro, astoņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640) saistībā būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 7 bērzus ø 25, 32/27, 39, 23, 22/25/40, 25/30, 12/29 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts) un Rīgā, Sedas ielā 12 (122. grupa, 336. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 30, 30 cm un 1 ozolu ø 30 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts);
 2. atļaut cirst 14 bērzus ø 32, 50, 45, 25, 20, 20, 25, 40, 20, 25, 25, 22, 20/15, 30 cm, 10 ievas ø 20/18/16/15/15/15/15/14/13, 25/23/22, 20/15/15/13, 20/15/15/15, 20/15/15/13, 25/20/15, 25/25/20/15, 20, 25/20, 20/15/15/15/15 cm, 11 vītolus ø 50/30, 40/25, 50/30, 50/50/40, 60, 30, 65/40/50/50, 30/30/25, 30/25/20, 25, 30/25/20 cm, 2 blīgznas ø 20/25, 20/20 cm, 1 kļavu ø 30 cm, 2 zirgkastaņas ø 25/15, 25 cm, 1 ozolu ø 20 cm, 1 vilkābeli ø 20/15/15 cm, 1 priedi ø 25 cm, 1 apsi ø 20 cm, 1 papeli ø 30 cm  Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts) un 5 bērzus ø 20, 25, 40, 40, 25 cm, 1 apsi ø 20 cm, 1 papeli ø 20 cm Rīgā, Sedas ielā 12 (122. grupa, 336. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves realizāciju, dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras sagatavošanas darbi stacijas Ziemeļu zonā, būvdarbu izpildei Dienvidu zonā 4. kārta: posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai būvniecību”

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves realizāciju, dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras sagatavošanas darbi stacijas Ziemeļu zonā, būvdarbu izpildei Dienvidu zonā 4. kārta: posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai” būvniecību:
 • Rīgā, Rūsiņu ielā 2A (40. grupa, 2018. grunts) 12 ošlapu kļavas ø 27/32, 40, 46, 34, 29, 38, 23, 27, 26, 50, 46, 38 cm, 1 kļavu ø 42 cm, 1 gobu ø 40/31/27/28 cm, 4 vītolus ø 52, 46, 36, 49 cm;
 • Rīgā, Turgeņeva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 041 0075), pie Dzirnavu ielas 1 liepu ø 51 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 7. grunts), pie Turgeņeva ielas 16 3 gobas ø 31, 27, 33 cm, 4 liepas ø 21, 45, 21/28, 22/29/19, 1 osi ø 48 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 2013. grunts) 15 liepas ø 34, 33, 34, 30, 37, 37, 20, 26/28, 23, 28, 27, 22, 32, 25, 57 cm, 1 kļavu ø 104 cm Rīgas pilsēta vietējas nozīmes aizsargājams koks;
 • Rīgā, Stacijas laukumā 2 (41. grupa, 141. grunts) 34 liepas ø 33, 30, 42, 41, 31, 31, 24, 43, 27, 34, 46, 31, 40, 57, 46, 47, 52, 40, 39, 30, 44, 34, 37, 44, 38, 29, 26, 27, 31, 32, 26, 17 (celma caurmērs 22 cm), 32, 25 cm;
 • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 4. grunts) 11 liepas ø 54, 42, 57, 44, 40, 48, 31, 22, 21, 36, 35cm, 2 zirgkastaņas ø 33, 33 cm;
 • Rīgā, Gogoļa ielā 3 (4. grupa, 144. grunts) 1 ošlapu kļava ø 29/20/26/31/30/24 cm, 3 asās egles ø 27, 20, 25 cm, 17 liepas ø 39, 43, 47, 57, 39, 46, 44, 39, 39, 52, 46, 62, 38, 27, 43, 50, 55 cm, 6 Holandes liepas ø 63, 39, 34, 41, 39, 29 cm;
 • Rīgā, Centrāltirgus ielā 1C (4. grupa, 87. grunts, kadastra apzīmējums 0100 004 0084) 3 ošlapu kļavas ø 32, 32/40/35, 40 cm;
 • Rīgā, 13. janvāra ielā (4. grupa, 2016. grunts) 1 ošlapu kļavu ø 20/20/20/25 cm;
 • Rīgā, 13. janvāra ielā 5 (4. grupa, 166. grunts) 1 ošlapu kļavu ø 58/39/22/14/18 cm;
  1. pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 94 071,72 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši septiņdesmit viens euro, septiņdesmit divi centi);
  3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 79 (34. grupa, 105. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 26, 26, 36 cm, 1 bērzu ø 47 cm, 2 sudrabkļavas ø 57, 36/36/40/40 cm Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2736,18 EUR (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro, astoņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 9001. grunts), pie Matīsa ielas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 30, 43 cm Rīgā, Vagonu ielas sarkanajās līnijās (38. grupa, 9001. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1558,04 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit astoņi euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Malēju ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 121 4199), pie Malēju ielas 4

