RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 12 (16.03.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L. Sarma

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Vecāķu prospektā 155B (120. grupa, 2520. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 120 0727)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 35, 27 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 155B (120. grupa, 2520. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 120 0727) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 176,44 EUR (viens simts septiņdesmit seši euro, četrdesmit četri centi);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 35, 27 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 155B (120. grupa, 2520. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 120 0727);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Amālijas ielā 17 (57. grupa, 61. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 54 cm, 1 ozolu ø 53 cm un 2 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Amālijas ielā 17 (57. grupa, 61. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1041,54 EUR (viens tūkstotis četrdesmit viens euro, piecdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar būvniecību un par koku ciršanu Rīgā, Irlavas ielā 34A (81. grupa, 108. grunts) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm un 3 tūjas ø 23, 26, 30 cm Rīgā, Irlavas ielā 34A (81. grupa, 108. grunts);
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atteikt atļaut cirst 1kļavu ø 52 cm Rīgā, Irlavas ielā 34A (81. grupa, 108. grunts);
  • atļaut cirst 1kļavu ø 63 cm Rīgā, Irlavas ielā 34A (81. grupa, 108. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
  • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Astras ielā bez numura (75. grupa, 483. grunts), pie Astras ielas 11 saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 1 kļavu ø 20/18 cm Rīgā, Astras ielā bez numura (75. grupa, 483. grunts), pie Astras ielas 11 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 324,41 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 riekstkoku ø 20 cm Rīgā, Astras ielā bez numura (75. grupa, 483. grunts), pie Astras ielas 11;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
  • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 14 (105. grupa, 58. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 20 cm un 1 Kanādas egli ø 30 cm Rīgā, Dāliju ielā 14 (105. grupa, 58. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 8 (106. grupa, 271. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 72 cm un 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Īvandes ielā 8 (106. grupa, 271. grunts);
 2. atļaut cirst 11 kļavas ø 13/13 (celma caurmērs 27 cm), 14/12/16 (celma caurmērs 42 cm), 20, 22/18/20/21, 24, 24/20/18, 25/22, 27/27, 30, 36, 36 cm un 1 ošlapu kļavu ø 33 cm Rīgā, Īvandes ielā 8 (106. grupa, 271. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē un pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4022,73 EUR (četri tūkstoši divdesmit divi euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā bez numura (79. grupa, 2061. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 13 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 14 cm (celma caurmērs 21 cm) un 3 kļavas ø 12/12 (celma caurmērs 27 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 21/9 cm Rīgā, Zaļenieku ielā bez numura (79. grupa, 2061. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 764,09 EUR (septiņi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bauskas ielā 170A (73. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0068) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Bauskas ielā 170A (73. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0068).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Brīvības ielā 75 (23. grupa, 108. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 07.04.2020. līdz 22.04.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 kļavu ø 25, 52 cm un 6 liepu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 36 cm), 22, 23, 41 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 75 (23. grupa, 108. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 31.03.2020.
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.04.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Brīvības ielas);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts) un Rīga, Aleksandra Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts), pie Laboratorijas ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 21.04.2020. līdz 06.05.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 ozolu ø 35, 72, 76, 56 cm, 1 liepas ø 46 cm, 1 oša ø 58 cm ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts) un 1 kļavas ø 68 cm ciršanu Rīga, Aleksandra Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.04.2020. ;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.04.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Laboratorijas ielas 2 ēkas fasādes, Laboratorijas ielas pusē);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 20.04.2020. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem zemesgabala Rīgā, Laboratorijas ielas 2 (35. grupa, 49. grunts) apkārtējā teritorijā;
 5. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 20.04.2020. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā detalizētu autostāvvietu aprēķinu Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts);
 6. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Šarlotes ielā 1 (23. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 07.04.2020. līdz 22.04.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 30/61 cm ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 1 (23. grupa, 101. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 31.03.2020.;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.04.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie Šarlotes ielas);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Upeņu ielā bez numura (71. grupa, 1068. grunts), pie Ūnijas ielas 99 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm un 26 apses ø 20, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 35, 38, 40, 41, 42, 42 cm Rīgā, Upeņu ielā bez numura (71. grupa, 1068. grunts), pie Ūnijas ielas 99.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Auduma ielā 29 (91. grupa, 2195. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (122. grupa, 2022. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Viļņas ielā 22 (66. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vaidelotes ielā 14 (67. grupa, 280. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Voleru ielā 43 (98. grupa, 19. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (93. grupa, 76. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0523), Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās, pie Imantas 8. līnijas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0523), Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās, pie Imantas 8. līnijas 5;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raudas ielā 31 (75. grupa, 267. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raudas ielā 31 (75. grupa, 267. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 20 (55. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 20 (55. grupa, 172. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 36 (54. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm un 1 ošlapu kļavu ø 32 cm Rīgā, Vienības gatvē 36 (54. grupa, 69. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 544,10 EUR (pieci simti četrdesmit četri euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Sērenes ielā 7 (107. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Sērenes ielā 7 (107. grupa, 2011. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Irbenes ielā 19 (107. grupa, 2079. grunts), pie ēkas Irbenes ielā 19A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 37 (73. grupa, 534. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0518)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 25/25/18/20/16 cm ciršana Rīgā, Kartupeļu ielā 37 (73. grupa, 534. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0518);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 189,41 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (28. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ainažu ielā 12 (92. grupa, 239. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ulža ielā 7 (127. grupa, 174. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 21 (84. grupa, 451. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 22A, 22B (12. grupa, 97. grunts), pie ēkas Katrīnas dambī 22A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 67, 80, 86 cm Rīgā, Katrīnas dambī 22A, 22B (12. grupa, 97. grunts), pie ēkas Katrīnas dambī 22A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 132,61 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, sešdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 24 (84. grupa, 272. grunts) un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0271

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sarmas ielā 2 (111. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2020.

0 Patīk
410 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.