RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 17 (23.04.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas domes deputāts V. Petrovs
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā bez numura (105. grupa, 2195. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bikstu ielā 8 (107. grupa, 22. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.2019. līdz 10.06.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 46 cm, 3 kļavu ø 26, 28, 34/30/15 cm Rīgā, A. Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.2019. Ne vēlāk kā līdz 27.05.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, A. Čaka ielas pusē, pie A. Čaka ielas 105 ēkas fasādes, vai vārtiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.2019.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 60 cm Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 28/22 cm, 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2390,43 EUR (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Apmetņu ielā bez numura (121. grupa, 2699. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2019.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Dzirnupes ielā bez numura (92. grupa, 37. grunts), pie Braila ielas 5 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 5 kļavas ø 17/10/14/7/13/18/8/12 (celma caurmērs 53 cm), 15/11/14 (celma caurmērs 30 cm), 14/18 (celma caurmērs 27 cm), 14/15/14 (celma caurmērs 26 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm) cm, 2 blīgznas ø 9/10/17 (celma caurmērs 36 cm), 22 cm, 4 bērzus ø 19 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 27 cm Rīgā, Dzirnupes ielā bez numura (92. grupa, 37. grunts), pie Braila ielas 5 attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gatiņa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 2133), pie Gatiņa ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2019.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vangažu ielā 26 (92. grupa, 612. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Asnu ielā bez numura (108. grupa, 2063. grunts) un Asnu ielā 6 (108. grupa, 165. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pulka ielā 3 (63. grupa, 100. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0029) un Rīgā, Pulka ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 47. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0034)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2019.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 2015. grunts), pie Daugavgrīvas ielas 56A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 2015. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm) un 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 2015. grunts).

 

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208)

Nolemj:

 1. no 06.2019. līdz 25.06.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 17 bērzu ø 26, 16 (celma caurmērs 23 cm), 37, 19 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 33, 23, 16 (celma caurmērs 24 cm), 39, 30, 20, 23, 17 (celma caurmērs 23 cm), 33 cm, 1 ozola ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 1 oša ø 20 cm, 2 vīksnu ø 28, 23 cm, 4 liepu ø 27, 45, 51, 25 cm ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.2019. Ne vēlāk kā līdz 10.06.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (62. grupa, 2003. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0208) pie ēkas Āzenes ielā 20;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.2019.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielā 1C (99. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2019.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Meža ielā 5 (61. grupa, 91. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 6 (61. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Meža ielā 5 (61. grupa, 91. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm) un 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Kalnciema ielā 6 (61. grupa, 92. grunts).

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ērgļu ielā 12 (27. grupa, 2016. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 35 (118. grupa, 97. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 84 cm Rīgā, Pildas ielā 35 (118. grupa, 97. grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 102 cm Rīgā, Pildas ielā 35 (118. grupa, 97. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 185,77EUR (viens simts astoņdesmit pieci euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Kaibalas ielā 15A (118. grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 118 0040)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Kaibalas ielā 15A (118. grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 118 0040)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 2A (115. grupa, 124. grunts) un Ausmas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 115 0209, pie Burtnieku ielas 2A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2019.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 22 (123. grupa, 2166. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 123 0216), Rīgā, Ūdeļu ielā 24 (123. grupa, 2196. grunts), Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (123. grupa, 2195. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2019.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Visbijas prospektā 49 (94. grupa, 216. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 54/49 cm Rīgā, Visbijas prospektā 49 (94. grupa, 216. grunts).

 

1.4. PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU
SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē (79. grupa, 2058. grunts), Ēbelmuižas parka teritorijā, iepretim Līvciema ielai un Rīgā, Zaļenieku ielā (79. grupa, 2057. grunts), Ēbelmuižas parka teritorijā, pie Graudu ielas

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 blīgznas ø 40, 29 cm Rīgā, Zaļenieku ielā (79. grupa, 2057. grunts), Ēbelmuižas parka teritorijā, pie Graudu ielas un 1 kļavu ø 71 cm Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē (79. grupa, 2058. grunts), Ēbelmuižas parka teritorijā, iepretim Līvciema ielai.

0 Patīk
419 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.