RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 12 (22.03.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. A.Maderniece
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 46A (kadastra apzīmējums 0100 119 2189), Rīgā, Lapotnes ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 119 0469), Rīgā, Lapotnes ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 119 0467) un Rīgā, Kazdangas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 119 0408)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 baltalkšņa ø 40 cm, 8 melnalkšņu ø 20, 20, 20, 20, 25, 30, 40, 40 cm, 15 kļavu ø 15/35, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 27, 27, 28, 30, 30, 30, 32, 32 cm un 1 bērza ø 30 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 46A (kadastra apzīmējums 0100 119 2189), 1 melnalkšņa ø 20 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Lapotnes ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 119 0469), 1 melnalkšņa ø 20/20 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Lapotnes ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 119 0467) un 1 kļavas ø 25 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Kazdangas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 119 0408) 6377,28 EUR (seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro, divdesmit astoņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357) saistībā ar būvniecīb

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2021.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 044 0068) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Bolderājas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 080 0409)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 024 0001) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 120 2456) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 31, 33, 27, 30 cm Rīgā, Atlantijas ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 120 2456) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 516,50 EUR (pieci simti sešpadsmit euro, piecdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 103 (kadastra apzīmējums 0100 107 0010)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Atpūtas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0207)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Atpūtas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0207);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 60,10 EUR (sešdesmit euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Šautuves ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 0546), pie Šautuves ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 46 cm Rīgā, Šautuves ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 0546), pie Šautuves ielas 2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Padures ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 119 0144)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 29 cm Rīgā, Padures ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 119 0144);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 52,82 EUR (piecdesmit divi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mikus ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 081 9999, kadastra apzīmējums 0100 081 2083), pie Mikus ielas 13

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 39 cm Rīgā, Mikus ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 081 9999, kadastra apzīmējums 0100 081 2083), pie Mikus ielas 13;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 034 2004)

Nolemj:

 1. no 05.2021. līdz 31.05.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 034 2004);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.2021. Ne vēlāk kā līdz 17.05.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijā (atbilstoši Rīgas domes 20.01.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju” ar 01.05.2021. tiek likvidētas pašvaldības izpilddirekcijas);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, pie Ernesta Birznieka-Upīša ielas 15 ēkas fasādes, ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 078 0112)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 46/54 cm Rīgā, Aviācijas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 078 0112);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Meirānu ielas teritorijā (kadastra Nr. 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 9022), pie Meirānu ielas 2A

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 65 cm Rīgā, Meirānu ielas teritorijā (kadastra Nr. 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 9022), pie Meirānu ielas 2A.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 089 0308)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 070 0089)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 3 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 110 2080)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pretī Jūrmalas gatvei 51A

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pretī Jūrmalas gatvei 51A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Ulža ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 127 0503)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 45, 50 cm Rīgā, Ulža ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 127 0503);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Ulža ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 127 0503);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mīlgrāvja ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 068 2187)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 15 (celma caurmērs 25 cm) cm un 1 priedi ø 19 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Mīlgrāvja ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 068 2187);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mores ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 068 0177)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

          atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm, 1 liepu ø 88 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

 

0 Patīk
363 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.