RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 13 (23.03.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, Komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāres p.i. I. Bernovska

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts), pie krustojuma ar Gaviezes ielu

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 23 apšu ø 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24, 24, 28, 28, 16/16, 24/24/32 cm, 9 vītolu ø 12, 12, 16, 16, 16, 16, 20, 24, 24 cm, 24 bērzu ø 12, 12, 12, 12, 12, 12, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 24, 24, 32 cm, 6 kļavu ø 16, 20, 20, 24, 32, 12/28 cm, 3 ozolu ø 16, 20, 32 cm un 2 blīgznu ø 16, 28 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts), pie krustojuma ar Gaviezes ielu patvaļīgu ciršanu 4132,00 EUR (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro, nulle centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.01.2018. lēmuma (protokols Nr. 3., 1.2.7. §) “Par koku ciršanu saistībā ar pretplūdu aizsargbūves būvniecību Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 0022, kadastra apzīmējumu 0100 110 0031, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 0021, kadastra apzīmējumu 0100 110 0030, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 2014, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 2109, pie Lielās ielas, gar Buļļupi” atcelšanu un par koku ciršanu saistībā ar pretplūdu aizsargbūves būvniecību Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (110. grupa, 22. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0031), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (110. grupa, 21. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0030), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (103. grupa, 2014. grunts), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (110. grupa, 2109. grunts), pie Lielās ielas, gar Buļļupi saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.2018. lēmumu (protokols Nr. 3., 1.2.7. §) “Par koku ciršanu saistībā ar pretplūdu aizsargbūves būvniecību Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001), zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 0022, kadastra apzīmējumu 0100 110 0031, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 0021, kadastra apzīmējumu 0100 110 0030, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 2014, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 110 2109, pie Lielās ielas, gar Buļļupi”;
 2. atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 6 bērzus ø 11/14 (celma caurmērs 28 cm), 13/13 (celma caurmērs 31 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 23 cm, 22 vītolus ø 35/27/26/35/22/23/34/26, 18 (celma caurmērs 21 cm), 10/15/25, 20/25/25/21, 12/21, 23, 33, 30, 20, 27, 32/32/38, 52, 65, 18/25, 18/21/24, 49/26, 15 (celma caurmērs 21 cm), 31, 24/15, 26, 32, 24, 25/26, 35/45/75, 32/35/66 cm, 1 vītola ø 43/10 cm 1 stumbru ø 43cm, 2 melnalkšņus ø 17/33/29/26, 36 cm, 2 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 24 cm, 2 papeles ø 55, 70 cm Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001);
  • 9 bērzus ø 46, 42, 13 (celma caurmērs 21 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 20 cm, 2 papeles ø 41, 45/58/43/22 cm, 1 melnalksni ø 8/10 cm (celma caurmērs 22 cm), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (110. grupa, 22. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0031);
  • 1 melnalksni ø 9/11 cm (celma caurmērs 21 cm) zemesgabalā bez adreses (103. grupa, 2014. grunts);
  • 1 vītolu ø 62cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (110. grupa, 21. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0030), pie Lielās ielas;
  • 2 melnalkšņus ø 22/23/25, 10/21/23cm, 1 bērzu ø 20 cm, 12 vītolus ø 56, 52, 59, 27/29/29/26/8/10, 8/20/33/23/24/21, 11/18 (celma caurmērs 28 cm), 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 20/27/37, 17 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 27 cm), 24/32 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (110. grupa, 2109. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 156. grunts) un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 31.03.2020. līdz 15.04.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 52, 34 cm, 1 ozola ø 64 cm un 1 kļavas ø 72 cm ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 156. grunts) un 1 kļavas ø 50 cm, 1 zirgkastaņas ø 35 cm un 2 liepu ø 72 cm ciršanu Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.03.2020.;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.03.2020. elektroniski saskaņoto planšeti izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Melnsila ielā 9 (pie Melnsila ielas);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 2396), pie Sīpeles ielas 11A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 2396), pie Sīpeles ielas 11A.