Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja           A.Dubava  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA. Urtāns

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova  

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 30 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemītes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 075 0084) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. Rīgā, Zemītes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 075 0084) pēc izmaiņu veikšanas būvatļaujā;

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baņutas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0435, kadastra apzīmējums 0100 127 0424), pie Baņutas ielas 9 un Rīgā, Berģu ielas sarkanās līnijas (kadastra numurs 0100 127 0518, kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pie Berģu ielas 74 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2021.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.12.2021.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Salnas ielas 12 teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2137) pie Salnas ielas 14 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2021.

1.2.5. § Par koku ciršanu Zaķusalā, saistībā ar būvprojektu “Zaķusalas krastmalas ielas būvniecība posmā no Salu tilta līdz Televīzijas ielai, Rīgā”

Nolemj:

Saistībā ar būvniecību atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:

 1. 8 apses ø 25, 23, 19, 19, 36, 18, 18, 22 cm, 5 bērzus ø 19, 29, 29, 28, 18 cm, 1 vītolu ø 20/19/16 cm, 1 blīgznu ø 51/41/28/27/18 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0164;
 2. 11 bērzus ø 22/24, 29, 21/22, 12/13, 30, 20, 19, 18, 19, 10/10/12/12/12/13/13/13/13/27, 18 cm, 1 balto vītolu ø 34/37 cm, 15 trauslos vītolus ø 71, 12/13/9/11/11/11/17/20/22/25/25/30/12/18/18/23, 19/20/24/26, 11/14/14/19/20/22/26/16/18/28/30/18/24/24/31, 21/26/51/26, 23/16/24/25/15/28, 81, 14/17, 13/14/12/15, 18/22/16/31/33/11/24/34/23/30, 46/59, 10/11/13/15/20/20/21/24/27/29, 26/43, 15/25/27/40/43, 46/76 cm, 3 baltalkšņus ø 13/13/16/18/12/13/14/18/11/13, 10/11/15/11/14, 13/14/14/11/13/15 cm, 1 tatārijas kļavu ø 8/10/10/22 cm, 1 sudrabkļavu ø 4/5/10/10/11/11/12/12/14/15/16/17/25 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0162;
 3. 2 ozolus ø 25, 51 cm, 5 trauslos vītolus ø 26/17/20/15/23/13, 30/32/38/43/46, 23/24/25/27/27, 23/24/27, 13/15/17/20/20/20/20/37 cm, 1 apsi ø 15/18/19 cm, 1 balto vītolu ø 19/22/22/26 cm, 1 ošlapu kļavu ø 18/21/23 cm, 1 papeli ø 29 cm, 1 vīksnu ø 9/17 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165;
 4. 8 trauslos vītolus ø 25/23/27, 35/36, 22/32/33/34, 8/24/29, 23/29/32, 19/21, 15/24/25/27/33/35, 41 cm, 8 bērzus ø 21/22/24/27/28/30, 25, 11/13/14/15/16/18/18/21, 26, 18/18/19/19/19/21/21, 23, 27, 25/25/28 cm, 15 liepas ø 22/31, 13/14/15/16/18, 17/18, 15/17/27/17/18/21, 18/16/27, 19, 19/19, 18/25, 25, 26, 23, 16/16, 17, 21, 30 cm, 1 balto apsi ø 32/34/42 cm, 2 apses ø 17/18/19, 17/18/20 cm, 1 sudrabkļavu ø 12/17/19 cm, 1 kļavu “Rubrum” ø 13/14/17/14/15/15/17/17/17/17/29 cm, 1 balto vītolu ø 29/35/36/32/36/42 cm, 1 papeli ø 32 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0161.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) un Lubānas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1123) saistībā ar būvniecību un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 151 (kadastra apzīmējums 0100 121 0977)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
  1. 4 bērzus ø 58 (Nr.1), 25 (Nr.3), 55 (Nr.4), 66 (Nr.6) cm, 1 liepu ø 19/23 (Nr.2) cm, 1 kļavu ø 54 (Nr.5) cm Rīgā, Lubānas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1123).
  1. 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1946,50 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit seši euro, piecdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 tūjas ø 19/31 cm Rīgā, Lubānas ielā 151 (kadastra apzīmējums 0100 121 0977) ciršanu.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas

