RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 26 (25.06.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts,Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9019, pie Maskavas ielas 493

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 5 bērzu ø 40, 25, 30, 40, 35 cm, Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9019, pie Maskavas ielas 493 patvaļīgu ciršanu 725,66 EUR (septiņi simti divdesmit pieci euro, sešdesmit seši centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā bez adreses (97. grupa, 74. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0074)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 31 bērzu ø 18/25/25/25, 25/20/20/20, 25/25/25, 25/25/30/35, 20/20/15/10, 20/30, 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, (6 bērzi ø 20 cm, 5 bērzi ø 25 cm, 10 bērzi ø 30 cm, 3 bērzi ø 40 cm), 15 kļavas ø 15/15/15, 20/20, 25/10, 25/30, 25/15, 10/10/10, 15/35/25/25, 35/10, 18 (celma caurmērs 24 cm), 18, 25, 25, 25, 40 cm, 27 papeles ø 15/15, 15/15, 15/20/35, 40/15/45, 20/20/20/20, 50/70, 40/40, 70/50, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 35, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 60, 60 cm, 24 vītolus ø 20/20, 25/25/25, 25/25, 25/25/25/20, 15/20/20, 18/30, 20/20/20, 15/15, 20/20/20, 30/30, 20/20/20/20, 15/20/10, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 35, 40, 50, 60, 60, 60 cm 2 melnalkšņus ø 20, 30 cm, 11 priedes ø 10/10, 18, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 4 gobas ø 20/20, 30/30/30/20, 25/25/20, 25/25, 3 ievas ø 20/20/20/20/20/20, 25/25/25/25, 20/20/20/20/20 cm Rīgā, Daugavgrīvas šosejā bez adreses (97. grupa, 74. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0074) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 24016,92 EUR (divdesmit četri tūkstoši sešpadsmit euro, deviņdesmit divi centi).

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9004), pretī Mūkupurva ielai 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2019.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jāņavārtu ielā 21 (121. grupa, 4133. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 67 cm Rīgā, Jāņavārtu ielā 21 (121. grupa, 4133. grunts).

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9019, pie Maskavas ielas 493 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2019.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2019.

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 62B (126. grupa, 104. grunts, kadastra apzīmējums 0100 126 0090) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2019.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts) saistībā ar žoga izbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 7 ošus ø 35, 37, 42, 25, 43, 53, 34 cm, 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā3 (87. grupa, 2020. grunts);
 2. atļaut cirst 3 gobas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 32, 15 (celma caurmērs 20 cm), 3 kļavas ø 34/32, 34, 16 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā3 (87. grupa, 2020. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1545,25 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit pieci euro, divdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlasa ielā 7A (87. grupa, 274. grunts; kadastra apzīmējums 0100 087 0268) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2019.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 35 (11. grupa, 124. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.2019.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šalkones ielā 4A (120. grupa, 1107. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2019.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 12 (84. grupa, 356 grunts) un Stokholmas ielā 14 (84. grupa, 352. grunts) saistībā ar demontāžas darbiem

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 3 priedes ø 32, 18 (celma caurmērs 21 cm), 21 cm Rīgā, Stokholmas ielā 12 (84. grupa, 356 grunts);
  • 1 priedi ø 22 cm Rīgā, Stokholmas ielā 14 (84. grupa, 352. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 793,96 EUR (septiņi simti deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 38 k–1 (76. grupa, 839. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 38 k–1 (76. grupa, 839. grunts).

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tekstilnieku ielā 19A (110. grupa, 2009. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.07.2019.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 189. grunts), pie Slokas ielas 42, Rīgā, Saulkalnes ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0295), krustojumā ar Rāceņu ielu, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (65. grupa, 2027. grunts), pie Dzirciema ielas 49, un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 65. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0063), pie Kuldīgas ielas 15, Rīgā, Kapteiņu ielā bez numura (102. grupa, 121. grunts; kadastra apzīmējums 0100 101 0120)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 1 ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 189. grunts), pie Slokas ielas 42, 1 kļavu ø 12/13 (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 65. grunts; kadastra apzīmējums 0100 063 0063), pie Kuldīgas ielas 15, 3 kļavas ø 30, 26, 42 cm Rīgā, Kapteiņu ielā bez numura (102. grupa, 121. grunts; kadastra apzīmējums 0100 101 0120);
 2. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 79 cm, 1 bērzu ø 19 (celma caurmērs 21 cm), 1 ošlapu kļavu ø 42 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 189. grunts), pie Slokas ielas 42, 1 ošlapu kļavu ø 43/38 cm Rīgā, Saulkalnes ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0295), krustojumā ar Rāceņu ielu, 3 vītolus ø 98, 105, 130 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (65. grupa, 2027. grunts), pie Dzirciema ielas 49;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 1B (74. grupa, 2085. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.08.2019.

 

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vadakstes ielā 15 (74. grupa, 356. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vadakstes ielā 15 (74. grupa, 356. grunts).

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā 18 (79. grupa, 170. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2019.

 

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās (4. grupa, 2026. grunts); pie Gaiziņa ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.2019.

 

8. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Skudru ielā 39 k-1 (121. grupa, 2203. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Skudru ielā 39 k-1 (121. grupa, 2203. grunts).

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā bez numura (71. grupa, 391. grunts), pie Lielvārdes ielas 105

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  23.08.2019.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 129C (121. grupa, 190. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0275)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lorupes ielā 21 (123. grupa, 2178. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

0 Patīk
360 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.