Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  L. Tomiņa   V. Bakanovs
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0585, kadastra apzīmējums 0100 073 0675), pie Tumes ielas 25

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ošlapu kļavas ø 32/20/28/28 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0585, kadastra apzīmējums 0100 073 0675), pie Tumes ielas 25, 368,82 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit divi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.09.2022. lēmuma (protokols Nr. 36, 1.2.5.§) “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0170, kadastra apzīmējums 0100 052 0160), pie Garozes ielas 27, saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Garozes ielā 29 (kadastra numurs 0100 052 0170, kadastra apzīmējums 0100 052 0160), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.09.2022. lēmumu (protokols Nr. 36, 1.2.5. §) “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0170, kadastra apzīmējums 0100 052 0160), pie Garozes ielas 27”;
 2. atļaut cirst 1 lapegli ø 21 cm un 2 kļavas ø 27, 55 cm Rīgā, Garozes ielā 29 (kadastra numurs 0100 052 0170, kadastra apzīmējums 0100 052 0160) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 879,34 EUR (astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, trīsdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Kanādas papeli ø 102 cm, Rīgā, Miera ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066);
 2. atļaut cirst 4 kļavas ø 45, 64, 24, 42 cm, Rīgā, Miera ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3735,04 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro, četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 60 cm Rīgā, Turgeņeva ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1280,58 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm un 1 liepu ø 102 cm Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1156,80 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdemit seši euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Salnas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2849), pie Rembates ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 liepu ø 14/8/7/6/7/11/10/9/9/12/5/6/7/11 cm (celma caurmērs 76 cm) Rīgā, Salnas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2849), pie Rembates ielas 8 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1186,68 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit seši euro, sešdemit astoņi centi);
 3.  noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 114 9012), no Jaunciema 8. šķērslīnijas līdz Juglas kanālam, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 kļavas ø 20/8, 30, 28, 28, 32 cm, 1 bērzu ø 50 cm un 3 apses ø 20, 20, 20 cm Rīgā, Jaunciema gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 114 9012), no Jaunciema 8. šķērslīnijas līdz Juglas kanālam pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Briežu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 0204) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 112 cm, 1 priedi ø 21 cm, 1 pīlādzi ø 21 cm un 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Briežu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 0204).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Cēres ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 106 0091)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 87 cm Rīgā, Cēres ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 106 0091).

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 083 0002)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.01.2023.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera iela 59 (kadastra apzīmējums 0100 024 0050)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2022.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Gramzdas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0534), pie Gramzdas ielas 100

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 42, 56 cm Rīgā, Gramzdas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0534), pie Gramzdas ielas 100.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 0229), pie Imantas 3. līnijas 10

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 71 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 0229), pie Imantas 3. līnijas 10;
 2. atļaut cirst 3 melnalkšņu ø 45, 46, 62 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 0229), pie Imantas 3. līnijas 10;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0120), pie ēkas ar adresi Jurkalnes ielā 2A un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0232), pie ēkas ar adresi Jurkalnes ielas 2A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0232), pie ēkas ar adresi Jurkalnes ielas 2A;
 2. atļaut cirst 1 pelēko apsi ø 110 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0120), pie ēkas ar adresi Jurkalnes ielā 2A;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Rātsupītes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 104 2003) un Rīgā, Rātsupītes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 104 2005)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2022.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Upesgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 0233), pie Upesgrīvas ielas 4

Nolemj:

 1. Rīgā, Upesgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 0233), pie Upesgrīvas ielas 4;

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Slokas iela 52A (kadastra apzīmējums 0100 063 0124)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 28 cm Rīgā, Slokas ielā 52A (kadastra apzīmējums 0100 063 0124);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 50C (kadastra apzīmējums 0100 082 0879)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 50 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 50C (kadastra apzīmējums 0100 082 0879);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 038 0013)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 038 0013).

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 268C (kadastra apzīmējums 0100 078 0877) un Rīgā, Maskavas ielā 268D (kadastra apzīmējums 0100 078 0960)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 baltegli ø 33 cm Rīgā, Maskavas ielā 268D (kadastra apzīmējums 0100 078 0960);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Maskavas ielā 268C (kadastra apzīmējums 0100 078 0877);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0998), pie Prūšu ielas 32, Rīgā, Prūšu ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 078 0308), Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 2317), pie Prūšu ielas 26

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 3 papeles ø 68, 106, 149 cm Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0998 ), pie Prūšu ielas 32;
  1. 1 papeli ø 116 cm Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 2317), pie Prūšu ielas 26;
 2. atļaut cirst 3 vītolus ø 70, 88, 100 cm Rīgā, Prūšu ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 078 0308;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vesetas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 28

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ievu ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Vesetas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 28.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042).

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Skudru ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0007)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 59 cm Rīgā, Skudru ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0007);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 268,64 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro, sešdemit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 084 0545)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 26 cm un 1 priedi ø 33 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 084 0545);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm, 1 ozolu ø 20 cm, 1 priedi ø 57 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 084 0545);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 462,14 EUR (četri simti sešdesmit divi euro, četrpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Uriekstes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 014 0093)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.01.2023.

1.3.19. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 070 2453)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 070 2453).

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 089 2091)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 089 0154)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2023.

1.3.22. § Par koka stumbra ciršanu Rīgā, Rožu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 127 0093)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavas ø 53/50 cm stumbru ø 50 cm Rīgā, Rožu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 127 0093);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbra ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka stumbra ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 199B (kadastra apzīmējums 0100 086 2077)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 55 cm Rīgā, Brīvības gatvē 199B (kadastra apzīmējums 0100 086 2077);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
234 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.