Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV.Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM.Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides
dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā
inženiere
I. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV.Bakanovs

Protokolē:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS.Erdmane

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Rendas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 053 0177) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Rendas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 053 0177) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 217,70 EUR (divi simti septiņpadsmit euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 100 (kadastra apzīmējums 0100 052 0235) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm, 1 kļavu ø 40 cm, 1 ievu ø 25/13/14/16/9/4 cm, 1 vītola ø 38/15/24/42/30/15/25/25/28/20/25/34/28 cm 6 stumbrus ø 38/15/24/42/34/28 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 100 (kadastra apzīmējums 0100 052 0235) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1509,39 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.03.2022. lēmuma (protokols Nr. 11, 1.2.4.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.03.2022. lēmumu (protokols Nr. 11, 1.2.4.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101), saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 7 kļavas ø 45/47, 19 (celma caurmērs 23 cm), 58, 46/51, 33, 33, 44 cm, 4 priedes ø 55, 52, 32, 45 cm, 4 egles ø 36, 35, 38, 33 cm, 3 bērzus ø 24, 50, 52 cm un 2 Holandes liepas ø 54, 46 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 024 2086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2022.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 5 liepas ø 39, 48, 47, 50, 46 cm un 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 027 0079) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 027 0079).

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 124 (kadastra apzīmējums 0100 041 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.05.2022.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0222), pie Maskavas ielas 418, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 liepas ø 9/8/10/7/5/6/9/5/6 (celma caurmērs sasniedz 20 cm), 14/12/10/4/6/7/9/9/8/7/13/12/7/8/15/5/6/11 (celma caurmērs sasniedz 20 cm), 23/20/22/10/12, 16/13/20/8/7/6/9, 27/29, 38/23/24, 25/22/20/19/17/16/13, 30/27/20/19/17/16 cm, 5 ošlapu kļavas ø 15/17/13 (celma caurmērs sasniedz 20 cm), 31, 7/6/8/7/5/6 (celma caurmērs 24 cm), 22/18/14/15/11, 15/17/14/13/14 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 rietumu tūju ø 18/18 cm (celma caurmērs 35 cm) Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0222), pie Maskavas ielas 418, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4178,02 EUR (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro, divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Rudzu ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 113 0436) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 20, 20, 22, 24 cm Rīgā, Rudzu ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 113 0436) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 367,10EUR (trīsi simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0291), saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.04.2022.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 0124), pie Mazās Nometņu ielas 67/69, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 115 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 0124), pie Mazās Nometņu ielas 67/69.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Drustu ielā 5A (kadastra numurs 0100 105 0394, kadastra apzīmējums 0100 105 0390)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 79 cm Rīgā, Drustu ielā 5A (kadastra numurs 0100 105 0394, kadastra apzīmējums 0100 105 0390).

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 059 0081)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 059 0081).

1.3.4. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Dreiliņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 059 0227)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Dreiliņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 059 0227).

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm, 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 2 melnalkšņus ø 25, 30/31 cm Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 519,07 EUR (pieci simti deviņpadsmit euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 9 (kadastra numurs 0100 105 0110, kadastra apzīmējums 0100 105 0472)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 2318)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Līgatnes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0375)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2022.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 093 0119) un Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9001), pie Dumbrāja ielas 25

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2022.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 063 0082)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 64 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 063 0082);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 291,40 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 066 2046), pie Saldus ielas 13

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2022.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9000), pretī Dārza ielai 18A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2022.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 16 (kadastra apzīmējums 01000 064 0405)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Dzirciema ielā 16 (kadastra apzīmējums 01000 064 0405);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Glūdas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 072 2138) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2022.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Katlakalna iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 121 2835) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 40 cm un 10 ošlapu kļavas – daudzstumbru ošlapu kļavas (celma caurmērs 20 cm) 1 stumbru ø 11 cm, daudzstumbru ošlapu kļavas (celma caurmērs 20 cm) 1 stumbru ø 7 cm, 16 cm (celma caurmērs 20 cm), 19/18/18/20, 17/18/20/10/13/14/11 cm, 21/15, 13 (celma caurmērs 20 cm), 21/19, 21, 15/20 cm Rīgā, Katlakalna ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 121 2835);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 832,33 EUR (astoņi simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 071 1600) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2022.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 085 0086)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 robīnijas ø 30, 30 cm Rīgā, Gaujas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 085 0086);
 2. atļaut cirst 2 egles ø 31, 37 cm, 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Gaujas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 085 0086);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 425,73 EUR (četri simti divdesmit pieci euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 30 (kadastra apzīmējums 0100 087 0085

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.05.2022.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 9. šķērslīnijā 6 (kadastra apzīmējums 0100 088 0067)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.05.2022.

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Poruka ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 094 0381).

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Poruka ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 094 0381);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Poruka ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 094 0381);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 025 0115), pie Hospitāļu ielas 18

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 025 0115), pie Hospitāļu ielas 18;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 061 0136)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 33, 48 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 061 0136);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 368,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazās Stacijas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 065 0161)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Mandžūrijas riekstkoku ø 30 cm Rīgā, Mazā Stacijas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 065 0161);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ērkšķu ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 082 2055)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ērkšķu ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 082 2055).

2.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Varkaļu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 080 0959) un

Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0043), pie Varkaļu ielas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 sarkstošo vītolu ø 32 cm Rīgā, Varkaļu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 080 0959);
 2. atļaut cirst 1 sarkstošo vītolu ø 31 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0043), pie Varkaļu ielas 6
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 286,58 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, piecdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
448 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.