Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenās ainavu arhitektes M. Veinbergas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL. Sarma
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  Protokolē: 
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas būvniecības nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 059 0100), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 25/28/41 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 059 0100) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 802,50 EUR (astoņi simti divi euro, piecdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 119 0479, kadastra apzīmējums 0100 119 0441) un Rīgā, Ūpju ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 119 0451, kadastra apzīmējums 0100 119 0448), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63D (kadastra apzīmējums 0100 075 2023), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūpju ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 119 0040), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 34, 29 cm Rīgā, Ūpju ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 119 0040) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 537,85 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, astoņdesmit pieci centi).

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūpju ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 119 0040), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 48 cm, 3 kļavas ø 49, 23, 32/23 cm, 39 priedes ø 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 24, 24, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 29, 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19/18 (celma caurmērs 40 cm), 16/16 (celma caurmērs 35 cm), 17/16 (celma caurmērs 33 cm) cm Rīgā, Ūpju ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 119 0040) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9186,01 EUR (deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.09.2022. līdz 16.09.2022. rīkot publisko apspriešanu par 2 gobu ø 24, 31 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132);
 2. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2022.

1.2.8. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.09.2022. līdz 19.09.2022. rīkot publisko apspriešanu par 81 koku, kuriem celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 76 balto vītolu ø 18, 18, 13, 16, 13, 14, 16, 20, 20, 25, 26, 17/22, 19/14, 18/12, 19, 27, 18, 28, 21, 21, 22, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 14, 14, 14, 17, 17, 16, 16, 16, 19/19, 20, 20, 20, 19/20/15, 17/22, 18, 15/22, 16, 28, 27, 23, 23, 25, 6/9/7/5/9/23/22/12/14/18/25/21, 22/13, 21, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 12/14/14/27/16, 20, 12/16/15/20/16/11/14, 18/25/9/10, 17, 14, 14, 14, 16, 16, 13, 22, 21, 16, 17 cm, 1 blīgznas ø 11/14/16 cm un 4 bērzu ø 13, 15, 18, 32 cm – ciršanu Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 30.08.2022. Ne vēlāk kā līdz 05.09.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.09.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.10.2022.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 024 0268)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1.  1 vilkābeli ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 4 tūjas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 14/21, 28, 28 cm un 1 kļavu ø 28/31 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 024 0268);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2531,29 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 13.09.2022. līdz 26.09.2022. rīkot publisko apspriešanu par 7 ošu ø 29, 25, 43/28, 40, 40, 33/38, 44 cm ciršanu Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 06.09.2022. Ne vēlāk kā līdz 12.09.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.09.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

1.2.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 purva bērzu ø 37 cm (Nr. 14) un 1 apsi ø 21 cm (Nr. 20) Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 37, 28 cm un 2 apses ø 35, 39 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 530,16 EUR (pieci simti trīsdesmit euro, sešpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Silciema ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 092 0234) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 rietumu tūjas ø 12/12/14/15/18/18 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 15/14/14/18/9 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Silciema ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 092 0234) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 542,97 EUR (pieci simti četrdesmit divi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.08.2022. lēmuma (protokols Nr. 33, 1.2.10. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst kokus, par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.08.2022. lēmumu (protokols Nr. 33, 1.2.10. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 1 liepu ø 42 cm, 1 vītolu ø 23 cm, 1 bērzu ø 19 (celma caurmērs 27 cm) un 1 sarkano ozolu ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078);
 2. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 42 cm un 1 sarkano ozolu ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078);
 3. 1 vītolu ø 23 cm un 1 bērzu ø 19 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra numurs 0100 093 0412, kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 182

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.10.2022.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 3127), pie Krustabaznīcas ielas 9

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 3127), pie Krustabaznīcas ielas 9.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Piena ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 012 0080)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2022.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Mēness ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 026 0137)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Mēness ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 026 0137);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 2A (kadastra apzīmējums 0100 018 2036)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Ganību dambī 2A (kadastra apzīmējums 0100 018 2036);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Rudzu ielā 43(kadastra apzīmējums 0100 113 0403)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksnis ø 61 cm Rīgā, Rudzu ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 113 0403);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 55,55 EUR (piecdesmit pieci euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2035), pie Lidoņu ielas 20

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 papeles ø 105, 108, 66 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2035), pie Lidoņu ielas 20.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Loka ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 080 2188)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2022.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Jomas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 100 9004), pie Jomas ielas 2A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 17/28/28/28/30/37/48 cm Rīgā, Jomas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 100 9004), pie Jomas ielas 2A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 060 0362)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 27 cm Rīgā, Slokas ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 060 0362);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 24,59 EUR (divdesmit četri euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Valentīna ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 060 2107), pie Valentīna ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 ošlapu kļavu ø 27, 18/29/32, 9/12 (celma caurmērs 20 cm), 17/23, 20, 23/24 cm Rīgā, Valentīna ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 060 2107), pie Valentīna ielas 16;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Āliņģu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 113 2119)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 70 cm Rīgā, Āliņģu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 113 2119);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (simtu piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Stendera ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 0186)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 baltegli ø 36 cm Rīgā, Stendera iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 0186);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jukuma Vācieša ielā 2E (kadastra apzīmējums 01001210260, kadastra numurs 01001210183)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 nokareno zeltzaru vītolu ø 68 cm Rīgā, Jukuma Vācieša ielā 2E (kadastra apzīmējums 01001210260, kadastra numurs 01001210183);
 2. atļaut cirst 1 Tatārijas kļavu ø 18/20 cm, 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Jukuma Vācieša ielā 2E (kadastra apzīmējums 01001210260, kadastra numurs 01001210183);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skaņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 071 0806)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2022.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 267 (kadastra apzīmējums 0100 072 0261; kadastra numurs 010007200940)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Maskavas ielā 267 (kadastra apzīmējums 0100 072 0261; kadastra numurs 010007200940);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 6E (kadastra numurs 0100 121 0300; kadastra apzīmējums 0100 121 0967) un Rīgā, Rencēnu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 121 0994; kadastra apzīmējums 0100 121 0968), pie Krustpils ielas 6E

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.09.2022.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0082, kadastra numurs 01000719999), pie Sesku ielas 27

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.10.2022.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gunāra Astras ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1321) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 071 1182, kadastra apzīmējums 0100 071 1180), pie Gunāra Astras ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.11.2022.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 77 k-1 (kadastra numurs 0100 086 2039, kadastra apzīmējums 0100 086 0397)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2022.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 2457)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Stāmerienas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 2457);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Spilves iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 077 0270)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 49 cm un 2 bērzus ø 28, 30 cm Rīgā, Spilves ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 077 0270) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,91 EUR (četri simti četrpadsmit euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģipša ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0025)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

2.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

0 Patīk
266 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.