RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 48 (26.11.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Ozolnieku ielā 7 (75. grupa, 341. grunts)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 priežu ø 30, 30 cm, 3 egļu ø 40, 30, 30 cm un 2 lapu koku ø 20, 20 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Ozolnieku ielā 7 (75. grupa, 341. grunts) 1001,68 EUR (viens tūkstotis viens euro, sešdesmit astoņi centi);
 2. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājama koka (datubāzē Nr. 2019) 1 bērza ø 89 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Ozolnieku ielā 7 (75. grupa, 341. grunts) 12900,00EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro)

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062. grunts) saistībā ar plānoto ražošanas un biroja ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 53/39 cm Rīgā, Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 785,42 EUR (septiņi simti astoņdesmit pieci euro, četrdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (31. grupa, 128. grunts, kadastra apzīmējums 0100 031 0105), pie Satekles ielas 1E un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.2019. līdz 28.01.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 5 kļavu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/16 (celma caurmērs 30 cm) cm un 1 liepas ø 41 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (31. grupa, 128. grunts, kadastra apzīmējums 0100 031 0105), pie Satekles ielas 1E;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2019. Ne vēlāk kā līdz 14.01.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Satekles ielas pusē, pie Satekles ielas 1E.
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.2019.

 

4. Par koku ciršanu saistībā ar divu piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību Rīgā, Mazajā Krasta ielā 73A (48. grupa, 110. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0105) un Mazās Krasta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 048 9002), pie Mazās Krasta ielas 73A

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;

1.1. 2 liepas ø 38 (vainagā kaltuši zari), 39 cm, 6 kļavas ø 50, 50, 23, 24, 56 (kalstoši zari vainagā), 68 cm, 1 ievu ø 23/24 cm, 2 papeles ø 107, 96/48 cm, 1 gobu ø 11/13/13/15 cm (celma caurmērs 53 cm), 1 egli ø 22 cm Rīgā, Mazajā Krasta ielā 73A (48. grupa, 110. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0105);

1.2. 1 kļavu ø 23/22/20 cm Rīgā, Mazās Krasta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 048 9002), pie Mazās Krasta ielas 73A;

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5215,37 EUR (pieci tūkstoši divi simti piecpadsmit euro, trīsdesmit septiņi centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku būvniecību Rīgā, Maskavas ielā 188 (48. grupa, 68. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0134) un Rīgā, Maskavas ielā 190 (48. grupa, 149. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0136)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;

1.1. 1 baltalksni ø 25 cm, 4 papeles ø 16/13 (celma caurmērs 32 cm), 32/37, 31, 34 cm, 11 vītolus ø 20, 53, 36, 41/44/53/46, 23, 26/24, 48/45/39, 24/16/19/22, 24/30/35/27, 24/23/21, 63 cm, 2 apses ø 59, 23 cm, 3 bērzus ø 21, 22, 28 cm, 3 kļavas ø 26, 22, 47 cm, 1 ozolu ø 24 cm, 1 osi ø 29 cm Rīgā, Maskavas ielā 188 (48. grupa, 68. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0134);

1.2. 22 papeles ø 31, 35/35, 29, 41, 20, 25, 25, 23, 24, 30, 30/30, 21, 21/24, 23/32, 28, 28, 28, 46, 36, 26/26, 35, 27/26 cm, 31 apsi ø 22, 32, 22/25, 27, 27, 30, 24, 24, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 26, 26, 20, 20, 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 25, 25, 25, 33, 33, 29, 28 cm, 16 vītolus ø 25, 25, 21/21/28, 33, 39, 22, 28, 13/35/37/31/31/34, 37/25, 24/20/20, 27, 27, 20, 20, 30/21/24/24/24/28, 24/24/21/21/18/23/23/23 cm, 1 kļavu ø 32 cm, 7 bērzus ø 32, 32, 28, 26, 26, 29, 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 44 cm Rīgā, Maskavas ielā 190 (48. grupa, 149. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0136);

