RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 40 (28.09.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 24 (110. grupa, 172. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 36 priedes ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 24, 21, 25, 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 21, 20, 20, 20, 23, 15 (celma caurmērs 20 cm), 22, 36, 25, 22, 37, 14 (celma caurmērs 20 cm), 20, 19 (celma caurmērs 23 cm), 32, 17 (celma caurmērs 22 cm), 23, 35, 35, 20, 20, 17 (celma caurmērs 20 cm), 38, 27, 20 cm, 19 bērzus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 22, 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 25, 16 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 22, 27, 29, 24/21, 23, 23, 40, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 4 alkšņus ø 28, 15/15 (celma caurmērs 30 cm), 23, 20/13 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 26 (110. grupa, 2109. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 melnalksni ø 20/22/23 cm, 2 bērzus ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 3 blīgznas ø 17/20, 18/21, 22/23 cm Rīgā, Lielajā ielā 26 (110. grupa, 2109. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemaišu ielā 3 (56. grupa, 92. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 20 (73. grupa, 2147. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 ozolus ø 26/15, 35, 15/10/7 (celma caurmērs ø 43 cm) cm Rīgā, Stērstu ielā 20 (73. grupa, 2147. grunts);
 2. atļaut cirst 2 ozolus ø 27, 31 cm Rīgā, Stērstu ielā 20 (73. grupa, 2147. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro, sešpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ozolciema ielā 46 k-6 (79. grupa, 2104. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 32/27 cm Rīgā, Ozolciema ielā 46 k-6 (79. grupa, 2104. grunts);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 25/28, 19/23 cm Rīgā, Ozolciema ielā 46 k-6 (79. grupa, 2104. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 81,10 EUR (astoņdesmit viens euro, desmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 21 (53. grupa, 262. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Granīta ielā bez numura (121. grupa, 4136. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 6 priedes ø 27, 20, 21, 27, 21, 28 cm Rīgā, Granīta ielā bez numura (121. grupa, 4136. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1383,03 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit trīs euro, trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts) 18 bērzus ø 25, 21, 23, 18/11, 23, 33, 40, 46, 43, 32, 20, 27, 55, 32, 39, 35, 33, 57 cm , 85 kļavas ø 17 (kalstoša), 17/19/12/8/7, 23, 22, 19/23, 16/30, 23, 29, 20, 18, 23, 30/24 (kalstoša), 42, 30, 26, 34, 20, 24, 29/17/16/29/37, 23/18, 21, 25/30, 25, 22, 23, 24, 26, 21, 17, 61, 39, 23/24/22/24, 14/23/23/21, 24/26, 21, 25, 22, 24, 26, 25, 23, 25, 33, 19, 29, 25, 30, 18, 21, 19, 17, 30, 22, 23, 38, 22, 17, 31, 12/26, 17/14/24, 25, 21, 33, 27, 18, 29, 27, 19, 17, 25, 22, 30, 20, 17, 24, 25, 17, 25, 24, 27, 19, 19, 19, 15/15, 27 cm, 9 vītolus ø 11/11/13/17/23, 10/11/11/17/22, 28/22/14/12/13/14/21, 22/17, 25, 48/37, 35, 30/25/37, 18 cm, 3 gobas ø 17, 17, 22 cm, 2 ošus ø 22, 24 cm;
  • Rīgā, Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts) 3 kļavas ø 36, 21, 21 cm, 1 ievu ø 37 cm, 1 vīksnu ø 16/14/17/12 cm, 2 bērzus ø 27, 35 cm;
  • Rīgā, Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) 14 kļavas ø 17, 15/17/11/12/16, 31/27/21, 27/33, 28, 24/24, 21, 20, 25, 21, 31, 16/21, 28, 37 cm, 1 vītolu ø 35 cm, 4 liepas ø 10/12/24/16/18, 20, 18, 18 cm, 3 bērzus ø 19, 18, 20 cm, 1 Kanādas egli ø 22 cm;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 34441,73 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.08.2020. lēmuma (protokols Nr. 35., 1.2.7. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73 (86. grupa, 358. grunts, kadastra apzīmējums 0100 086 0341) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73 (86. grupa, 358. grunts, kadastra apzīmējums 0100 086 0341) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.2020. lēmumu (protokols Nr. 35., 1.2.7. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73 (86. grupa, 358. grunts, kadastra apzīmējums 0100 086 0341) saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 6 liepas ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 44, 45, 52, 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm) cm, 3 bērzus ø 34, 40, 45 cm un 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73 (86. grupa, 358. grunts, kadastra apzīmējums 0100 086 0341) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1809,05 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Cementa ielā 22 (67. grupa, 256. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 57, 52 cm Rīgā, Cementa ielā 22 (67. grupa, 256. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 248,15 EUR (divi simti četrdesmit astoņi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Skaru ielā 3 (82. grupa, 542. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2740) un Rīgā, Skaru ielā 5 (82. grupa, 540. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2741)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 baltalkšņus ø 23, 22 cm Rīgā, Skaru ielā 3 (82. grupa, 542. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2740) un 3 baltalkšņus ø 27, 26, 25 cm Rīgā, Skaru ielā 5 (82. grupa, 540. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2741);
 2. atļaut cirst 3 baltalkšņus ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 21, 18 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Skaru ielā 3 (82. grupa, 542. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2740) un 3 baltalkšņus ø 24, 19 (celma caurmērs 23 cm), 22 cm Rīgā, Skaru ielā 5 (82. grupa, 540. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2741);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 222,19 EUR (divi simti divdesmit divi euro, deviņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Vībotņu ielā 5 (82. grupa, 1064. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1032)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 2 egļu ø 44, 23 cm ciršanu Rīgā, Vībotņu ielā 5 (82. grupa, 1064. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 1032).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Amālijas ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 42. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0033), pie Amālijas ielas 5A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 28A (79. grupa, 319. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 8 (17. grupa, 147. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0062)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 82 cm Rīgā, Duntes ielā 8 (17. grupa, 147. grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0062);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 933,40 EUR (deviņi simti trīsdesmit trīs euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (72. grupa, 100. grunts), pie Krasta ielas 103

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 80/75/77/78/69/80 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (72. grupa, 100. grunts), pie Krasta ielas 103;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 835,97 EUR (astoņi simti trīsdesmit pieci euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tālivalža ielā 4 (115. grupa, 45. grunts) un zemesgabalā bez adreses, kadastra Nr.0100 115 0293, kadastra apzīmējums 0100 115 0296

Nolemj:

atteikt atļaut cirst:

 1. 3 bērzus ø 53, 42, 51 cm Rīgā, Tālivalža ielā 4 (115. grupa, 45. grunts);
 2. 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 115 0293, kadastra apzīmējums 0100 115 0296.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē bez numura (86. grupa, 448. grunts), pretī ēkai Brīvības gatvē 225A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Brīvības gatvē bez numura (86. grupa, 448. grunts), pretī ēkai Brīvības gatvē 225A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Bergenas ielā 15 (94. grupa, 274. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 42, 59 cm un 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Bergenas ielā 15 (94. grupa, 274. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 723,96 EUR (septiņi simti divdesmit trīs euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU
SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 102 (121. grupa, 1602. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2020.

0 Patīk
575 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.