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 74 (93. grupa, 2092. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 6 papeles ø 22, 27, 27, 28, 30, 30 cm, 9 ievas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 21, 21, 23, 12/14/15 (celma caurmērs 30 cm), 14/15/18/20, 17/19/20, 21/18, 12/16/20/21 cm, 1 bērzu ø 49 cm, 1 Menzīsa duglāziju ø 29 cm un 1 aso egli ø 20 cm Rīgā, Apuzes ielā 74 (93. grupa, 2092. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 082 9012, pie krustojuma ar Gaviezes ielu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 2 ozolus ø 28, 77 cm un 15 melnalkšņus ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 21, 21, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 29, 30, 30, 35, 36 cm, 1 bērzu 60 cm, 1 egli ø 22 cm, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts);
  • 12 melnalkšņus ø 23, 24, 25, 26, 26, 31, 31, 32, 40, 29/27, 24/30, 30/20/38 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie krustojuma ar Gaviezes ielu;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 31 apsi ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 36, 24/21, 55/57 cm, 12 melnalkšņus ø 22, 23, 23, 23, 27, 31, 34, 37, 40, 27/26/18, 18/19 (celma caurmērs 25 cm), 24/24 cm, 12 bērzus ø 14 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 20, 23, 25, 25, 25, 28, 31, 45 cm, 11 kļavas ø 24, 29, 29, 30, 36, 42, 44, 73, 75, 48/16, 27/32 cm, 5ozolus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 12/13/14 (celma caurmērs 34 cm), 20, 38, 42 cm, 5 vītolus ø 20, 30, 45, 58, 81 cm un 1 priedi ø 24 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts);
  • 3 apses ø 23, 27, 50 cm, 2 melnalkšņus ø 20/16/18, 26/33/30,  cm, 6 bērzus ø 20, 21, 28, 47, 32/39, 34/27/14 cm, 3 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 13/16 (celma caurmērs 23 cm), 20/10/16 cm, 1 vītolu ø 23 cm, 1 blīgznu ø 16/20 cm un 2 papeles ø 62, 65 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie krustojuma ar Gaviezes ielu;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 18507 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņi euro, trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 38, 29, 36, 39 cm Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2047);
 2. atļaut cirst 4 liepas ø 38, 44, 58, 31/37 cm un 4 ošlapu kļavas ø 12 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 16/15 (celma caurmērs 34 cm), 28/21 cm Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2137,72 EUR (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Induļa ielā 20 (70. grupa, 308. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 21 cm Rīgā, Induļa ielā 20 (70. grupa, 308. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Upeņu ielā bez numura (71. grupa, 1161. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 1160), pie Gunāra Astras ielas 1C, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 28, 26, 23, 22 cm, 1 pīlādzi ø 25 cm, 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Upeņu ielā bez numura (71. grupa, 1161. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 1160), pie Gunāra Astras ielas 1C pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1131,19 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit viens euro, deviņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 56. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0018) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.05.2020. līdz 01.06.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 35, 35 cm Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 56. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0018) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.05.2020.
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.05.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Miera ielas teritorijā.
 4. lūgt līdz 11.05.2020. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijai informāciju par koku Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 56. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0018) ciršanas finansēšanu;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2020.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.05.2018. lēmuma (protokols Nr. 20., 1.2.15. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Lapeņu ielā, J. Dikmaņa ielā, J. Daliņa ielā un J. Krūmiņa ielā saistībā ar ielu un inženiertīklu būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Lapeņu ielā, J. Dikmaņa ielā, J. Daliņa ielā un J. Krūmiņa ielā saistībā ar ielu un inženiertīklu būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.2018. lēmumu (protokols Nr. 20., 1.2.15. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Lapeņu ielā, J. Dikmaņa ielā, J. Daliņa ielā un J. Krūmiņa ielā saistībā ar ielu un inženiertīklu būvniecību”;
