Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  L. Tomiņa   V. Bakanovs
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 40B (kadastra numurs 0100 071 1301, kadastra apzīmējums 0100 071 1268)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 apšu ø 38, 40/46 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 40B (kadastra numurs 0100 071 1301, kadastra apzīmējums 0100 071 1268) 423,46 EUR (četri simti divdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 15 (kadastra numurs 0100 106 1101, kadastra apzīmējums 0100 106 1091), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Īvandes ielā 15 (kadastra numurs 0100 106 1101, kadastra apzīmējums 0100 106 1091) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0541), pie Sakas ielas 21 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 43 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0541), pie Sakas ielas 21 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 60 cm un 4 zirgkastaņas ø 50, 36, 31, 33 cm Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660);
 2. 7 kļavas ø 53, 49, 57, 68, 18 (celma caurmērs 21 cm), 52, 44 cm, 7 liepas ø 43, 42, 25, 37, 34, 38, 35 cm, 3 ozolus ø 50, 50, 78 cm, 7 zirgkastaņas ø 29, 41, 13/16 (celma caurmērs 21 cm), 37, 44, 44, 25 cm, 3 Rietumu tūjas ø 14/17 (celma caurmērs 32 cm), 17/18 (celma caurmērs 30 cm), 17 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 egli ø 29 cm, 1 aso egli ø 38 cm, 12 ošlapu kļavas ø 19/19 (celma caurmērs 31 cm), 45, 48/35, 48, 24, 85, 55, 18 (celma caurmērs 21 cm), 22/23/24, 22, 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 28 cm, 1 ievu ø 34 cm, 4 papeles ø 65, 35, 39, 17/22 cm un 9 bērzus ø 52, 34, 21, 32, 30, 62, 40, 29/37, 28 cm Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13735,35 EUR (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 073 2153) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 38, 57 cm Rīgā, Graudu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 073 2153);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 32, 38 cm, 1 ozolu ø 38 cm Rīgā, Graudu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 073 2153) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 922,01 EUR (deviņi simti divdesmit divi euro, viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 057 0173, kadastra apzīmējums 0100 058 9001), pie Eduarda Smiļģa ielas 23

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 057 0173, kadastra apzīmējums 0100 058 9001), pie Eduarda Smiļģa ielas 23.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aizupes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 083 0145)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2022.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera iela 59 (kadastra apzīmējums 0100 024 0050)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2022.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 121 1588)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39/22 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 121 1588);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rušonu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 078 0246)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rušonu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 078 0246).

1.3.6. § Par koku ciršanu, Rīgā, Maskavas ielā 254 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 2252), Rīgā, Maskavas ielā 254 (kadastra apzīmējums 0100 078 2235), Rīgā, Maskavas ielā 254A (kadastra apzīmējums 0100 078 0404)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 ošlapu kļavas ø 37, 40, 35, 24, 35, 40 cm Rīgā, Maskavas ielā 254 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 2252);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 97 cm Rīgā, Maskavas ielā 254 (kadastra apzīmējums 0100 078 2235);
 3. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 44/50 cm Rīgā, Maskavas ielā 254A (kadastra apzīmējums 0100 078 0404);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 0101)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 purva bērzu ø 75 cm Rīgā, Kokneses prospektā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 0101);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lorupes ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 123 0112)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Kraujas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 127 0254)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Kraujas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 127 0254);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,21 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 089 0154)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zaļumu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0291)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2022.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Žagatu ielā 8 (kadastra numurs 0100 070 0590, kadastra apzīmējums 0100 070 0468)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Žagatu ielā 8 (kadastra numurs 0100 070 0590, kadastra apzīmējums 0100 070 0468);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 28,69 EUR (divdesmit astoņi euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ūnijas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 070 2316)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 32, 32 cm Rīgā, Ūnijas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 070 2316).

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rožu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 127 0093)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2022.

0 Patīk
334 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.