RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 21 (18.05.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 4 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Morica ielā 22 (64. grupa, 160. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 16.06.2020. līdz 16.07.2020. rīkot publisko apspriešanu par 28 papeļu ø 71, 49, 66, 33, 48, 38, 40, 55, 28, 52, 45, 38, 44, 42, 60, 46, 74, 45, 47, 38/48, 48/48, 75, 50, 48, 52, 45, 58, 48/58 cm, 1 bērza ø 24 cm, 5 ošlapu kļavu ø 31/32, 30, 34, 40, 26/24 cm plānoto ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.06.2020. Gadījumā, ja netiek pagarināta ārkārtēja situācija visā valstī, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tad ne vēlāk kā līdz 15.06.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31. Bet, ja pēc 09.06.2020. visā valstī tiek izsludināts ārkārtējas situācijas pagarinājums, tad, ne vēlāk kā līdz 15.06.2020. jāiesniedz vienpusēja planšete Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, savukārt otra vienpusēja planšete netiek izvietota Rīgas Austrumu izpilddirekcijā;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.06.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Augšielas 1 žoga, Augšielas ielas pusē);
 4. līdz 15.06.2020. lūdz Iesniedzējam iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par būvobjekta, tajā skaitā, koku Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) ciršanas finansēšanu;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 119 (92. grupa, 644. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 sarkano ozolu ø 35 cm Rīgā, Biķernieku ielā 119 (92. grupa, 644. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 20/36 cm, 3 tūjas ø  17/18 (celma caurmērs 38 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm Rīgā, Biķernieku ielā 119 (92. grupa, 644. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 484,91  EUR (četri simti astoņdesmit četri euro, deviņdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 9000) un zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 017 0090, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rojas ielā 15 (108. grupa, 95. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Voleru ielā 43 (98. grupa, 19. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Voleru ielā 43 (98. grupa, 19. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Viļņas ielā 22 (66. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Viļņas ielā 22 (66. grupa, 22. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 121 (32. grupa, 110. grunts) un Rīgā, Ģertrūdes ielā 123 (32. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  10.07.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pils ielā 5 (8. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krāslavas ielā 9 (40. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 70 cm Rīgā, Krāslavas ielā 9 (40. grupa, 73. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72  EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (26. grupa, 169. grunts; kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielie kapi teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut stumbra saīsināšanu 1 liepai ø 83 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (26. grupa, 169. grunts; kadastra apzīmējums 0100 026 0149) atbilstoši arborista – kokkopja V.Dēķena rekomendācijām, atstājot stumbru 0,5 m augstumā virs sazarošanās vietas un saglabājot dobumu – īpaši aizsargājamās sugas spožās skudras Lasius fuliginosus dzīvotni;
 2. pēc spožās skudras Lasius fuliginosus dzīvotnes 1 liepas ø 83 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (26. grupa, 169. grunts; kadastra apzīmējums 0100 026 0149) pamešanas, atļaut cirst minēto 1 liepu ø 83 cm;
 3. noteikt, ka pirms koka saīsināšanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 281 (86. grupa, 2101. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Brīvības gatvē 281 (86. grupa, 2101. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 61 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0142)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Anitas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 113 0007, pie mājas Anitas ielā 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Anitas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 113 0007, pie mājas Anitas ielā 9;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 19 (94. grupa, 130. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 42, 43 cm Rīgā, Poruka ielā 19 (94. grupa, 130. grunts), rekomendējot darbus veikt vēlā rudens periodā, kad vāveres ir beigušas aprūpēt jaundzimušos, kā arī rekomendējot pēc koku ciršanas nodrošināt vāveres ar piebarojumu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lībekas ielā 19 (84. grupa, 362. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0411, pie mājas Anitas ielā 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0411, pie mājas Anitas ielā 6;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 6 (94. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 44 cm Rīgā, Siguldas prospektā 6 (94. grupa, 109. grunts);
 2. atļaut cirst kalstošu 1 priedi ø 33 cm Rīgā, Siguldas prospektā 6 (94. grupa, 109. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 30,05 EUR (trīsdesmit euro, pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 17 (83. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 bērzus ø 33, 36 cm ciršana Rīgā, Zvārdes ielā 17 (83. grupa, 3. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 37 (81. grupa, 33. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Rietumu tūju ø 27 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 37 (81. grupa, 33. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 49,17 EUR (četrdesmit deviņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bātas ielā 4 (107. grupa, 83. grunts, kadastra apzīmējums 0100 107 0613) un Rīgā, Bātas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 387. grunts, kadastra apzīmējums 0100 107 0142), pie Bātas ielas 4

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.08.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6bērzus ø 25, 30, 26, 28, 23, 27 cm Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts);
 2. atļaut cirst 2bērzus ø 17/18 (celma caurmērs 32 cm), 22 cm, 1 kļavu ø 24 cm un 1 ievu ø 25/29 cm Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 361,98 EUR (trīs simti sešdesmit viens euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
390 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.