RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 38 (17.09.2018.)

Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas

priekšsēdētājs

V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas vadītāja p.i.

I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un

ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītājas p.i. L. Drengere
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 5 pārkāpumu izskatīšana;
 • 13 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājuma izskatīšana par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.Par koku bojāšanu un koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 7D (70. grupa, 2347. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Ieriķu ielā 7D (70. grupa, 2347. grunts);
 2. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 2 kalnu kļavu ø 26/28, 25 cm bojāšanu Rīgā, Ieriķu ielā 7D (70. grupa, 2347. grunts) 674,44 EUR (seši simti septiņdesmit četri euro, četrdesmit četri centi);
 3. atļaut cirst 2 kalnu kļavas ø 26/28, 25 cm Rīgā, Ieriķu ielā 7D (70. grupa, 2347. grunts);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (114. grupa, 2058. grunts), pie Jaunciema gatves 99

Nolemj:
            uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 20 (celma caurmērs 27 cm), 28 (celma caurmērs 35 cm) un 1 kļavas ø 24 (celma caurmērs 33 cm) cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (114. grupa, 2058. grunts), pie Jaunciema gatves 99 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi)

3.Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 7 (94. grupa, 23. grunts)

Nolemj:
            uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 7 priežu ø 28 (celma caurmērs 34 cm), 32 (celma caurmērs 38 cm), 24 (celma caurmērs 30 cm), 24 (celma caurmērs 29 cm), 24 (celma caurmērs 32 cm), 28 (celma caurmērs 33 cm), 28 (celma caurmērs 36 cm) cm un 2 liepu ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 20 (celma caurmērs 26 cm) cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Stendera ielā 7 (94. grupa, 23. grunts) 1274,90 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit četri euro, deviņdesmit centi).

4.Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē bez numura (107. grupa, 2107. grunts), pie Vienības gatves 186A

Nolemj:
            uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 blīgznas ø 12/12 (celma caurmērs 27 cm) cm 1 stumbra un 2 vītolu ø 20 (celma caurmērs 24 cm), 20 (celma caurmērs 22 cm) cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Vienības gatvē bez numura (107. grupa, 2107. grunts) 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi).

5.Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Paula Lejiņa ielā 10 (99. grupa, 2107. grunts)

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 6 ievu ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 24 (celma caurmērs 31 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 20 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm) cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Paula Lejiņa ielā 10 (99. grupa, 2107. grunts) 295,95 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 446E (125. grupa, 2040. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 60 cm Rīgā, Maskavas ielā 446E (125. grupa, 2040. grunts).

2.Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar divu piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību Rīgā, Mazajā Krasta ielā 73A (48. grupa, 110. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0105) un Mazās Krasta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 048 9002), pie Mazās Krasta ielas 73A

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

3.Par koku ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts) saistībā ar rituālā kompleksa jaunbūves izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 kļavas ø 34/33, 36, 21, 21, 19 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm) cm un 8 liepas ø 55, 49, 52, 49, 25, 44, 50, 100 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 300 cm) cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā3 (87. grupa, 2020. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5310,15 EUR (pieci tūkstoši trīs simti desmit euro, piecpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4.Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 11 (84. grupa, 235. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2018.

5.Par koku ciršanu Rīgā, Enkura ielā 4 (62. grupa, 45. grunts) saistībā ar esošās ēkas pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm, 2 ošlapu kļavas ø 20/18/17/15/16, 20 cm, 1 kļavu ø 25 cm un 1 osi ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Enkura ielā 4 (62. grupa, 45. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2260,23 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit euro, divdesmit trīs centi).

6.Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 91 cm Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 24/22 cm un 1 kļavu ø 19/14 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1097,03 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit septiņi euro, trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7.Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Lipaiķu ielā 5 (99. grupa, 2264. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Lipaiķu ielā 5 (99. grupa, 2264. grunts).