termiņa pagarināšanu lietā par koku ciršanu  Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

lūgt Rīgas domes priekšsēdētājam pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2021.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 088 0012) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 088 0012);
 2. 22 kļavas ø 30, 25, 18 (celma caurmērs 27 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20/20, 20/12/11/26, 14/15 (celma caurmērs 33 cm), 16/10 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 24/19, 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 30 cm), 15/14 (celma caurmērs 25 cm), 20, 16 (celma caurmērs 24 cm), 12/12/13 (celma caurmērs 40 cm), 13/7 (celma caurmērs 23 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 16/17/20, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 3 ošlapu kļavas ø 23/24, 28/20, 25 cm, 4 Holandes liepas ø 62, 48, 41, 49 cm, 3 papeles ø 47/38, 50, 62 cm Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 088 0012) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 13 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 076 2055)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2021.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 052 0274)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 052 0274);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 61C (kadastra numurs 0100 107 0435, kadastra apzīmējums 0100 107 0421)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Graudu ielā 61C (kadastra numurs 0100 107 0435, kadastra apzīmējums 0100 107 0421);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 16,39 EUR (sešpadsmit euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zirņu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 024 0273,kadastra apzīmējums 0100 024 0271), pie Skanstes ielas 33

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 74 cm Rīgā, Zirņu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 024 0273, kadastra apzīmējums 0100 024 0271), pie Skanstes ielas 33

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Struktoru ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 089 0056)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Struktoru ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 089 0056);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Struktoru ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 089 0056);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Raunas ielas 45 k-1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2021.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa  pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 68B (kadastra apzīmējums 0100 037 0038) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2021.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gogoļa ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 041 0039) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2021.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3 (kadastra apzīmējums 0100 005 0056)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Aspazijas bulvārī 3 (kadastra apzīmējums 0100 005 0056);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Kupravas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0159) pie Kupravas ielas 8

Nolemj:

 1. Rīgā, Kupravas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0159) pie Kupravas ielas 8;

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu

Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 019 0009)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 019 0009).

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Šalkones ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 1109)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Šalkones ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 1109);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 14 (kadastra apzīmējums 0100 094 0013)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 42 cm, 1 tūju ø 32 cm, 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Visbijas prospektā 14 (kadastra apzīmējums 0100 094 0013);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 322,36 EUR (trīs simti divdesmit divi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Dambja ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 014 0030) un

zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 014 2089)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 3 vītolus ø 88, 74, 95 cm Rīgā, Dambja ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 014 0030);
  1. 2 vītolus ø 60, 95 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 014 2089);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 750,36 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Inčukalna ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0225)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 20/22/22 cm Rīgā, Inčukalna ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0225) pēc otra kopīpašnieka saskaņojuma saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,57 EUR (viens simts sešpadsmit euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt otra kopīpašnieka saskaņojumu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 12A (kadastra apzīmējums 0100 114 0612)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 12A (kadastra apzīmējums 0100 114 0612);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 47,81 EUR (četrdesmit septiņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

akts stājies spēkā pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 179 (kadastra apzīmējums 0100 120 0171)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 179 (kadastra apzīmējums 0100 120 0171);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 79,68 EUR (septiņdesmit deviņi euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Arāju ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2112), pie Arāju ielas 18

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 77 cm Rīgā, Arāju ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2112), pie Arāju ielas 18;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 140,24 EUR (viens simts četrdesmit euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 128 2136, dabas liegumā “Jaunciems”

Nolemj:

 1. 3 trauslos vītolus ø 48/38, 36, 48 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 128 2136, dabas liegumā “Jaunciems”;

1.3.20. §

Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 24 (kadastra apzīmējums 0100 094 0056)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ozolus ø 26, 33, 18 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 bērzu ø 48 cm, 1 kļavu ø 55 cm, 2 priedes ø 35, 32/29 cm Rīgā, Kokneses prospektā 24 (kadastra apzīmējums 0100 094 0056);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1147,41 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit septiņi euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
555 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.