RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 48 (25.11.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 1C (64. grupa, 2072. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 1C (64. grupa, 2072. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 1 (60. grupa, 139. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (60. grupa, 2086. grunts), Āgenskalna ielā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.01.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Esplanādes ielā 2A (103. grupa, 2074. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0330) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 154 cm Rīgā, Esplanādes ielā 2A (103. grupa, 2074. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0330).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst ārpus meža zemes 5 bērzus ø 25, 30, 30, 30, 35 cm un 1 priedi ø 20 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sātiņu ielā 9 (82. grupa, 2566. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1161) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cigoriņu ielā 1 (55. grupa, 6. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.02.2020.

 

 1. Par atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar zaudējumu atlīdzības samaksas atcelšanu par koku ciršanu

Nolemj:

atteikt uz uzsākt administratīvo procesu no jauna Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar zaudējumu atlīdzības samaksas atcelšanu par koku ciršanu.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Stopiņu ielā 30 (71. grupa, 2796. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ievas ø 31/34, 22/38 cm, 1 smiltsērkšķi ø 39 cm Rīgā, Stopiņu ielā 30 (71. grupa, 2796. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 866,53 EUR (astoņi simti sešdesmit seši euro, piecdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernesta Birznieka -Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 9A (84. grupa, 537. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bēnes ielā 8 (66. grupa, 290. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bēnes ielā 8 (66. grupa, 290. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 67 (67. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 67 (67. grupa, 2062. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 54 (103. grupa, 104. grunts) un Rīgā, Birzes ielā 54 k-2 (103. grupa, 64. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0130)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 57, 41 cm, 1 osi ø 36 cm, 1 ozolu ø 66 cm, 1 blīgznu ø 57 cm Rīgā, Birzes ielā 54 k-2 (103. grupa, 64. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0130);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm, 1 papeli ø 77 cm Rīgā, Birzes ielā 54 (103. grupa, 104. grunts) un Rīgā, Birzes ielā 54 k-2 (103. grupa, 64. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0130) 1 ošlapu kļavu ø 60/60 cm, 1 liepu ø 42 cm, 5 papeles ø 46/67, 61, 53, 77, 34 cm, 4 bērzus ø 39, 39, 57, 42/34 cm, 1 kļavu ø 36 cm;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 123 (77. grupa, 2103. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.02.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 100 (63. grupa, 165. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm un 2 tūjas ø 23, 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Daugavgrīvas ielā 100 (63. grupa, 165. grunts);
 2. atļaut cirst 4 kļavas ø 38, 52, 43, 24 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 100 (63. grupa, 165. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 714,86 EUR (septiņi simti četrpadsmit euro, astoņdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Ārlavas ielā 14 (55. grupa, 184. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Ārlavas ielā 14 (55. grupa, 184. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos

Nolemj:

 1. atļaut cirst SIA “Rīgas meži” 1 kļavu ø 95 cm, 1 osi ø 49 cm, 1 bērzu ø 68 cm un 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 10 (23. grupa, 76. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 56 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 10 (23. grupa, 76. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Grostonas ielā 6B (24. grupa, 2098. grunts)

Nolemj:

 1. no 11.2019. līdz 10.12.2019. rīkot publisko apspriešanu par 8 papeļu ø 42/20, 33, 32, 38/42/18, 38/27/12, 34/34/43/24/26, 33/34, 35/46/41/36 cm plānoto ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6B (24. grupa, 2098. grunts),
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.11.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (ietves tuvumā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.02.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 2 (114. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 87 cm Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 2 (114. grupa, 20. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 396,13 EUR (trīs simti deviņdesmit seši euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
326 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.