RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 47 (19.11.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas domes deputāts V. Petrovs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst ārpus meža zemes 6 bērzus ø 24, 26, 20, 40, 26, 36 cm un 4 priedes ø 19 (celma caurmērs 27 cm), 19/17 (celma caurmērs 25 cm), 20/19, 25/15 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst ārpus meža zemes 6 bērzus ø 24, 26, 20, 40, 26, 36 cm un 4 priedes ø 19 (celma caurmērs 27 cm), 19/17 (celma caurmērs 25 cm), 20/19, 25/15 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

lūgt līdz 07.01.2020. Iesniedzējam iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā precizētu ģenerālplāna skici ar plānotās būvniecības ieceres risinājumu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (93. grupa, 115. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0599), paredzot saglabāt ainaviski vērtīgos kokus, veidojošās koku grupas, ievērojot ēku izvietojuma pilsētbūvniecisko struktūru, kompozīciju un novietojumu zemesgabalā, kā arī minimizējot apbūves laukumu un to izvietojumu no kokaugiem brīvajā zemesgabala daļā, ārtelpu atvēlot rekreācijai.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā 16 (62. grupa, 2049. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.02.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Valdlauču ielā 4 (119. grupa, 2039. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, Valdlauču ielā 4 (119. grupa, 2039. grunts);
 2. atļaut cirst 12 bērzus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 21, 27, 32, 34, 34, 35, 35, 36, 37 cm, 1 priedi ø 27 cm, 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 25/13 cm, 2 ošlapu kļavas ø 23, 29 cm, 1 apsi ø 31/27 cm, 8 blīgznas ø 12/12/12/12/12 (celma caurmērs 28 cm), 15/12 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 12/12/13/20, 20, 30, 37, 40 cm un 1 vītolu ø 19/26/14 cm Rīgā, Valdlauču ielā 4 (119. grupa, 2039. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3817,85 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro, astoņdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līves ielā 7D (105. grupa, 462. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0459) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Turlavas ielā 26 (82. grupa, 289. grunts; kadastra apzīmējumu 0100 082 0933) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 14. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 63D (75. grupa, 2023. grunts) un Rīgā, Lielirbes ielā bez numura (75. grupa, 2106. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 24 (73. grupa, 350. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0495) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 25, 25, 33 cm Rīgā, Stērstu ielā 24 (73. grupa, 350. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0495);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 21, 25, 30 cm Rīgā, Stērstu ielā 24 (73. grupa, 350. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0495) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 324,42 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Komētas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9002. grunts), pie Komētas ielas 42 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Komētas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9002. grunts), pie Komētas ielas 42 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,33 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 51, 52, 35 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 235,63 EUR (divi simti trīsdesmit pieci euro, sešdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 31 (70. grupa, 971. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 54 cm, 1 kļavu ø 28 cm, 1 liepu ø 15 (celma caurmērs 21 cm) cm un 1 Tatārijas kļavu ø 19/21 cm Rīgā, Stirnu ielā 31 (70. grupa, 971. grunts);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 67/37/80 cm, 1 liepu ø 31 cm Rīgā, Stirnu ielā 31 (70. grupa, 971. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 892,99 EUR (astoņi simti deviņdesmit divi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2253; kadastra apzīmējumu 0100 113 0286, pie Jaunciema gatves 269 un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2253 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē
  • 1 liepu ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 4 bērzus ø 25, 26, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 1 kļavu21/17/22 cm, 6 papeles ø 20, 16 (celma caurmērs 20 cm), 35, 20, 19/33, 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2253; kadastra apzīmējums 0100 113 0286, pie Jaunciema gatves 269;
  • 22 bērzus ø 20, 18 (celma caurmērs ø 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 23, 15 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 21, 12/12 (celma caurmērs 29 cm), 12 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 7/23, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 25, 26 cm Rīga, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2253;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3450,75 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 apses ø 46 (ģenerālplānā Nr. 49), 32 (ģenerālplānā Nr. 29), 63/49 (ģenerālplānā Nr. 103) cm Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts);
 2. atļaut cirst 5 apses ø 36 (ģenerālplānā Nr. 42), 45 (ģenerālplānā Nr. 98), 37 (ģenerālplānā Nr. 30), 51 (ģenerālplānā Nr. 36), 39 (ģenerālplānā Nr. 34) cm, 12 kļavas ø 30 (ģenerālplānā Nr. 48), 47 (ģenerālplānā Nr. 54), 31 (ģenerālplānā Nr. 53), 23 (ģenerālplānā Nr. 57), 42/25 (ģenerālplānā Nr. 58), 40 (ģenerālplānā Nr. 59), 37 (ģenerālplānā Nr. 63), 39 (ģenerālplānā Nr. 69), 29 (ģenerālplānā Nr. 70), 37/38 (ģenerālplānā Nr. 72), 40 (ģenerālplānā Nr. 87), 34 (ģenerālplānā Nr. 100) cm. Kā arī 6 bērzus ø 47 (ģenerālplānā Nr. 73), 42 (ģenerālplānā Nr. 76), 44 (ģenerālplānā Nr. 97), 39 (ģenerālplānā Nr. 14), 33 (ģenerālplānā Nr. 21), 34 (ģenerālplānā Nr. 22) cm. Kā arī 3 blīgznas ø 32 (ģenerālplānā Nr. 86), 32 (ģenerālplānā Nr. 93), 18 (celma caurmērs 26 cm, ģenerālplānā Nr. 23) cm. Kā arī 2 vītolus ø 60 (ģenerālplānā Nr. 91), 67 (ģenerālplānā Nr. 89) cm, 1 ošlapu kļavu ø 24/34 (ģenerālplānā Nr. 95), 4 liepas ø 64 (ģenerālplānā Nr. 19), 44 (ģenerālplānā Nr. 31), 48 (ģenerālplānā Nr. 33), 37 (ģenerālplānā Nr. 32) cm, 5 melnalkšņus ø 24 (ģenerālplānā Nr. 20), 35 (ģenerālplānā Nr. 15), 23 (ģenerālplānā Nr. 28), 30/8/21 (ģenerālplānā Nr. 27), 15 (celma caurmērs 20 cm, ģenerālplānā Nr. 26) cm un 3 tūjas ø 16 (celma caurmērs 21 cm, ģenerālplānā Nr. 24), 17 (celma caurmērs 20 cm, ģenerālplānā Nr. 35), 28 (ģenerālplānā Nr. 37) cm Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10030,41 EUR (desmit tūkstoši trīsdesmit euro, četrdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Tempļa ielā 5 (59. grupa, 186. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 63/57 cm Rīgā, Tempļa ielā 5 (59. grupa, 186. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Piedrujas ielā 21 (121. grupa, 2485. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 papeles ø 64/72/83, 47, 25, 65, 19 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Piedrujas ielā 21 (121. grupa, 2485. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 682,97 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 69 (91. grupa, 141. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 75, 55, 49, 53 cm Rīgā, Bērzpils ielā 69 (91. grupa, 141. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 422,54 EUR (četri simti divdesmit divi euro, piecdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Strazdumuižas parkā (92. grupa, 37. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 9. šķērslīnijas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 096 2041, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 11

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Kundziņsalas 9. šķērslīnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 096 2041), pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 11;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Lēdurgas ielā 18A (68. grupa, 266. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 068 0005, pie Lēdurgas ielas 18A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 vilkābeles ø 30 un 22/16/30/18/19/12 cm Rīgā, Lēdurgas ielā 18A (68. grupa, 266. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu liepu ø 33 cm Rīgā, Lēdurgas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0005), pie Lēdurgas ielas 18A;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
357 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.