8.Par koku ciršanu saistībā ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Imantā

Nolemj:  1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

 • 3 melnalkšņus ø 29/30/35, 58, 38 cm un 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Vērgales ielā (82. grupa, 506. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0312);
 • 1 melnalksni ø 23 cm Rīgā, Lazdu ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2725);
 • 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006);
 • 1 kļavu ø 20/23 cm, 2 egles ø 34, 19 (celma caurmērs 45 cm) cm, 2 liepas ø 19 (celma caurmērs 20 cm), 23 cm, 2 melnalkšņus ø 27, 18/22 cm un 1 vītolu ø 60 cm Rīgā, Pureņu ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9007);
 • 2 liepas ø 60, 65 cm Rīgā, Ēnas ielā (82. grupa, 807. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0252);
 • 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Airītes ielā (82. grupa, 752. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 9001);
 • 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Dunalkas ielā (82. grupa, 752. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0026);
 • 2 bērzus ø 44, 30 cm, Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 117 0016;
 • 3 bērzus ø 21, 17 (celma caurmērs 20 cm), 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 117 0009;
 • 2 priedes ø 50, 62 cm Rīgā, Beberbeķu ielā (82. grupa, 1047. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0867);
 • 3 bērzus ø 46, 58, 56 cm Rīgā, Ziedoņa ielā (117. grupa, 252. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0008);
 • 6 bērzus ø 47, 24, 33, 38, 37, 30 cm, 1 vītolu ø 75 cm, 1 liepu ø 49 cm un 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9021);
 • 12 melnalkšņus ø 58, 41, 47, 53, 44, 54, 37, 45, 45, 44, 51, 65 cm, 21 bērzu ø 45, 23, 38, 64, 28, 47, 45, 26, 37, 36, 28, 38, 21, 34, 38, 19 (celma caurmērs 20 cm), 56, 36, 36, 40, 46 cm, 19 kļavas ø 44, 21, 34, 36, 46, 46, 25, 17 (celma caurmērs 20 cm), 25, 25, 20, 20, 25, 22, 21, 13/15 (celma caurmērs 20 cm), 36, 27, 52 cm, 1 blīgznu ø 20 cm, 17 apses ø 30, 45, 36, 35, 30, 26, 26, 21, 20, 32, 37, 42, 52, 26, 41, 20, 52 cm, 3 ievas ø 20, 23/17, 26 cm Rīgā, Ķiburgas ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9005)’;
 • 3 priedes ø 23, 26, 57 cm, 2 tūjas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Beberbeķu ielā (82. grupa, 1045. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0850);
 • 1 melnalksni ø 34 cm, 1 bērzu ø 65 cm, 1 priedi ø 47/17 cm, 1 ievu ø 20 cm, 1 egli ø 50 cm Rīgā, Beberbeķu ielā (82. grupa, 1046. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0864);
 • 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Tāšu ielā (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0751);
 • 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 2208;
 • 5 melnalkšņus ø 28, 22, 23, 25, 25 cm, 6 apses ø 25, 23, 25, 40, 25, 32 cm un 2 priedes ø 23, 24 cm Rīgā, Skaru ielā (82. grupa, 502. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0473);
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 30143,29 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro, divdesmit deviņi centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9.Par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 1D (55. grupa, 10. grunts, kadastra apzīmējums 0100 055 0320)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Robežu ielā 1D (55. grupa, 10. grunts; kadastra apzīmējums 0100 055 0320) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10.Par koka ciršanu saistībā ar ēkas būvniecību Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 30 (30. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 23/24 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 30 (30. grupa, 59. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1003,12 EUR (viens tūkstotis trīs euro, divpadsmit centi);

zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11.Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu gobu ø 63 cm un 2 liepas ø 46, 50 cm Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2228,21 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro, divdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12.Par koku ciršanu Rīgā, Ceraukstes ielā 4 (119. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 21, 25 cm Rīgā, Ceraukstes ielā 4 (119. grupa, 4. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 196,36EUR (viens simts deviņdesmit seši euro, trīsdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

13.Par koku ciršanu saistībā ar būvniecību un ar teritorijas kopšanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 0157, pie Gramzdas ielas un Imantas 16. līnijas krustojuma

Nolemj:

1. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu

 • 1kalstošu ozolu ø 26 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 0157, pie Gramzdas ielas un Imantas 16. līnijas krustojuma;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 23,68 EUR (divdesmit trīs euro, sešdesmit astoņi centi);
 • pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;

2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

 • 1 bērzu ø 73 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 093 0157, pie Gramzdas ielas un Imantas 16. līnijas krustojuma;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 311,61 EUR (trīs simti vienpadsmit euro, sešdesmit viens cents);
 • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

