RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 3 (14.01.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. O. Šutenkova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre p.i. I. Bernovska

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpumu izskatīšana;
 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 koku ciršana papildjautājuma sadaļā būvniecības nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7 k-1 (97. grupa, 2092. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 papeles ø 70/50 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7 k-1 (97. grupa, 2092. grunts) 409,78 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 458B (125. grupa, 6862. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0700) saistībā ar rezerves daļu noliktavas un laukumu būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 23 cm, 1 priedi ø 48 cm, 10 papeles ø 17/16, 17/16 (celma caurmērs 32 cm), 14/16/12 (celma caurmērs 41 cm), 14/15 (celma caurmērs 26 cm), 24, 23, 12/13 (celma caurmērs 29 cm), 18 (celma caurmērs 28 cm), 21/26/30, 123 cm, 1 piramidālo papeli ø 47 cm, 1 ošlapu kļavu ø 20/15 cm Rīgā, Maskavas ielā 458B (125. grupa, 6862. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0700) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2498,00 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro, nulle centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

3. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 8 (85. grupa, 228. grunts) saistībā ar mācību korpusa ēkas (002) pārbūvi

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 8 (85. grupa, 228. grunts).

 

4. Par atkārtotu papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2019.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 013 0049, pie Tvaika ielas saistībā ar siltumtīklu rekonstrukciju

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 gobas ø 29, 43, 27/25/24/23 cm un 1 ozolu ø 22 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 013 0049, pie Tvaika ielas pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1647,69 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit septiņi euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 28A (108. grupa, 41. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2072) saistībā ar savrupmājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 42 cm un 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Dzintara ielā 28A (108. grupa, 41. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 2072) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 550,65 EUR (pieci simti piecdesmit euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (63. grupa, 4. grunts) saistībā ar degvielas uzpildes stacijas un autogāzes uzpildes stacijas ar veikalu būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 56, 29, 60, 51 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (63. grupa, 4. grunts), pie Motoru ielas pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 669,31 EUR (seši simti sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Druvas ielā 16 (105. grupa, 19. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas un garāžas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 20, 17/11 (celma caurmērs 27 cm), 26/24 cm Rīgā, Druvas ielā 16 (105. grupa, 19. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 836,64 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši euro, sešdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2019.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 172 (73. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 29 (29. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2019.

 

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 23 (60. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 23 (60. grupa, 62. grunts).

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 74 cm Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts).

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9013), pretī Kalnciema ielai 197B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 papeles ø 108, 107, 80, 124 cm ciršana Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9013), pretī Kalnciema ielai 197B;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts) un Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 106 0971, pie Brūkleņu ielas 64

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts);
 2. atļaut cirst:
  • 3 kļavas ø 27, 30, 30 cm, 1 bērzu ø 28 cm un 1 bērza ø 39/21 cm 1 stumbru ø 21 cm Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 106 0971, pie Brūkleņu ielas 64;
  • 1 kļavu ø 33 cm un 12 bērzus ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 28 cm), 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1197,51 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit septiņi euro, piecdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez numura (73. grupa, 363. grunts), pie Dignājas ielas 10B

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez numura (73. grupa, 363. grunts), pie Dignājas ielas 10B.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Gliemežu ielā 2 (111. grupa, 288. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 robīnijas ø 38, 23, 27 cm Rīgā, Gliemežu ielā 2 (111. grupa, 288. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 400,68 EUR (četri simti euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Citadeles ielā bez numura (10. grupa, 2019. grunts), pie Citadeles ielas 1

Nolemj:

 1. no 02.2019. līdz 11.03.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 divstumbru oša ø 15/9 (celma ø 23 cm) cm, 1 ošlapu kļavas ø 28 cm un 4 kļavu ø 13 (celma ø 20 cm), 17 (celma ø 20 cm), 11/14 (celma ø 22 cm), 15/16 (celma ø 24 cm) cm ciršanu Rīgā, Citadeles ielā bez numura (10. grupa, 2019. grunts), pie Citadeles ielas 1;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.2019. Ne vēlāk kā līdz 25.02.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Krišjāņa Valdemāra ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2019.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzirnavu ielā 30 (19. grupa, 34. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 30 (19. grupa, 34. grunts).

 

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 119 (24. grupa, 210. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 119 (24. grupa, 210. grunts).

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ikšķiles ielā 8 (78. grupa, 955. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9038), pie Rēzeknes ielas 5A un Rīgā, Piedrujas ielā bez numura (121. grupa, 2269. grunts), pie Rēzeknes ielas 5A

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 4 liepas ø 50, 45, 50, 42 cm Rīgā, Piedrujas ielā bez numura (121. grupa, 2269. grunts), pie Rēzeknes ielas 5A;
  • 1 liepu ø 45/20/29/47/44/45/25/34/30 cm, 3 ievas ø 28/22, 30/28, 32 cm, 1 pīlādzi ø 22/17 cm Rīgā, Rēzeknes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9038), pie Rēzeknes ielas 5A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2711,41 EUR (divi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro, četrdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 292 (115. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 292 (115. grupa, 9. grunts).

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 9 (114. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 74 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 9 (114. grupa, 73. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 9 (114. grupa, 73. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,38 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 3 k-3 (55. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Robežu ielā 3 k-3 (55. grupa, 2011. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 24 (106. grupa, 2358. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2019.

 

17. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2019.

 

PAPILDJAUTĀJUMA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu 16. līnijā 6 (125. grupa, 3533. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 125 (92. grupa, 552. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0707)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

0 Patīk
348 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.