Sēdi vada:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās inženieres  I. Bērziņas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājaI. Veļikanova
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietniecesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  L. Tomiņa   V. Bakanovs
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra numurs 0100 075 0461, kadastra apzīmējums 0100 075 0856), pie Jaunpils ielas 24, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm un 1 melnalksni ø 36 cm Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra numurs 0100 075 0461, kadastra apzīmējums 0100 075 0856), pie Jaunpils ielas 24 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 503,70 EUR (pieci simti trīs euro, septiņdesmit centi).

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2022.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022) saistībā ar būvniecību, par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.11.2022. līdz 05.12.2022. rīkot publisko apspriešanu par 3 ošlapu kļavu ø 48/17, 15/14/7/13, 13/18/16 cm un 2 gobu ø 21, 16/10 cm ciršanu Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 15.11.2022. Ne vēlāk kā līdz 21.11.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.11.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2022.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 019 0006) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 39 cm un 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 019 0006);
 2. Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 019 0006) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0119) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 35 cm Rīgā, Ogļu ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0119) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2022. lēmuma (protokols Nr. 42, 1.2.4.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2022. lēmumu (protokols Nr. 42, 1.2.4.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību”;
 2. atteikt atļaut cirst 4 ošus ø 40, 40, 33/38, 44 cm Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015);
 3. atļaut cirst 3 ošus ø 29, 25, 43/28 Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3009,38 EUR (trīs tūkstoši deviņi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.09.2022. lēmuma (protokols Nr. 39, 1.2.10.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9999), pie Ventspils ielas 63A un Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9999), pie Ventspils ielas 63A un Rīgā, Ventspils iela 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26..09.2022. lēmumu (protokols Nr. 39, 1.2.10.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9999), pie Ventspils ielas 63A un Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) saistībā ar būvniecību”
 2. atteikt atļaut cirst
  • 2 bērzus ø 42, 34 cm un 3 kļavas ø 33, 23, 33 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9999), pie Ventspils ielas 63A;
  • 11 bērzus ø 41, 17 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20, 24, 37, 48/39, 44, 16 (celma caurmērs 26 cm), 14 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014)
 3. 9 bērzus ø 21/23, 22, 20, 17 (celma caurmērs 23 cm), 48, 27, 16/23, 39, 40 cm, 1 blīgznu ø 26/15/28 cm un 1 kļavu ø 11/20/20/30 cm Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2190,65 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit euro, sešdesmit pieci centi);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 130 (kadastra apzīmējums 0100 121 2991), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 28 cm, 1 egli ø 15 cm (celma caurmērs 29 cm), 1 pīlādzi ø 23/13 cm, 13 bērzus ø 31, 45, 37, 35, 29, 24, 25/15, 10/27, 46, 44, 55, 16 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 130 (kadastra apzīmējums 0100 121 2991) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2213,73 EUR (divi tūkstoši divi simti trīspadsmit euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 073 2153) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2022.

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Mores ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 068 0185) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 45 cm Rīgā, Mores ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 068 0185) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 90 (kadastra apzīmējums 0100 120 1083) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Mazsalacas ielas 21A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø  45, 48, 52, 40 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 90 (kadastra apzīmējums 0100 120 1083)
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Mazsalacas ielas 21A, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 986,05 EUR (deviņi simti astoņdesmit seši euro, pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 122 2120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 parastos ozolus ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm; nr. 51369), 30 cm (nr. 51379), 2 parastās liepas ø 26, 26 cm (nr. 51372, 51373), 1 āra bērzu ø 33 cm (nr. 51374) un 1 Balto robīniju ø 18 cm (celma caurmērs 21 cm; nr. 51370) Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 122 2120);
 2. Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 122 2120) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 986,05 EUR (deviņi simti astoņdesmit seši euro, pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Kaukāza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 086 0110) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Kaukāza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 086 0110) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 324,41 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanuRīgā, Viskaļu ielā 3B (kadastra numurs 0100 088 0168, kadastra apzīmējums 0100 088 0164) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 3B (kadastra numurs 0100 088 0168, kadastra apzīmējums 0100 088 0164).