3. 4 Tatārijas kļavu ø 10/12/13/15/20, 8/10/13/17 (celma caurmērs 32 cm), 14/18 (celma caurmērs 25 cm), 15/15/16 cm (celma caurmērs 31 cm) pārstādīšanai pieaicināt sertificētu kokkopi – arboristu ar atbilstošu pieredzi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.Par koka ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 15 (35. grupa, 63. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Zvaigžņu ielā 15 (35. grupa, 63. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 147,98 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 111 (27. grupa, 57. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

3.Par koku ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 136B (35. grupa, 2035. grunts), Rīgā, K. Barona ielā 138 (35. grupa, 2009. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:

1.1. 2 ošlapu kļavas ø 17/8 (celma caurmērs 26 cm), 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 tūju ø 11/8 cm (celma caurmērs 20 cm) un 1 Eiropas baltegli ø 20 cm Rīgā, K. Barona ielā 136B (35. grupa, 2035. grunts);

1.2. 1 kalstošu ošlapu kļavu ø 24 cm Rīgā, K. Barona ielā 138 (35. grupa, 2009. grunts);

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 444,40 EUR (četri simti četrdesmit četri euro četrdesmit centi);
 2. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4.Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Dainas ielā 12 (33. grupa, 2008. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.2018. līdz 12.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 papeles ø 45 cm ciršanu Rīgā, Dainas ielā 12 (33. grupa, 2008. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 29.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Dainas ielā, pie iebrauktuves uz Dainas ielu 12 vārtiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.2018.

5.Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bākūžu ielā 18 (92. grupa, 219. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 50 cm, Rīgā, Bākūžu ielā 18 (92. grupa, 219. grunts).

6.Par koku ciršanu Rīgā, Struktoru ielā 9 (89. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 59 cm (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 185 cm), 63 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 197 cm), 70 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 219 cm) cm Rīgā, Struktoru ielā 9 (89. grupa, 2015. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 437,11EUR (četri simti trīsdesmit septiņi euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7.Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 28E (85. grupa, 2127. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vīksnu ø 38 cm Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 28E (85. grupa, 2127. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 43,26 EUR (četrdesmit trīs euro, divdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8.Par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā33 (94. grupa, 60. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 60 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 188 cm), 21 cm un 2 robīnijas ø 21, 21 cm Rīgā, Visbijas prospektā33 (94. grupa, 60. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 560,05EUR (pieci simti sešdesmit euro, pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9.Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm un 4 liepas ø 43, 57, 40, 56 cm, Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142).

10.Par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 15 (84. grupa, 535. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 33, 42 cm un 1 priedi ø 37 cm Rīgā, Bernātu ielā 15 (84. grupa, 535. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 339,22EUR (trīs simti trīsdesmit deviņi euro, divdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12.Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Emmas ielā bez numura (112. grupa, 33. grunts,

kadastra apzīmējums 0100 112 0036), pie Emmas ielas 19

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

13.Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 9. šķērslīnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 096 2041, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 6 un Kundziņsalas 15. līnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 096 0076, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 6

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2018.

14.Par koka ciršanu Rīgā, Baložu ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 224. grunts, kadastra apzīmējums 0100 060 2016), pie Baložu ielas 18

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu kļavu ø 63 cm Rīgā, Baložu ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 224. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 2016), pie Baložu ielas 18;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15.Par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 108 (80. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 robīnijas ø 32, 28 (kalstoša), 26 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 108 (80. grupa, 25. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 289,58 EUR (divi simti astoņdesmit deviņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16.Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (93. grupa, 412. grunts, kadastra apzīmējums 0100 074 9009), pie Dīķa ielas 1, Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 22, Rīgā, Jūrkalnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 099 9016), pie Jūrkalnes ielas 54, Rīgā, Raiņa bulvārī 8 (9. grupa, 18. grunts), Kalpaka bulvāra malā,

Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 126 2033, starp zemesgabalu Maskavas ielā 471 un Maskavas ielu, Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijas (125. grupa, 9010. grunts), pie Maskavas ielas 471

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2018.

16.Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 279 (72. grupa, 2013. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 97 cm Rīgā, Maskavas ielā 279 (72. grupa, 2013. grunts)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 176,66EUR (viens simts septiņdesmit seši euro sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

17.Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 76 (56. grupa, 82. grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Krasta ielā 39 (43. grupa, 166. grunts)

Nolemj:
            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2018.

0 Patīk
461 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.