Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja           A.Dubava  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova  

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cīruļu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0427) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2021.

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Fridriha Candera ielā 11A (kadastra numurs 0100 076 0651, kadastra apzīmējums 0100 076 0646) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 11A (kadastra numurs 0100 076 0651, kadastra apzīmējums 0100 076 0646) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 liepas ø 55, 50, 43, 52, 52 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1707,45 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kāļu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 073 2197) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Kāļu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 073 2197);
 2. 4 kļavas ø 38, 20/23, 20/20, 35 cm Rīgā, Kāļu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 073 2197) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 97 (kadastra apzīmējums 0100 121 2596) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.01.2021.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Salnas ielas 12 teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1432) pie Salnas ielas 14 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Salnas ielas 12 teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1432) pie Salnas ielas 14.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 2401, kadastra apzīmējums 0100 060 2103) pie Kalnciema ielas 47

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 robīnijas ø 32, 31, 32, 37 cm Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 2401, kadastra apzīmējums 0100 060 2103);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 37 cm Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 2401, kadastra apzīmējums 0100 060 2103);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bauskas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 052 2061)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 lapegles ø 30, 35 cm Rīgā, Bauskas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 052 2061).

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Madonas ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 070 9999, kadastra apzīmējums 0100 070 0018), pie Madonas ielas 10A

Nolemj:

 1. 2 vītolus ø 46, 38/60 cm Rīgā, Madonas ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 070 9999, kadastra apzīmējums 0100 070 0018), pie Madonas ielas 10A);

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Krīvu ielas sarkanās līnijas (kadastra numurs 0100 115 9999, kadastra apzīmējums 0100 115 0221), pie Krīvu ielas 20

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 28 cm Rīgā, Krīvu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 115 9999, kadastra apzīmējums 0100 115 0221), pie Krīvu ielas 20).

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Burtnieku iela 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 50, 46 cm un 3 bērzus ø 44, 39, 40 cm Rīgā, Burtnieku ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139).

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Slēpotāju ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 124 0100) pie Slēpotāju ielas 21

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 49/57 cm Rīgā, Slēpotāju ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 124 0100) pie Slēpotāju ielas 21.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 0336)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2021.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 054 0018)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 054 0018).

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 073 0142)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm un 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 073 0142);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 366,08 EUR (trīs simti sešdesmit seši euro, astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 40 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 034 2003) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.01.2022.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 113 (kadastra apzīmējums 0100 040 0058) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2021.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 254 (kadastra apzīmējums 0100 078 2235)

Nolemj:

 1. Maskavas ielā 254 (kadastra apzīmējums 0100 078 2235);

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 041 0022) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2021.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 23B (kadastra apzīmējums 0100 078 2101) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.01.2022.

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2021.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta

izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 5 (kadastra apzīmējums 0100 114 0063)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2021.

0 Patīk
490 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.