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 15300,47 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro, četrdesmit septiņi centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (122. grupa, 2120. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī bez numura (16. grupa, 51. grunts, kadastra apzīmējums 0100 016 0052) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie zemesgabala Rīgā, Duntes ielā 25 (16. grupa, 2010. grunts)

Nolemj:

 1. saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie zemesgabala Rīgā, Duntes ielā 25 (16. grupa, 2010. grunts):
  • atļaut cirst 2 kļavas ø 26/18/20, 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Ganību dambī bez numura (16. grupa, 51. grunts, kadastra apzīmējums 0100 016 0052) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 691,51 EUR (seši simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit viens cents);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 2 blīgznas ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm) cm, 3 kļavas ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Ganību dambī bez numura (16. grupa, 51. grunts, kadastra apzīmējums 0100 016 0052);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 264,08 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, astoņi centi);
  • pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rankas ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 9000. grunts), pie Rankas ielas 9 saistībā ar kanalizācijas spiedvada trases izbūvi objektam “Noliktavas komplekss Uriekstes ielā 14, Rīgā”

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 146 (107. grupa, 573. grunts) un Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9007)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 29

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējumu 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 29.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kriķu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 070 0023, pie Kriķu ielas 16

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 65 cm Rīgā, Kriķu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 070 0023, pie Kriķu ielas 16.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 87 cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts).

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts) un Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 106 0971, pie Brūkleņu ielas 64

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez numura (73. grupa, 363. grunts), pie Dignājas ielas 10B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zantes ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 099 0511, pie Zantes ielas 31 un Rīgā, Kaltuves ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 099 0106, pretī Zantes ielai 30 un par koka ciršanu Rīgā, Zantes ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 099 0511, pie Zantes ielas 31

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 3 melnalkšņus ø 33, 43, 44 cm Rīgā, Zantes ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 099 0511, pie Zantes ielas 31;
  • 1 melnalksni ø 38 cm Rīgā, Kaltuves ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 099 0106, pretī Zantes ielai 30;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 42 cm Rīgā, Zantes ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 099 0511, pie Zantes ielas 31;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pleskodāles ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 10. grunts), pie Pleskodāles ielas 23

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

7. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. šķērslīnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 114 9999, pie Jaunciema 4. šķērslīnijas 3

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. šķērslīnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 114 9999, pie Jaunciema 4. šķērslīnijas 3.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Dainas ielā 12 (33. grupa, 2008. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 45 cm Rīgā, Dainas ielā 12 (33. grupa, 2008. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89EUR (divi simti četri euro astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 25. līnijā 37 (125. grupa, 4703. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 259A (72. grupa, 278. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 84, 98, 106 cm, 2 kalstošas papeles ø 77, 96 cm Rīgā, Maskavas ielā 259A (72. grupa, 278. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 755,12 EUR (septiņi simti piecdesmit pieci euro, divpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 292 (115. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 114 0141, pie Jaunciema 3. līnijas 60

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 9 (114. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

14. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 44 (90. grupa, 256. grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0243)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Krievijas lapegli ø 47 cm Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 44 (90. grupa, 256. grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0243);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Gregora ielā 19 (64. grupa, 108. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 19 (64. grupa, 108. grunts) un Rīgā, Gregora ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 291. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2930)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Gregora ielā 19 (64. grupa, 108. grunts);
 2. atļaut cirst:
  • 2 kļavas ø 63, 68 cm Rīgā, Gregora ielā 19 (64. grupa, 108. grunts);
  • 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Gregora ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 291. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2930);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 942,51EUR (deviņi simti četrdesmit divi euro, piecdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jūrkalnes ielā bez numura (76. grupa, 258. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 0023; kadastra apzīmējums 0100 076 0232, pie Jūrkalnes ielas 2A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 58 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā bez numura (76. grupa, 258. grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 117/89 cm un 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 076 0023; kadastra apzīmējumu 0100 076 0232, pie Jūrkalnes ielas 2A;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 463,97EUR (četri simti sešdesmit trīs euro, deviņdesmit septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 27 (58. grupa, 94. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2019.

 

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

0 Patīk
423 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.