Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV.Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM.Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Veļikanova
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV.Bakanovs

Protokolē:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS.Erdmane

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas būvniecības nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7A (kadastra numurs 0100 054 0195, kadastra apzīmējums 0100 054 0166) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2022.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Druvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 105 0373, kadastra apzīmējums 0100 105 0362), pie Dikļu ielas 26, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 57, 63 cm Rīgā, Druvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 105 0373, kadastra apzīmējums 0100 105 0362), pie Dikļu ielas 26.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 103A (kadastra apzīmējums 0100 081 0558) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Zalves ielā 103A (kadastra apzīmējums 0100 081 0558) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 623,22 EUR (seši simti divdesmit trīs euro, divdesmit divi centi).

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 055 0054) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 4 (kadastra numurs 0100 107 0546, kadastra apzīmējums 0100 107 0644) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2009), pie Ropažu ielas 99

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 sudraba kļavu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2009), pie Ropažu ielas 99;
 2. 4 ošlapu kļavas ø 34, 24/37, 20/36, 48/47 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2009), pie Ropažu ielas 99 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaukāza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 086 0110) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2022.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pļavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0029) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 48 cm Rīgā, Pļavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0029).

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Līvānu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 071 0353) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Līvānu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 071 0353) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 3 bērzus ø 40, 40, 40 cm Rīgā, Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0429) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 tūjas ø 29/16, 29/16 cm, 1 bērzu ø 16/16 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Kokneses prospektā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0429) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 443,94 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Cirsmas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 2150) un Rīgā, Cirsmas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9005), pie Cirsmas ielas 4 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 1 priedi ø 55 cm Rīgā, Cirsmas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9005), pie Cirsmas ielas 4;
  1. 1 priedi ø 54 cm Rīgā, Cirsmas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 2150);
 2. atļaut cirst 14 priedes ø 30, 34, 27, 21, 21, 21, 21, 21, 54, 39, 38, 21, 21, 21 cm, 7 kļavas ø 25, 27, 31, 30/34, 24/25, 22/22, 21/22 cm, 3 bērzus ø 34, 28, 30 cm, 3 papeles ø 53, 28, 25 cm Rīgā, Cirsmas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 2150); pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7567,39 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 9 (kadastra numurs 0100 054 0026, kadastra apzīmējums 0100 054 0163)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 9 (kadastra numurs 0100 054 0026, kadastra apzīmējums 0100 054 0163).

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielā 31C (kadastra apzīmējums 0100 106 0492)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Sīpeles ielā 31C (kadastra apzīmējums 0100 106 0492);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 152,53 EUR (viens simts piecdesmit divi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0382)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dreiliņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 059 0227)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 14C (kadastra apzīmējums 0100 074 0480)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2022.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra numurs 0100 054 0017, kadastra apzīmējums 0100 054 0182) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 2001), pie Vienības gatves 24

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm un 1 papeli ø 50 cm Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra numurs 0100 054 0017, kadastra apzīmējums 0100 054 0182);
 2. atļaut cirst:
  1. 1 liepu ø 32 cm, 18 kļavas ø 22, 23, 15 (celma caurmērs 20 cm), 21, 22, 23, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22, 23, 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 17/15 (celma caurmērs 27 cm), 27, 20, 28 cm, 4 bērzus ø 17 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 20, 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 ošlapu kļavas ø 28/32/32 cm vienu stumbru ø 32 cm, 1 papeli ø 22 cm, 1 blīgznu ø 21/12 cm Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra numurs 0100 054 0017, kadastra apzīmējums 0100 054 0182);
  1. 1 kļavu ø 20 cm, 1 liepu ø 40 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 2001), pie Vienības gatves 24;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2438,52 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro, piecdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6 (kadastra numurs 0100 024 0379, kadastra apzīmējums 0100 024 0340)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 asās egles ø 38, 39 cm un 2 Tatārijas kļavas ø 16/17, 18/21 cm Rīgā, Grostonas ielā 6 (kadastra numurs 0100 024 0379, kadastra apzīmējums 0100 024 0340);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Āraišu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 089 0216, kadastra apzīmējums 0100 089 0217), pie Biķernieku ielas 4, par atteikumu atļaut cirst koku un par koka stumbra ciršanu Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 089 9001), pie Biķernieku ielas 4

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst liepas ø 30/36/37/38/39/44 cm stumbrus ø 36/38/39/44 cm Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 089 9001), pie Biķernieku ielas 4 un 1 liepu ø 73 cm Rīgā, Āraišu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 089 0216, kadastra apzīmējums 0100 089 0217), pie Biķernieku ielas 4;
 2. atļaut cirst liepas ø 30/36/37/38/39/44 cm stumbru ø 37 cm Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 089 9001), pie Biķernieku ielas 4;
 3. noteikt, ka pirms koka stumbra ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Piebalgas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 086 0251)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Piebalgas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 086 0251).

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jura Alunāna ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 010 0030) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Jura Alunāna ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 010 0030).

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 9006), pie Prūšu ielas 52

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 9006), pie Prūšu ielas 52;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Rājumsila ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 121 1366) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Rājumsila ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 121 1366);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 54,64 EUR (piecdesmit četri euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1 līnijā 82 (kadastra apzīmējums 0100 088 0061)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 32 cm Rīgā, Čiekurkalna 1 līnijā 82 (kadastra apzīmējums 0100 088 0061)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 31, 19/22/22 cm, 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 587,35 EUR (pieci simti astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vižņu ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 120 2436)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Vižņu ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 120 2436).

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 094 0381)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.05.2022.

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazā Stacijas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 065 0010) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst egli ø 58 cm, tūju ø 23/28/27 cm un 3 kļavas ø 17/17 cm (celma caurmērs 31 cm), 15/10 (celma caurmērs 28 cm) un 38 cm Rīgā, Mazā Stacijas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 065 0010) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1511,08 EUR (viens tūkstotis pieci simti vienpadsmit euro, astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 103 0365)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2022.

2.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 103 0104) un Rīgā, Birzes ielā 54 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 103 0130)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2022.

2.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 060 0069)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Kalnciema ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 060 0069);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
505 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.