RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 47 (20.11.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 19 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar plānoto autostāvvietu izbūvi

Nolemj:

atļaut cirst 15 priedes ø 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 25, 30, 30 cm un 3 bērzus ø 22, 25, 30 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar ēkas nojaukšanu un laukuma izveidi dzīvojamo konteineru un telšu novietošanai

Nolemj:

atļaut cirst 6 bērzus ø 20, 23, 30, 30, 33, 35 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.01.2019.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā bez numura (64. grupa, 2099. grunts), pie Slokas ielas 67, saistībā ar plānoto jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 16 kļavas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 21, 23, 24, 24, 24, 26, 27, 28, 30, 30, 30, 43, 47/42 cm un 4 papeles ø 24, 27, 44, 62 cm Rīgā, Slokas ielā bez numura (64. grupa, 2099. grunts), pie Slokas ielas 67 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4582,79 EUR (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 4 (103. grupa, 145. grunts) saistībā ar plānoto siltumcentrāles pārbūvi un jaunu būvju būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Lēpju ielā 4 (103. grupa, 145. grunts);
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 63/58, 65 cm Rīgā, Lēpju ielā 4 (103. grupa, 145. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 635,17 EUR (seši simti trīs simti pieci euro, septiņpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez numura (82. grupa, 2569. grunts), pretī Sātiņu ielai 4, saistībā ar plānoto elektroapgādes un piebraucamā ceļa izbūvi

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 45B (75. grupa, 928. grunts) saistībā ar ražošanas un biroju ēkas būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Irbenes ielā 5H (107. grupa, 2380. grunts) saistībā ar plānoto dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0595), Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 0293, kadastra apzīmējumu 0100 099 0291, Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2219. grunts), Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2196. grunts) un Rīgā, Jāņa Endzelīna ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 771. grunts) saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2019.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buru ielā 22 (50. grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0181)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Dēļu ielā 4 (50. grupa, 8. grunts) saistībā ar teritorijas labiekārtošanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 38, 51, 48 cm Rīgā, Dēļu ielā 4 (50. grupa, 8. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2008,82 EUR (divi tūkstoši astoņi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Klāņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 0157), pie Apmetņu ielas bez numura (121. grupa, 2699. grunts) saistībā ar teritorijas labiekārtošanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 33 cm Rīgā, Klāņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 0157), pie Apmetņu ielas bez numura (121. grupa, 2699. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 112,69 EUR (viens simts divpadsmit euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

14. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 458B (125. grupa, 6862. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0700) saistībā ar rezerves daļu noliktavas un laukumu būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

15. Par koku ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 51. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0073), Andrejostas ielā 3 (10. grupa, 87. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0085), Andrejostas ielā 3A (10.grupa, 220.grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0080), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A un Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 011 0003), pie Andrejostas ielas 3 saistībā ar teritorijas apbūves projekta izstrādi un teritorijas labiekārtošanas darbiem

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 55, 49, 38/37 cm Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A saistībā ar piebraucamo ceļu izbūvi pie objekta;
 2. atļaut cirst saistībā ar piebraucamo ceļu izbūvi pie objekta pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  • Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A 2 liepas ø 43, 19/17/10 (celma caurmērs 23 cm) cm;
  • Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 011 0003), pie Andrejostas ielas 3 3 ošus ø 51, 36/35, 35 cm, 1 bērzu ø 31/28 cm;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5880,02 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro, divi centi), saistībā ar piebraucamo ceļu izbūvi pie objekta;
 4. atļaut cirst saistībā ar teritorijas apbūves projektu pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  • Rīgā, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 51. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0073) 7 ošlapu kļavas ø 28, 54, 56, 38/55, 54, 35, 64 cm, 4 bērzus ø 38, 24, 29, 21 cm un 1 balto apsi ø 92 cm;
  • Rīgā, Andrejostas ielā 3 (10. grupa, 87. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0085) 6 liepas ø 52, 45, 40, 38, 41, 41 cm, 1 ošlapu kļavu ø 65 cm, 7 bērzus ø 47, 37, 43, 48, 37, 20, 29/27 cm, 1 kalstošu blīgznu ø 44 cm un 3 zirgkastaņas ø 48, 40 (kalstoša), 46 (kalstoša) cm;
  • Rīgā, Andrejostas ielā 3A (10. grupa, 220. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0080) 15 ošlapu kļavas ø 46, 30, 30, 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 17 (celma caurmērs 20 cm), 25, 35, 18 (celma caurmērs 22 cm), 30/37, 33, 22, 16 (celma caurmērs 21 cm), 22, 16 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 bērzu ø 43 cm, 2 kļavas ø 35, 32 cm;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 22466,16 EUR (divdesmit divi tūkstoši četri simti sešdesmit seši euro, sešpadsmit centi), saistībā ar teritorijas apbūves projektu;
 6. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujās par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