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krasta ielā 84 (72. grupa, 181. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Krasta ielā 84 (72. grupa, 181. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mores ielā 38 (95. grupa, 2065. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Mores ielā 38 (95. grupa, 2065. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 153,67 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141) un Strēlnieku ielā 4D (19. grupa, 143. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 4 liepas ø 24, 25, 28, 42 cm, 1 gobu ø 19/21/23/20 cm, 5 bērzus ø 46, 28, 27, 44, 33 cm, 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141);
  • 3 liepas ø 31, 28, 25 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 4D (19. grupa, 143. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8793,35 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 18 (121. grupa, 149. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 114 (82. grupa, 336. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 50, 38 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 114 (82. grupa, 336. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 114 (82. grupa, 336. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 97,89 EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Saldus iela 12 (66. grupa, 100. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Saldus ielā 12 (66. grupa, 100. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 14A (93. grupa, 244. grunts) un Rīgā, Imantas 6. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9004)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 20 k-3 (64 .grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0379)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 20 k-3 (64 .grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0379).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 37C (93. grupa, 322. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 27/35, 30/38 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 37C (93. grupa, 322. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 172,11 EUR (viens simts septiņdesmit divi euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Rudbāržu ielā 9 (75. grupa, 674. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 46, 51 cm Rīgā, Rudbāržu ielā 9 (75. grupa, 674. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Rudbāržu ielā 9 (75. grupa, 674. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laidzes ielā 11 (75. grupa, 474. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 7 (106. grupa, 279. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Daibes ielā 3 (105. grupa, 2111. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Daibes ielā 3 (105. grupa, 2111. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Rudbāržu ielā 6 (75. grupa, 348. grunts), pie Ozolnieku ielas 6

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Rudbāržu ielā 6 (75. grupa, 348. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 9002, pie Ūnijas ielas 24

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 96 cm Rīgā, Ūnijas ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 9002, pie Ūnijas ielas 24;
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 109 cm Rīgā, Ūnijas ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 9002, pie Ūnijas ielas 24 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 19 (70. grupa, 2097. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  06.11.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (71. grupa, 2786. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 40 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (71. grupa, 2786. grunts;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Priežu ielā 5, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 016 0092

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 39 (24. grupa, 2058. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 31/35 cm Rīgā, Tomsona ielā 39 (24. grupa, 2058. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 37,56 EUR (trīsdesmit septiņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 54 (26. grupa, 90. grunts), pie ēkas Miera ielā 54B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Miera ielā 54 (26. grupa, 90. grunts), pie ēkas Miera ielā 54B;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Struktoru ielā bez numura (89. grupa, 2172. grunts), pie ēkas Struktoru ielā 4A

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 liepas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Struktoru ielā bez numura (89. grupa, 2172. grunts), pie ēkas Struktoru ielā 4A.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43 (55. grupa, 54. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 50 (59. grupa, 2023. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 52 cm un 2 asās egles ø 21, 31 cm Rīgā, Kalnciema ielā 50 (59. grupa, 2023. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 621,50 EUR (seši simti divdesmit viens euro, piecdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (80. grupa, 25. grunts), pie Kurzemes prospekta 108A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (80. grupa, 25. grunts), ēkas ar adresi Kurzemes prospekts 108A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 099 0241), pie Priedaines ielas 32B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Priedaines ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 099 0241), pie Priedaines ielas 32B;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Talsu ielā (kadastra apzīmējums 0100 057 0129), pie Eduarda Smiļģa ielas 41 un Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā (kadastra apzīmējums 0100 057 2071), pie Eduarda Smiļģa ielas 41

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 45 (24.grupa, 2070.grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 (78. grupa, 2171. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Maskavas ielā 256 (78. grupa, 2171. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 43 cm, 1 vītolu ø 85 cm, 1 kalstošu kļavu ø 53 cm Rīgā, Maskavas ielā 256 (78. grupa, 2171. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 5 (16. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2020.

0 Patīk
513 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.