RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 31 (27.07.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāres p.i. V. Freimanis

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dunalkas ielā 8A (117. grupa, 276. grunts; kadastra apzīmējums 0100 117 0306) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.10.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 14B (76. grupa, 2061. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 liepas ø 35, 43, 46, 48, 46, 39, 37, 32, 48 cm Rīgā, Kandavas ielā 14B (76. grupa, 2061. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3192,92 EUR (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro, deviņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40/26 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 225,39 EUR (divi simti divdesmit pieci euro, trīsdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 11 (58. grupa, 17. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 2A (82. grupa, 2400. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 84 (72. grupa, 181. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Krasta ielā 84 (72. grupa, 181. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 230,51 EUR (divi simti trīsdesmit euro, piecdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 34A (92. grupa, 2324. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0183) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 41, 43 cm, 23 apses ø 20/31, 25, 15 (celma caurmērs 22 cm), 47, 24, 25, 26, 41, 25, 44, 25, 23, 20, 23, 31, 31, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 cm, 2 riekstkokus ø 21, 10/10 (celma caurmērs 22 cm) cm, 1 papeli ø 30/42 cm, 7 kļavas ø 12/13 (celma caurmērs 26 cm), 64, 20, 33/16/28/22, 23, 34, 8/8/10 (celma caurmērs 26 cm) cm, 1 ozolu ø 25 cm, 5 liepas ø 29/10/39/20/36/24/21/15, 32/32/32/19/22/22/35/27/14/32/26/10/27, 19 (celma caurmērs 23 cm), 36/35/30/14, 30 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 34A (92. grupa, 2324. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0183) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 11557,71  EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141) un Strēlnieku ielā 4D (19. grupa, 143. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 18.08.2020. līdz 31.08.2020. rīkot publisko apspriešanu par 4 liepu ø 24, 25, 28, 42 cm, 1 gobas ø 19/21/23/20 cm, 5 bērzu ø 46, 28, 27, 44, 33 cm, 1 kļavas ø 37 cm ciršanu Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141) un par 3 liepu ø 31, 28, 25 cm ciršanu Rīgā, Strēlnieku ielā 4D (19. grupa, 143. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.08.2020. Ne vēlāk kā līdz 17.08.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141) (Antonijas ielas malā);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam līdz 10.08.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā papildus skaidrojumu par nepieciešamību cirst iepriekš minētos kokus Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141) un Strēlnieku ielā 4D (19. grupa, 143. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142), kāda ir plānotā būvniecība un kā tas ietekmē cirst paredzētos kokus;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 2 (10. grupa, 162. grunts), Simtgades alejā, kadastra apzīmējums 0100 010 0120, saistībā ar teritorijas kopšanu un zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 010 0088, saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.9.2020. līdz 28.09.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 Holandes liepas ø 39 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 010 0088, 1 kļavas ø 36 cm un 1 ozola ø 64 cm Simtgades alejā, kadastra apzīmējums 0100 010 0120 un 2 gobu ø 20, 17 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm, 1 ošlapu kļavas ø 22/18/18 cm Kronvalda bulvārī 2 (10. grupa, 162. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.09.2020. Ne vēlāk kā līdz 14.09.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.09.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.08.2020. līdz 18.08.2020. rīkot publisko apspriešanu par 3 bērzu ø 46, 46, 32 cm, 1 ozola ø 38 cm, 1 liepas ø 36 cm, 1 oša ø 38 cm Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.08.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts) (šajā gadījumā Katrīnas dambja un Piena ielas krustojumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Gdaņskas ielā 6 (84. grupa, 103. grupa) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 44, 42, 47, 43, 47 cm, 1 gobu ø 23 cm un 1 zirgkastaņu ø 59 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 6 (84. grupa, 103. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2603,86 EUR (divi tūkstoši seši simti trīs euro astoņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 42, 49 cm un 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts);
 2. atļaut cirst 6 bērzus ø 42, 40/42, 37, 28, 31, 32 cm Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1075,69 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro, sešdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā, kadastra apzīmējums 0100 114 9999, pie nekustamajiem īpašumiem Rīgā, Jaunciema 5.šķērslīnijā 7 un 7A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 31, 47 cm Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā, kadastra apzīmējums 0100 114 9999, pie nekustamā īpašuma Rīgā, Jaunciema 5.šķērslīnijā 7 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 665,90 EUR (seši simti sešdesmit pieci euro, deviņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielā 20 (120. grupa, 53. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1256) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 33, 31 cm Rīgā, Puikules ielā 20 (120. grupa, 53. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1256) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekuru ielā 3 (68. grupa, 2122. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Čiekuru ielā 3 (68. grupa, 2122. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 7 (103. grupa, 11. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 vītola ø 118 cm ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 7 (103. grupa, 11. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lilijas ielā 17 (66. grupa, 180. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 10 (59. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 68 cm Rīgā, Sabiles ielā 10 (59. grupa, 2007. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bātas ielā 4 (107. grupa, 83. grunts, kadastra apzīmējums 0100 107 0613) un Rīgā, Bātas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 387. grunts, kadastra apzīmējums 0100 107 0142), pie Bātas ielas 4