16. Par informācijas pieprasīšanu, publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 27 (11. grupa, 208. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0105) un Rūpniecības ielā 33 (11. grupa, 54. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0103)

Nolemj:

 1. no 11.2018. līdz 10.12.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 ogābeles ø 18 (celma caurmērs 34 cm), 1 oša ø 54 cm Rīgā, Rūpniecības ielā 33 (11. grupa, 54. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0103) un 1 kļavas ø 35 cm un 1 bērza ø 31 cm Rīgā, Rūpniecības ielā 27 (11. grupa, 208. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0105) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.2018. Ne vēlāk kā līdz 26.11.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Rūpniecības ielā 27 (11. grupa, 208. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0105) vai Rūpniecības ielā 33 (11. grupa, 54. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0103), Rūpniecības ielas pusē;
 4. līdz 12.2018. lūgt iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz apkārtējo vidi un kokiem;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.2019.

 

17. Par publiskās apspriešanas rīkošanu, papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

 1. no 12.2018. līdz 07.01.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 5 liepu ø 29, 44, 37, 52, 40 cm Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.2018. Ne vēlāk kā līdz 14.12.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts), Brīvības ielas pusē pie žoga;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.2019.

 

18. Par publiskās apspriešanas rīkošanu, papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 107 (25. grupa, 155. grunts)

Nolemj:

 1. no 11.2018. līdz 05.12.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 kļavu ø 18 (celma caurmērs 36 cm), 42, 28 cm un 1 ozola ø 37 cm Rīgā, Miera ielā 107 (25. grupa, 155. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.2018. Ne vēlāk kā līdz 21.11.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Miera ielā 107 (25. grupa, 155. grunts), Miera ielas pusē pie uzstādītā žoga;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2018.

 

19. Par koku ciršanu Rīgā, Garciema ielā 25 (120. grupa, 50. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1122) saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 priedes ø 36, 34, 25, 32 cm Rīgā, Garciema ielā 25 (120. grupa, 50. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1122) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1084,23 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit četri euro, divdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 26 (30. grupa, 119. grunts).

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 172 (107. grupa, 120. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 60, 47 cm Rīgā, Vienības gatvē 172 (107. grupa, 120. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 107,46 EUR (viens simts septiņi euro, četrdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 56/58 (75. grupa, 15. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Ventspils ielā 56/58 (75. grupa, 15. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 14,11 EUR (četrpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Kursīšu ielā 17C (106. grupa, 2006. grunts, kadastra apzīmējums 0100 106 0917)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Kursīšu ielā 17C (106. grupa, 2006. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0917);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kristapa ielā 12 (60. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Kristapa ielā 12 (60. grupa, 2018. grunts).

 

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ikšķiles ielā 8 (78. grupa, 955. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Kalupes ielā 8 (39. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 93, 74, 65 cm Rīgā, Kalupes ielā 8 (39. grupa, 20. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 422,53 EUR (četri simti divdesmit divi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rēznas ielā 10B (47. grupa, 6. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 047 0003), pie Rēznas ielas 10B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.02.2019.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Jersikas ielā 15 (44. grupa, 2005. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 96/43/70 cm Rīgā, Jersikas ielā 15 (44. grupa, 2005. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 380,64EUR (trīs simti astoņdesmit euro sešdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā bez numura (78. grupa, 34. grunts), pie Maskavas ielas 260 k-4

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 44, 41 cm, 1 ievu ø 31/25/27 cm, 1 liepu ø 32 cm, Rīgā, Maskavas ielā bez numura (78. grupa, 34. grunts), pie Maskavas ielas 260 k-4.

 

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 30 (19. grupa, 34. grunts)

Nolemj:

 1. no 12.2018. līdz 07.01.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 43 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 30 (19. grupa, 34. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.2018. Ne vēlāk kā līdz 17.12.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Dzirnavu ielā 30 (19. grupa, 34. grunts), Dzirnavu ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.2019.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 119 (24. grupa, 210. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Nīcgales ielā 28 (71. grupa, 132. grunts) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 54 (71. grupa, 175. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 56, 53 cm Rīgā, Nīcgales ielā 28 (71. grupa, 132. grunts);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 zirgkastaņas ø 55 cm ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 54 (71. grupa, 175. grunts).

 

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gatartas ielā 9 (94. grupa, 277. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2018.

 

16. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 1 (114. grupa, 81. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu aso egli ø 25 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 1 (114. grupa, 81. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 22,77 EUR (divdesmit divi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.10.2018. lēmuma (protokols Nr. 40, 1.3.7. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 18 (114. grupa, 146. grunts)” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 18 (114. grupa, 146. grunts)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.10.2018. lēmumu (protokols Nr. 40, 1.3.7. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 18 (114. grupa, 146. grunts)”;
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm un 1 priedi ø 29 cm Rīgā, Jaunciema 6.šķērslīnijā 18 (114. grupa, 146. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 209,44EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit četri centi);

pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

0 Patīk
402 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.