RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 20 (17.05.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja p.i., Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 20 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9013), pie Kalnciema ielas 180 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 27 cm, 1 sarkano ozolu ø 49 cm Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9013), pie Kalnciema ielas 180 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 510,52 EUR (pieci simti desmit euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm, 12 bērzus ø 9/10, 11, 11, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 18, 48, 67 cm un 1 blīgznu ø 12/12/12/14/14/14/14 cm Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1914,91 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrpadsmit euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2048), pie Lapu ielas 24 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.07.2021.

 

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lipaiķu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 099 2268) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.07.2021.

 

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sātiņu ielā 9C (kadastra apzīmējums 0100 082 2568) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.07.2021.

 

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0165) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 34 vītolus ø 22, 10/13/14/19/18/20/25, 10/10/10/12/13/20, 32/34/44/49, 27/30, 31/39, 14/27, 20/27, 16/18/24/14/28, 14/20/23/14/29, 14/15/17/20/23, 20, 21, 27/29, 10/11/14/22/28/40, 53, 12/14 (celma caurmērs 29 cm), 45/74, 29/32, 22/26, 15/15/15 (celma caurmērs 27 cm), 39/39/49/53, 42, 52, 41/47/49, 27, 14/18/20, 21, 10/20, 43, 35/38, 13/14/21/23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 12/22/23/23/25 cm, 18 apses ø 23, 19, 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 24 – 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 29 cm), 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 23, 23, 21, 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 25 cm, 19 bērzus ø 20, 16, 16 (celma caurmērs 23 cm), 14, 14 (celma caurmērs 20 cm), 24, 31, 32, 15/27, 22/22, 15/15 (celma caurmērs 29 cm), 10/12 (celma caurmērs 28 cm), 22/23, 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 22, 23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 24 cm, 2 priedes ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 3 kļavas ø 14/14/15 (celma caurmērs 37 cm), 12/14/14 (celma caurmērs 32 cm), 16/18/20 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0165) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 12 811,84 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti vienpadsmit euro, astoņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 072 9999, kadastra apzīmējums 0100 072 0004), pie Ķengaraga ielas 6E saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, Ķengaraga ielā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 072 9999, kadastra apzīmējums 0100 072 0004), pie Ķengaraga ielas 6E pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,37 EUR (astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Barkavas ielā (kadastra numurs 0100 121 0789, kadastra apzīmējums 0100 121 0241), pie Barkavas ielas 6 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 26 cm Rīgā, Barkavas ielā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 0789, kadastra apzīmējums 0100 121 0241), pie Barkavas ielas 6 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Kupravas ielā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0159), pie Kupravas ielas bez numura (kadastra apzīmējums 0100 121 2691) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 50 cm Rīgā, Kupravas ielā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0159), pie Kupravas ielas bez numura (kadastra apzīmējums 0100 121 2691) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra apzīmējums 0100 125 0726)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

1.2.11. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Druvienas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 0084) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

1.2.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mazajā Bolderājas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 080 0409)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 asās egles ø 34 un 42 cm Rīgā, Mazajā Bolderājas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 080 0409).

 

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Buļļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 067 0348) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 76 cm, 1 zirgkastaņu ø 35 cm, 3 kļavas ø 31/39, 55, 65 cm, 1 bērzu ø 46 cm un 1 liepu ø 28/31 cm Rīgā, Buļļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 067 0348).

 

1.2.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzelmes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 108 0028) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 53 cm Rīgā, Dzelmes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 108 0028) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 452,47 EUR (četri simti piecdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0185) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2054), pie Spilves ielas 6 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.06.2021.

 

1.2.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122. grupa, 2117. grunts) saistībā ar teritorijas labiekārtošanu un teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 apses ø 70, 40/50/80/50/50/40, 25/25/25 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122. grupa, 2117. grunts).

 

1.2.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 120 1429) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm un 2 kļavas ø 16/16 cm (celma caurmērs 25 cm), 36/28 cm Rīgā, Atlantijas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 1201429) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 776,03 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Āķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2573) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 36/20, 27/24/14, 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 29/24/31/16, 19 (celma caurmērs 28 cm) cm un 1 baltalksni ø 24 cm Rīgā, Āķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2573) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1190,96 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Rudzu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2678), pie Kātu ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 25, 20 cm Rīgā, Rudzu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2678), pie Kātu ielas 8 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 153,67 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0439)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Ugāles ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0439), nodrošinot pasākumus rožvaboles Liocola sp. dzīvotnes saglabāšanai, saglabājot stumbra resnāko daļu 3 – 4 m augstumā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 055 2060), pie Friča Brīvzemnieka ielas 22

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozola ø 85/58 cm 1 stumbru ø 85 cm Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 055 2060), pie Friča Brīvzemnieka ielas 22.

 

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kantora ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 105 0196)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 99 cm Rīgā, Kantora ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 105 0196).

 

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 058 0148)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.07.2021.

 

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Vestienas ielā 32 (kadastra apzīmējums  0100 071 0150) un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vestienas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 071 0137)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 96 cm Rīgā, Vestienas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 071 0137);
 2. atļaut cirst 3 vītolus ø 89, 89, 101 cm Rīgā, Vestienas ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 071 0150);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 508,13 EUR (pieci simti astoņi euro, trīspadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Augusta Deglava ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0006)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 25, 22 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0006).

 

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 197 (kadastra apzīmējums 0100 047 0102)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 44, 38 cm Rīgā, Maskavas ielā 197 (kadastra apzīmējums 0100 047 0102);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 115 0189)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 63 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 115 0189);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0721), pretī Raktes ielai 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 38/39, 43, 29/35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0721), pretī Raktes ielai 16;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ērkšķu ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 082 2055)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Ērkšķu ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 082 2055).

 

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 127 2012)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 60, 58 cm Rīgā, Berģu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 127 2012);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 34 cm Rīgā, Berģu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 127 2012);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 6 (kadastra apzīmējums 0100 114 2193)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 26, 26, 24 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnija 6 (kadastra apzīmējums 0100 114 2193);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 346,04 EUR (trīs simti četrdesmit seši euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Annas Sakses ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 0035)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 Holandes liepas ø 63, 66, 53 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 0035).

 

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Ezera ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 0152)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Ezera ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 0152);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 37 cm Rīgā, Ezera ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 0152);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 42A (kadastra apzīmējums 0100 120 2102)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 45, 44 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 42A (kadastra apzīmējums 0100 120 2102);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 405,23 EUR (četri simti pieci euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mores ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 068 0177)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm, kas aug uz robežas ar zemesgabalu Rīgā, Mores ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 068 0177) un Mores ielu (kadastra apzīmējums 0100 068 9000).

 

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Saivas ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1523)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

 

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Saivas ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1523)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

0 Patīk
377 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.