Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA.Urtāns  

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 3 papeles ø 70, 35, 78 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 103 (kadastra apzīmējums 0100 107 0010) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2022.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2022.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0396) pie Mazās Juglas ielas 24, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0398), Rīgā, Mazajā Juglas ielā 14 (kadastra numurs 0100 123 0484, kadastra apzīmējums 0100 123 0388), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0399), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0400), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0303, kadastra apzīmējums 0100 123 0302), Rīgā, Mazajā Juglas ielā 18 (kadastra numurs 0100 123 0487, kadastra apzīmējums 0100 123 0391), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0402) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm (plānā nr. 9), Rīgā, Mazajā Juglas ielā 14 (kadastra numurs 0100 123 0484, kadastra apzīmējums 0100 123 0388);
  1. ø 38, 45, 39 cm (plānā nr. 15, 18, 19) un 9 bērzus ø 41, 44, 38, 26, 32, 33, 26, 32, 30 cm (plānā nr. 10, 11, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 27), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0398);
  1. ø 38, 27, 30 cm (plānā nr. 12, 13, 20), Rīgā, Mazajā Juglas ielā 14 (kadastra numurs 0100 123 0484, kadastra apzīmējums 0100 123 0388);
  1. ø 22, 32, 35 cm (plānā nr. 21, 22, 23), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0399);
  1. ø 35, 42, 34 cm (plānā nr. 29, 30, 31), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0400);
  1. ø 20, 18 (celma caurmērs 21 cm) (plānā nr. 32 un 35) un 1 bērzu ø 37 cm (plānā nr. 35), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0303, kadastra apzīmējums 0100 123 0302);
  1. ø 20, 25, 21, 19 (celma caurmērs 28 cm), 20, 21 cm (plānā nr. 38, 41, 45, 46, 47, 48), Rīgā, Mazajā Juglas ielā 18 (kadastra numurs 0100 123 0487, kadastra apzīmējums 0100 123 0391);
  1. ø 25 cm (plānā nr. 36) un 9 bērzus ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 28 cm), 21, 16 (celma caurmērs 26 cm), 20, 18 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm (plānā nr. 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0491, kadastra apzīmējums 0100 123 0402);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 104 9000), pie Rātsupītes ielas 3B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.01.2022.

1.2.6. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.11.2021. lēmuma (protokols Nr. 45, 1.2.8.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību” atcelšanu, par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 45, 1.2.8.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību”
 2. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 15 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020);
 3. atļaut cirst 12 priedes ø 10/12 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 14 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 14 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 14/10 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 15 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 15 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 17 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 17 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 18 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 19 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 21, 27 cm, 5 bērzus ø 13 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 14 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 16 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 20/10, 38 cm un 1 kļavu ø 23/29 cm Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2821,56 EUR (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro, piecdesmit seši centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

akts stājies spēkā, pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 085 0229) un Rīgā, Ezermalas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 085 2118) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā

 1. 2 bērzus ø 37, 36 cm Rīgā, Ezermalas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 085 0229);
 2. 4 kļavas ø 25/20, 50, 35/20, 35 cm Rīgā, Ezermalas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 085 2118).

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 1206), pie Vecāķu prospekta 34B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 7 bērzus ø 36, 39, 27, 25, 30, 27, 24 cm Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 1206), pie Vecāķu prospekta 34B.
 2. Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 1206), pie Vecāķu prospekta 34B pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.1. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.11.2021. lēmuma (protokols Nr. 45, 1.2.10.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3 līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) saistībā ar būvniecību.

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 45, 1.2.10.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 39, 36, 16  (celma caurmērs 21cm) cm un 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 887,87 EUR (astoņi simti astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 076 0851), Zalves ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 076 0117) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Pleskodāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 0012), pie Pleskodāles ielas 12;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Pleskodāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 0012), pie Pleskodāles ielas 12

Nolemj:

 1. 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Pleskodāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 0012), pie Pleskodāles ielas 12;

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 13 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 076 2055)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 13 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 076 2055).

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 70 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0223) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0223).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Bukas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 074 0445)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Bukas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 074 0445);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Rostokas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 093 2210), pretī Rostokas ielai 16

Nolemj:

 1. 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Rostokas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 093 2210), pretī Rostokas ielai 16;

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Buļļu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 066 0080)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Buļļu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 066 0080).

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Vērgales ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 1411), pie Vērgales ielas 18

Nolemj:

 1. Rīgā, Vērgales ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 1411), pie Vērgales ielas 18;

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 178 (kadastra apzīmējums 0100 027 0010)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2022.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Balasta dambī 8 (kadastra apzīmējums 0100 062 0064)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 97 cm Rīgā, Mazajā Balasta dambī 8 (kadastra apzīmējums 0100 062 0064);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,33 EUR (astoņdesmit astoņi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 85 (kadastra apzīmējums 0100 093 0001)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 85 (kadastra apzīmējums 0100 093 0001);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 85 (kadastra apzīmējums 0100 093 0001);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 86,53 EUR (astoņdesmit seši euro, piecdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
426 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.