Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītājaE. Sakse
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  L. Tomiņa   V. Bakanovs
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 25 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0094) un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tēriņu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 106 9999, kadastra apzīmējums 0100 106 0285), pie Tēriņu ielas 67, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Tēriņu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 106 9999, kadastra apzīmējums 0100 106 0285), pie Tēriņu ielas 67;
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0094).

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 073 2150), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 73 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 073 2150);
 2. 2 bērzus ø 32/44, 58 cm un 6 kļavas ø 22, 22, 25, 15/14/15/20, 21, 23 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 073 2150) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2083,09 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit trīs euro, deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 36, 48, 30 cm un 10 apses ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 22, 21, 28, 22, 23, 20, 20 cm Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1693,80 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit trīs euro, astoņdesmit centi).

1.2.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2079), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1 saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 25 cm, 1 liepas ø 24 cm, 4 blīgznu ø 30, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 17/10 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2079), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1, kas nav īsāka kā 10 darbdienas, pēc būvniecības ieceres izskatīšanas Departamenta Pilsētbūvniecības padomē;
 2. pēc būvniecības ieceres izskatīšanas Departamenta Pilsētbūvniecības padomē paziņot Adresātam publiskās apspriešanas laiku;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju trešo no saskaņotajām planšetēm ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2023.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zirņu salas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0541; kadastra numurs 01001 250 542), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2023.

1.2.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 032 0101) un Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 9002), pie Valmieras ielas 1A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2023.

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pērnavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 035 9002; kadastra numurs 0100 035 9000), pie Pērnavas ielas 14, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2023.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0221) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 24 cm, 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 liepu ø 20/25 cm, 2 blīgznas ø 22/15/12/18, 25/20/18/15 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0221) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1161,06 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2476), pie Trīsciema 1. līnijas 10 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0207), pie Trīsciema 2. līnijas 19, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 melnalkšņus ø 40, 43, 29, 22/25, 32, 29/27cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2476), pie Trīsciema 1. līnijas 10
 2.  atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0207), pie Trīsciema 2. līnijas 19 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 118 (kadastra apzīmējums 0100 127 0381) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. p atļaut cirst 1 priedi ø 26 cm Rīgā, Berģu ielā 118 (kadastra apzīmējums 0100 127 0381) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Laidzes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0058)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Laidzes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0058);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Tēriņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0094) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 0096), pie Tēriņu ielas 67

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0094);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 0096), pie Tēriņu ielas 67.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 89 (kadastra numurs 0100 106 0853, kadastra apzīmējums 0100 106 1049)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 073 2043)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm un 2 apses ø 22, 23 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 073 2043);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 5, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 32, 45 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 5, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 876,49 EUR (astoņi simti septiņdesmit seši euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 057 0062)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tempļa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 059 0186)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 120B (kadastra apzīmējums 0100 082 2681) un Rīgā, Ēnas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 082 0786)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.01.2023.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 9

(kadastra apzīmējums 0100 104 2003) un Rīgā, Rātsupītes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 104 2005)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 48, 49 cm Rīgā, Rātsupītes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 104 2003);
 2. atļaut cirst :
  1. 2 melnalkšņus ø 51, 46 cm un 1 vītolu ø 41 cm Rīgā, Rātsupītes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 104 2003);
  1. 1 melnalksni ø 36 cm Rīgā, Rātsupītes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 104 2005)
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 680,24 EUR (seši simti astoņdesmit euro, divdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (kadastra apzīmējums 0100 093 0344)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28/35/39 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (kadastra apzīmējums 0100 093 0344);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Ozolnieku ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 075 0350)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 66, 34, 48 cm Rīgā, Ozolnieku ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 075 0350);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 673,87 EUR (seši simti septiņdesmit trīs euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Piestātnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 11

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 60, 95 cm Rīgā, Piestātnes ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 11.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 104 0015)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.01.2023.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 106 2360) un Rīgā, Cēres ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 106 0891)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst
  1. 2 bērzus ø 48, 48 cm Rīgā, Cēres ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 106 2360);
  1. 2 bērzus ø 41, 35 cm Rīgā, Cēres ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 106 0891);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 44, 59 cm Rīgā, Cēres ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 106 2360);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 234,49 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 51 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2548)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 51 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2548).

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Atbalss ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 125 6488)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 apses ø 29/32, 25, 25, 33 cm Rīgā, Atbalss ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 125 6488);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 262,26 EUR (divi simti sešdesmit divi euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Olektes ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 119 2069)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 24, 35/32, 42/43, 33/27/22 cm Rīgā, Olektes ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 119 2069);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 469,87 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0792), pie Jaunpils ielas 13, Rīgā, Kurzemes prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 9000), pie Rigondas gatves 8 un Rīgā, Vīlipa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 0293), pie Vīlipa ielas 21A

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.  1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Jaunpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0792), pie Jaunpils ielas 13
  1. 1 bērzu ø 78 cm Rīgā, Kurzemes prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 9000), pie Rigondas gatves 8
  1. 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Vīlipa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 0293), pie Vīlipa ielas 21A
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dammes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 080 2157)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dammes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 080 2157).

1.3.20. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 132 (kadastra apzīmējums 0100 080 2168)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 132 (kadastra apzīmējums 0100 080 2168).

1.3.21. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 017 0020)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 017 0020).

1.3.22. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0380)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 35, 20, 40, 41 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0380
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 48, 41 cm un 2 priedes ø 51, 40 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0380);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 819.57 EUR  (astoņi simti deviņpadsmit euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 44 (kadastra apzīmējums 0100 094 0182) un Rīgā, Meža prospektā 44A (kadastra apzīmējums 0100 094 0183)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm, 3 liepas ø 45, 40, 45 cm Rīgā, Meža prospektā 44 (kadastra apzīmējums 0100 094 0182);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 47, 30 cm un 1 priedi ø 45 cm. Rīgā, Meža prospektā 44A (kadastra apzīmējums 0100 094 0183);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1375,06EUR  (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit pieci euro, seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par koka ciršanu Rīgā, Inčukalna ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0225)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Inčukalna ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0225);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ieriķu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 089 2091)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 35 cm Rīgā, Ieriķu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 089 2091).

0 Patīk
320 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.