Apstiprināts pārskats par Rīgas stratēģijas ieviešanu

Rīgas dome otrdien, 26.novembrī, apstiprināja ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013.gadam ieviešanu.

Kā norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Maksims Tolstojs, šāda veida pārskats palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes un kontrolēt, kā notiek stratēģisko mērķu sasniegšana.

Pārskats tika izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un ietver stratēģisko mērķu un mērķa ietvaros izvirzīto uzdevumu aprakstu, balstoties uz Rīgas domes iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju. Papildus pašvērtējumam, tika veikta Rīgas iedzīvotāju aptauja par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, mediju monitorings, apkopoti statistikas dati un piesaistīti arī nozaru eksperti, kas sniedza savu vērtējumu par stratēģisko mērķu izpildi, šādi iegūstot kompleksu raksturojumu par Rīgas pašvaldības paveikto stratēģisko mērķu robežās.

Kopumā pārskatā secināts, ka 2012.gadā sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir tādiem stratēģiskajiem mērķiem kā Izglītota un prasmīga sabiedrība; Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi; Uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība; Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm; Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība; Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība; Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika; Ērti un ātri sasniedzama pilsēta; Droša pilsētvide; Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta.

Pārskats un spēkā esošā Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija un attīstības programma pieejami mājas lapas www.sus.lv sadaļā „Stratēģija”.

Pārskata gadā aktīvs darbs norisinājās arī pie jauno attīstības plānošanas dokumentu – Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta, kā arī par abu minēto dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta izstrādes, kas šobrīd, no 2013.gada 24.oktobra līdz 5.decembrim, nodoti publiskai apspriešanai.

0 Patīk
1425 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts