Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien atbalstīja Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma izstrādes sākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Rīgas dome 2012.gadā nolēma sākt Rīgas teritorijas plānojuma 2018. – 2030.gadam izstrādi, kura konceptuālo daļu veidos 11 tematiskie plānojumi. Pilsētas attīstības komiteja jau iepriekš atbalstījusi 10 tematisko plānojumu izstrādes sākšanu.
Tematisko plānojumu uzdevumu izstrādes gaitā, tiekoties ar sabiedrības, dažādu nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvjiem, tika identificēta nepieciešamība pēc atsevišķa Rīgas brīvostas un tai pieguļošo teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes. Arī sanāksmēs ar iedzīvotājiem, kas notika ne tikai Rīgas ostai blakus esošajās apkaimēs: Bolderāja, Andrejsala, Salas, Pētersala, Voleri, Sarkandaugava, Kundziņsala, bet arī citās apkaimēs, izskanēja bažas par ostas darbības ietekmi uz pilsētvidi, tās zaļajām zonām, ūdeņiem un pieguļošo apkaimju dzīvojamās vides kvalitāti.

Rīgas ostas teritorija ieņem svarīgu vietu pilsētas ekonomiskajā un sociālajā dzīvē un tā aizņem 11% no kopējās pilsētas platības, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt ilgtspējīgu ostas attīstību, veicinot tās ekonomisko izaugsmi, vienlaikus samazinot tās negatīvo ietekmi uz pilsētvidi un sabalansējot dažādu iesaistīto pušu intereses.

Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma uzdevumi būs:

  • veikt analīzi par ostas darbības jomām un kravu veidiem, to izvietojumu ostas teritorijā, kā arī to ietekmi uz dzīvojamās vides kvalitāti un pilsētas publisko infrastruktūru gan ostas teritorijā, gan arī tai pieguļošajās apkaimēs;
  • noskaidrot visu iesaistīto pušu intereses un viedokli attiecībā uz ostas attīstību, izveidot optimālo ostas attīstības scenāriju, ņemot vērā teritorijas attīstības plānošanas principus;
  • izstrādāt risinājumus plānojumam, kas veicinās ostas attīstību un izaugsmi;
  • izstrādāt ostas teritorijas attīstības risinājumus un nosacījumus iekļaušanai jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā;
  • kā arī noteikt, kādos gadījumos nepieciešama plānojumā iekļauto risinājumu precizēšana citos plānošanas un normatīvajos dokumentos.

Galīgo lēmumu par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma izstrādi pieņems Rīgas domes sēdē.

0 Patīk
1419 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts