Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietnieces M. Veinbergas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 076 0273, kadastra apzīmējums 0100 076 0137), pie Smārdes ielas 7

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ozola ø 40 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 076 0273, kadastra apzīmējums 0100 076 0137), pie Smārdes ielas 7 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses(kadastra apzīmējums 0100 093 0025), pie Jūrmalas gatves 72 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm, 1 ozolu ø 49 cm un 15 kļavas ø 21, 36, 19 (celma caurmērs 24 cm), 34, 24, 30/34, 22, 28, 34, 19 (celma caurmērs 21 cm), 33, 28, 16/21, 20, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0025), pie Jūrmalas gatves 72 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4272,89 EUR (četri tūkstošu divi simti septiņdesmit divi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ēdoles ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 077 0048) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.02.2023.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052) un Rīgā, Mūkupurva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9999), pie Grenču ielas 5 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst
  1. 1 kļavu ø 12/13/16/21 cm un 1 melnalksni ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Mūkupurva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9999), pie Grenču ielas 5l
  1. 53 Ritumu tūjas ø 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22 cm (iepriekš minētās 53 Rietumu tūjas ir sasnieguša vai pārsniegušas 20 cm celma caurmēra izmērus), 14 kļavas ø 21, 54, 25, 26, 38, 33/26, 35, 49, 27, 17 (celma caurmērs 25 cm), 26, 37, 34, 63 cm, 6 melnalkšņus ø 38, 47, 91, 45, 37, 34 cm, 1 osi ø 49 cm, 14 bērzus ø 40, 39, 43, 34, 37, 31, 35, 37, 29, 28, 31, 34, 30, 32 cm, 1 liepu ø 73 cm Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 12558,24 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 21 cm un 1 purva bērzu ø 37 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786).

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 261 (kadastra apzīmējums 0100 072 0272; kadastra numurs 0100 072 0095), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 37, 30, 24/29 cm Rīgā, Maskavas ielā 261 (kadastra apzīmējums 0100 072 0272; kadastra numurs 0100 072 0095);
 2. Rīgā, Maskavas ielā 261 (kadastra apzīmējums 0100 072 0272; kadastra numurs 0100 072 0095) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 67 (kadastra apzīmējums 0100 120 1178) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 bērzus ø 30, 25, 16 (celma caurmērs 22 cm), 20, 27/35, 25, 25, 17 (celma caurmērs ø 22 cm), 18 (celma caurmērs ø 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm) un 11 priedes ø 67, 23, 27, 25, 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 26, 38, 22, 22, 30 cm, Rīgā, Vecāķu prospektā 67 (kadastra apzīmējums 0100 120 1178) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3773,49 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Garciema ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 120 0075) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2023.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 070 0037) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2023.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Šmerļa ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 092 0021)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 28 cm Rīgā, Šmerļa ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 092 0021) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 210 (kadastra apzīmējums 0100 070 0009) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm, 1 gobu ø 49 cm, 2 kļavas ø 62, 45 cm un 1 robīniju ø 28 cm Rīgā, Brīvības gatvē 210 (kadastra apzīmējums 0100 070 0009;) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1805,62 EUR (viens tūkstotis astoņi simti pieci euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Tumes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 073 0047)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 89 cm Rīgā, Tumes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 073 0047);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Tumes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 073 0047);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 105 2166), pie Dāliju ielas 2

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 35, 33 cm un 1 bērza ø 23/52 cm 1 stumbru ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 105 2166), pie Dāliju ielas 2;
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm un 1 bērza ø 23/52 cm 1 stumbru ø 23 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 105 2166), pie Dāliju ielas 2;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 147,98 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 89 (kadastra numurs 0100 106 0853, kadastra apzīmējums 0100 106 1049)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.02.2023.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 0116), Lielo kapu teritorijā un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielo kapu teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 71 cm cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 0116), Lielo kapu teritorijā;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielo kapu teritorijā;
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Tempļa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 059 0186)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 65/54 cm Rīgā, Tempļa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 059 0186);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 541,83 EUR (pieci simti četrdesmit viens euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Kojusalas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 048 0032)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 70 cm Rīgā Kojusalas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 048 0032);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Berģu ielā 140 (kadastra numurs 0100 127 0466, kadastra apzīmējums 0100 127 0673)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 59 cm Rīgā, Berģu ielā 140 (kadastra numurs 0100 127 0466, kadastra apzīmējums 0100 127 0673).

0 Patīk
281 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.