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Līdaku ielā 12 (75. grupa, 445. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Līdaku ielā 12 (75. grupa, 445. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Nomales ielā 3 (56. grupa, 222. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 14 (59. grupa, 219. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Lubānas ielā 8 (47. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 8 (47. grupa, 70. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Staiceles ielā bez numura (70. grupa, 2141. grunts), pie Staiceles ielas 19

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 75 cm Rīgā, Staiceles ielā bez numura (70. grupa, 2141. grunts), pie Staiceles ielas 19;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (70. grupa, 213. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2179. grunts), pie Dzelzavas ielas 25

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Malnavas ielā 9 (78. grupa, 277. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā 4 (115. grupa, 45. grunts) un zemesgabalā bez adreses, kadastra Nr.0100 115 0293, kadastra apzīmējums 0100 115 0296

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vējdzirnavu ielā 4 (127. grupa, 85. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 41/30/41 cm Rīgā, Vējdzirnavu ielā 4 (127. grupa, 85. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 37 (86. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 37 (86. grupa, 25. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 137 (127. grupa, 388. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Berģu ielā 137 (127. grupa, 388. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 22,31 EUR (divdesmit divi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 15A (14. grupa, 2086. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 14/19 cm un 1 vītolu ø 28 cm Rīgā, Duntes ielā 15A (14. grupa, 2086. grunts);
 2. atļaut cirst 2 vītolus ø 28, 34 cm, kalstošu 1 gobu ø 20/27/18/30/31/30/27 cm un 2 apses ø 26, 22/19 cm Rīgā, Duntes ielā 15A (14. grupa, 2086. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 374,27 EUR (trīs simti septiņdesmit četri euro, divdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielā 10 (120. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 46, 38 cm Rīgā, Puikules ielā 10 (120. grupa, 58. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vabu ielā 23 (120. grupa, 1395. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 asās egles (sudrabegles) ø 30, 26, 19 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Vabu ielā 23 (120. grupa, 1395. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 2519, pie Vabu ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 34 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 2519, pie Vabu ielas 23;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 77,40 EUR (septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 28 (17. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm (Nr. 57681) Rīgā, Duntes ielā 28 (17. grupa, 44. grunts);
 2. atļaut cirst 7 kļavas ø 56 (Nr. 57633, kalstoša), 24 (Nr. 57597), 15 (Nr. 57601), 19 (Nr. 57592), 16 (Nr. 57608), 25 (Nr. 57639), 26 (Nr. 57651), 3 gobas ø 25 (Nr. 57613, kalstoša), 16 (Nr. 57614), 16 (Nr. 57604), 2 liepas ø 53/59 (Nr. 57671), 53 (Nr. 57625) Rīgā, Duntes ielā 28 (17. grupa, 44. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1539,90 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit deviņi euro, deviņdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (111 grupa, 871. grunts), kas piesaistīts ēkām Baltāsbaznīcas ielā 23 un 21, pretī ēkai Kreimeņu ielā 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 105 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (111 grupa, 871. grunts), kas piesaistīts ēkām Baltāsbaznīcas ielā 23 un 21, pretī ēkai Kreimeņu ielā 5;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 91 (120. grupa, 839. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 42, 40 cm Rīgā, Atlantijas ielā 91 (120. grupa, 839. grunts), pēc ciršanas atstājot koka stumbru 2 m augstumā, jo kokā konstatēta īpaši aizsargājamas sugas – spožās skudras Lasius fuliginosus atradne;
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 47, 45, 52 cm un kalstošu 1 priedi ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Atlantijas ielā 91 (120. grupa, 839. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 531,81 EUR (pieci simti trīsdesmit viens euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ
AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī bez numura (9. grupa, 28. grunts), kanālmalas apstādījumos

Nolemj.

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī bez numura (9. grupa, 28. grunts), kanālmalas apstādījumos.

0 Patīk
376 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.