 2. atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 5 liepas ø 40, 45, 42, 41, 43 cm, 2 kļavas ø 25/30, 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 28/34 cm, 1 osi ø 25 cm Rīgā, Sporta ielā 15 (24. grupa, 2088. grunts);
  • 2 ošlapu kļavas ø 43/26, 26/13 cm Rīgā, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 242. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 9020);
  • 2 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm, 1 gobu ø 24 cm, 2 ošus ø 25, 22 cm, 4 bērzus ø 24, 25/23, 18/30, 23/21 cm, 34 vītolus ø 41/51/38, 30/30, 58/69, 27/31/51, 26/24, 46/48/34, 35, 32/18, 28, 24/22/26/29, 30/24, 28, 22/29/31, 43, 34/29, 11/13/6 (celma caurmērs 23 cm), 69, 26/24/23, 32/31/21, 36/29, 31/30/29/27/37/38, 40/28/41, 43, 46, 47, 21, 40, 50, 72, 22, 14/8 (celma caurmērs 21 cm), 14/16 (celma caurmērs 27 cm), 12/10/14 (celma caurmērs 24 cm), 10/11/8 (celma caurmērs 26 cm) cm, 3 apses ø 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 11/12 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 papeli ø 18 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 231. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0223);
  • 3 vītolus ø 51/49, 72, 32/33/25/37/53 cm Rīgā, Lapeņu ielā 10 (24. grupa, 22. grunts);
  • 1 apsi ø 21 cm, 1 papeli ø 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 vītolu ø 23/10/10/35/20/33/21/21/21/27 cm Rīgā, Sporta ielā bez numura (24. grupa, 2097. grunts);
  • 31 vītolu ø 14/13/11, 12/9/10/11/11/14 (celma caurmērs 42 cm), 57, 92, 40/62, 42/64, 30/33/10, 27, 26/29/25/18, 30/27/28, 58/52/28/30, 28/21, 20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 10/17 (celma caurmērs 26 cm), 16/12 (celma caurmērs 27 cm), 11/13 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 92, 35/36, 22, 26, 41, 21, 12/24/11/32/21/37, 12/11/14 (celma caurmērs 27 cm), 27/14, 29, 24/71, 27/16, 46/49/51 cm, 9 papeles ø 24, 16 (celma caurmērs 22 cm), 41, 29, 30, 24/10, 25, 21, 23 cm, 2 apses ø 23, 34/31 cm, 5 blīgznas ø 32/31/28/35, 24, 27/21/11, 12/24/21, 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 bērzus ø 39, 27/11 cm, 1 osi ø 21 cm, 1 ievu ø 15/10/9/8/8 (celma caurmērs 36 cm) cm Rīgā, Lapeņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 024 0303, 0100 024 0302, 0100 024 0301, 0100 024 0300, 0100 024 0290, 0100 024 9015);
  • 3 vītolus ø 24, 21/12, 11/23/13/31/18/12 cm Rīgā, Lapeņu ielā 16 (24. grupa, 2145. grunts);
  • 1 vītolu ø 21/14/12/11/10 cm, 1 blīgznu ø 16/15/12 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 osi ø 45 cm, 1 ošlapu kļavu ø 12/11/14/12/10/11 (celma caurmērs 46 cm) cm Rīgā, J. Dikmaņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 233. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0225);
  • 12 blīgznas ø 16/13/15/12/11/10 (celma caurmērs 37 cm), 23, 11/13/10/16 (celma caurmērs 32 cm), 22, 23/12, 24, 21/12, 23, 16 (celma caurmērs 20 cm), 21, 17 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm, 1 zirgkastaņu ø 41 cm, 1 vītolu ø 21/22/14 cm Rīgā, Lapeņu ielā 24 (24. grupa, 2115. grunts);
  • 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, Arēnas ielā 7 (24. grupa, 2025. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0071);
  • 1 bērzu ø 20 cm, 4 papeles ø 24/18, 38/29, 21, 12/20 cm, 1 vītolu ø 31/12/23/27 cm Rīgā, Lapeņu ielā 32 (24. grupa, 2147. grunts);
  • 1 bērzu ø 12/11/13 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, J. Daliņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 9016);
  • 2 ozolus ø 38, 75 cm Rīgā, Skanstes ielā 22 (24. grupa, 2126. grunts);
  • 8 smiltsērkšķus ø 21/22/19, 17/12/11, 21, 24, 23, 17/21, 22, 20 cm, 1 blīgzna ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm, 6 vītolus ø 12/13/10 (celma caurmērs 23 cm), 11/10/12 (celma caurmērs 27 cm), 20/15/12 (celma caurmērs 26 cm), 10/12 (celma caurmērs 23 cm), 17/13 (celma caurmērs 21 cm), 14/17/15/20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 13/11/10 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 9014. grunts);
  • 1 bērzu ø 61 cm Rīgā, J. Krūmiņa ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 9017. grunts);
