RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 8 (17.02.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (99. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 egles ø 20 cm Rīgā, Imantas 3. līnijā 10 (99. grupa, 125. grunts) patvaļīgu ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 61B (64. grupa, 326. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 21 cm Rīgā, Slokas ielā 61B (64. grupa, 326. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā bez numura (79. grupa, 2061. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 8 (106. grupa, 271. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adrese (121. grupa, 831. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0756), pie Kaudzīšu ielas 4, Stopiņu novadā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 40, 46, 30 cm Rīgā, zemesgabalā bez adrese (121. grupa, 831. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0756), pie Kaudzīšu ielas 4, Stopiņu novadā pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro, sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 232 (89. grupa, 183. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 9000), zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 090 0010 un zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 017 0090 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (92. grupa, 2496. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.04.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 3B (70. grupa, 2285. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 73, 31 cm Rīgā, Vaidavas ielā 3B (70. grupa, 2285. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 443,94 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt pirms būvdarbu uzsākšanas.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 4 (90. grupa, 231. grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0264) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Tadenavas ielā 7 (127. grupa, 224. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Tadenavas ielā 7 (127. grupa, 224. grunts) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. nenoteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi), jo zaudējumu atlīdzības apmaksa ir veikta 24.05.2018.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 8. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 41 cm, 1 ozolu ø 85 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 8. grunts) Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7 un 2 priedes ø 24, 23 cm, 2 vītolus ø 58, 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7;
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 33 cm un 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 178,48 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi euro, četrdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Lilijas ielā 3 (66. grupa, 21. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zeltzaru vītolu ø 55 cm un 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Lilijas ielā 3 (66. grupa, 21. grunts);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 100 cm Rīgā, Lilijas ielā 3 (66. grupa, 21. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas ielā 7 (93. grupa, 53. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0645)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 66 cm Rīgā, Imantas ielā 7 (93. grupa, 53. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 46 (67. grupa, 345. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 44 cm Rīgā, Buļļu ielā 46 (67. grupa, 345. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 80,14 EUR (astoņdesmit euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (77. grupa, 99. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (77. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 077 0022), Spilves skvērā

Nolemj:

atļaut cirst 1 vītolu ø 80 cm ciršana Rīgā, zemesgabalā bez adreses (77. grupa, 99. grunts) un 1 papeli ø 95 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (77. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 077 0022).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kuldīgas ielā 36A (60. grupa, 276. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 100 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 36A (60. grupa, 276. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 125 (81. grupa, 309. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ārlavas ielā 14 (55. grupa, 184. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm un 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Ārlavas ielā 14 (55. grupa, 184. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 343,77 EUR (trīs simti četrdesmit trīs euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 24 (75. grupa, 163. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 32 cm Rīgā, Krūzes ielā 24 (75. grupa, 163. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 32, 34 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts).

 

 1. Par administratīvās lietas par koka ciršanu izbeigšanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (24. grupa, 98. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.03.2020. līdz 20.04.2020. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 Holandes liepu ø 54, 57 cm ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.03.2020. Ne vēlāk kā līdz 30.03.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.03.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) ielas pusē, pie Bruņinieku ielas 14 ēkas fasādes);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Piedrujas ielā 12 (118. grupa, 51. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Piedrujas ielā 12 (118. grupa, 51. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 54,64 EUR (piecdesmit četri euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jāņogu ielā bez numura (125. grupa, 6724. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 241. grunts, kadastra apzīmējumu 0100 070 9010), pie Braslas ielas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 robīnijas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 20, 16/22 cm un 1 robīnijai ø 18/18/20 cm vienu stumbru ø 18 cm Rīgā, Dzelzavas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 241. grunts, kadastra apzīmējumu 0100 070 9010), pie Braslas ielas 15 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tadenavas ielā 1 (127. grupa, 197. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 14B (114. grupa, 2137. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 59 cm Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 14B (114. grupa, 2137. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 268,64 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
339 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.