1.2.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 089 0044) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 26, 36 cm Rīgā, Biķernieku ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 089 0044) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 529,31 EUR (pieci simti divdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0306, kadastra apzīmējums 0100 073 0307), pie Mālu ielas 28

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 0306, kadastra apzīmējums 0100 073 0307), pie Mālu ielas 28.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brucenes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 107 2264)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brucenes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 107 2264).

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 2200), pie Kantora ielas 64

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm un 1 egli ø 37 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 2200), pie Kantora ielas 64;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 441,66 EUR (četri simti četrdesmit viens euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Krūmiņsalas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 32, 25 cm Rīgā, Krūmiņsalas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 103,81 EUR (viens simts trīs euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 11 (kadastra apzīmējums 0100 093 2275)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2022.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Baložu ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 060 0349) un Rīgā, Baložu ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 060 0106)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2022.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Eduarda Šmita ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0570)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Eduarda Šmita ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0570).

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Grīvas iela 26 (kadastra apzīmējums 0100 067 0560)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm 1 sarkano ozolu ø 44 cm Rīgā, Grīvas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 067 0560);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atļaut cirst koku Rīgā, Motoru ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 077 0119)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 34 cm Rīgā, Motoru ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 077 0119);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 104 2003)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 67/68 cm Rīgā, Rātsupītes iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 104 2003);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 245,88 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Silikātu iela 3 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 110 2080)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 61, 56 cm un 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Silikātu ielā 3 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 110 2080);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 315,54 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, piecdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 078 0521; kadastra numurs 0100 078 0703)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 32/30 cm Rīgā, Prūšu ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 078 0521; kadastra numurs 01000780703);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 112,92 EUR (viens simts divpadsmit euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 078 0116)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.12.2022.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ogres ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 072 0054)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Ogres ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 072 0054).

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Salnavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 9019; kadastra numurs 0100 121 9999) , pie Salnavas ielas 22

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Salnavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 9019; kadastra numurs 0100 121 9999), pie Salnavas ielas 22;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku ciršanu, Rīgā Aglonas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0414), pie Aglonas ielas 14 un par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 2029), pie Aglonas ielas 18

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2022. par kokiem Rīgā, Aglonas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 2029), pie Aglonas ielas 18;
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 23/24 cm, un 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Aglonas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0414), pie Aglonas ielas 14;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 265,00 EUR (divi simti sešdesmit pieci euro, nulle centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skudru ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0007)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2022.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 017 0020)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.12.2022.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Anitas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 113 0039) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0411), pie Anitas ielas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 56/63, 60 cm Rīgā, Anitas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 113 0039);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 47/48 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0411), pie Anitas ielas 6;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanuRīgā, Ciemupes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 092 0501, kadastra apzīmējums 0100 092 0044), pie Ciemupes ielas 1

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ciemupes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 092 0501, kadastra apzīmējums 0100 092 0044), pie Ciemupes ielas 1.

1.3.21. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 092 9999, kadastra apzīmējums 0100 092 9009), pie Vangažu ielas 5

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 24, 27, 10/14 (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 092 9999, kadastra apzīmējums 0100 092 9009), pie Vangažu ielas 5.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Druvienas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 9000), pie Druvienas ielas 2

Nolemj:

 1. bērzu ø 40 cm Rīgā, Druvienas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 9000), pie Druvienas ielas 2;

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā 127 (kadastra apzīmējums 0100 127 0393)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm un 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Berģu ielā 127 (kadastra apzīmējums 0100 127 0393);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 373,36 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rožu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 127 0093)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2022.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības laukumā 1 (kadastra apzīmējums 0100 005 0055), pie Aspazijas bulvāra 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavas ø 48/38 cm 1 stumbru ø 38 cm Rīgā, Brīvības laukumā 1 (kadastra apzīmējums 0100 005 0055), pie Aspazijas bulvāra 3;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
264 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.