  • 8 ozolus ø 21/30, 22, 20, 26, 22/21, 47, 23, 41/43 cm, 1 ošlapu kļavu ø 24/15 cm, 5 bērzus ø 27, 38, 15 (celma caurmērs 20 cm), 29, 21 cm, 2 ievas ø 21/20, 25 cm, 6 vītolus ø 30, 20, 25, 20, 20, 40 cm, 6 blīgznas ø 21, 22, 27, 15 (celma caurmērs 23 cm), 10/12/10/9/7 (celma caurmērs 36 cm), 12/13/10/11/10 (celma caurmērs 34 cm) cm, 1 egli ø 20 cm, 1 robīniju ø 27 cm, 1 kļavu ø 47/19 cm, 7 tūjas ø 12/14 (celma caurmērs 21 cm), 21, 22, 17 (celma caurmērs 23 cm), 27, 20, 22 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 2114;
  • 2 ozolus ø 24, 30 cm, 3 vītolus ø 27, 31, 21/27/29 cm, 2 blīgznas ø 13/21, 20 cm Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 244. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 4240);
  • 1 blīgznu ø 15 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 ievu ø 21/20/11/11/13 cm, 2 ozolus ø 20, 41/27 cm, 1 bērzu ø 35 cm, 1 egli ø 30 cm, 1 vītolu ø 41/37/40/20/67 cm, 1 kļavu ø 21/17 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0241; kadastra apzīmējumu 0100 024 0230;
  • 4 blīgznas ø 23, 20, 27/21/14, 16/18/15/20/22 cm, 1 liepu ø 19/23 cm, 2 kļavas ø 33/36, 21 cm, 1 gobu ø 11/10/23 cm, 14 vītolus ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 28/19/20/11, 31/22/12, 21, 22, 17 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 21/11, 22, 21/23, 22, 23 cm, 1 balto vītolu ø 38/43/41/41 cm, 12 papeles ø 23/11, 16 (celma caurmērs 21 cm), 11/12 (celma caurmērs 20 cm), 48, 21, 20, 11/21/15, 11/20/12, 16 (celma caurmērs 21 cm), 21, 25, 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0266; kadastra apzīmējumu 0100 024 2148;
  • 2 ievas ø 21/18/18/20/18, 20/23 cm, 18 vītolus ø 21, 16 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 47/46/21/17/20, 58, 41/40/50, 18/20/21/20/15/11/11/10, 31, 25/22/21, 10/11 (celma caurmērs 21 cm), 20, 10/10/5/5 (celma caurmērs 24 cm), 10/10 (celma caurmērs 23 cm), 35, 39/42/39/24/24/22/21/26, 37, 58, 43 cm, 4 bērzus ø 34, 21, 46, 27 cm, 12 blīgznas ø 25, 21, 30, 11/12/10 (celma caurmērs 22 cm), 15/14/12 (celma caurmērs 29 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 22, 23/21, 26, 21, 17 (celma caurmērs 21 cm), 10/11/11/21/21 cm, 13 baltos vītolus ø 53/53/51, 42, 40/37, 30, 41, 23, 25, 36, 25/24/23, 30/31/15/15, 21, 21, 30 cm, 5 smiltsērkšķus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23, 11/16 (celma caurmērs 23 cm), 27 cm, 3 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 32, 37 cm, 4 ozolus ø 32, 34, 41, 43 cm, 3 Kanādas papeles ø 40, 57, 130/93 cm, 1 zirgkastaņu ø 40 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 2148; kadastra apzīmējumu 0100 024 0254;
  • 3 ošlapu kļavas ø 30, 15/12 (celma caurmērs 23 cm), 23 cm, 8 vītolus ø 21/22, 57, 31, 28, 42, 41, 31, 61/38/40 cm, 1 bērzu ø 11/10 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Skanstes ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 239. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0229);
  • 4 vītolus ø 40/37, 37/49/38, 41, 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0099; kadastra apzīmējums 0100 024 0070.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 9 (17. grupa, 2026. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bukultu ielā 1D (14. grupa, 78. grunts, kadastra apzīmējums 0100 014 0077) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ceriņu ielā 13 (82. grupa, 754. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0590)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2020.

 

 1. Par administratīvā akta pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 34A (82. grupa, 499. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas iela 14 (61. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Saulkalnes ielā 15 (73. grupa, 437. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 28/15 cm Rīgā, Saulkalnes ielā 15 (73. grupa, 437. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Lokomotīves ielas sarkanajās līnijās (126. grupa, 9000. grunts), pie Lokomotīves ielas 141

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Apes ielā 4 (86. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Apes ielā 4 (86. grupa, 62. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 26,18 EUR (divdesmit seši euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 10 (92. grupa, 314. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 6 (94. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 27 cm Rīgā, Siguldas prospektā 6 (94. grupa, 109. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 122,94 EUR (viens simts divdesmit divi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2020.

0 Patīk
663 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.