Atzinīgi novērtētas aktivitātes, kas veiktas dabas parka “Piejūra” aizsardzībai

Rīgas domes pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi un biedrību “Baltijas krasti” īsteno projektu “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”. Šī projekta mērķis ir Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un saglabāšana pielietojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai īpaši aizsargājamās teritorijās. Projekta darbības paredz ierobežot invazīvo svešzemju augu sugu izplatību piekrastes teritorijās un mazināt to ietekmi uz piekrastes biotopiem. Projekta laikā vairakkārt tiks veikti piekrastes zālāju un lagūnu saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi, kā arī veikta infrastruktūras izbūve antropogēnās slodzes mazināšanai. Lai saglabātu pelēko un mežaino kāpu biotopus tiks veikti pasākumi meža un kāpu aizauguma mazināšanai. LIFE CoHaBit laikā tiks izstrādāts dabas parka “Piejūra” aizsardzības plāns un veikti sabiedrības informēšanas pasākumi par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

 

Lai iepazītos un novērtētu LIFE CoHaBit progresu  pirmajā projekta gada laikā no 13. līdz 14.novembrim dabas parkā “Piejūra” un Carnikavas novada domē noritēja Eiropas Komisijas LIFE programmas uzrauga NEEMO EEIG pārstāvja monitoringa vizīte. Tikšanās laikā tika pārrunāti labākie risinājumi dabas parka “Piejūra” biotopu apsaimniekošanai un aizsardzībai.  Projekta pārraugi kopumā ir atzinīgi novērtējuši pirmajā gadā paveikto un snieguši vērtīgas norādes un ieteikumus sekmīgai projekta mērķu sasniegšanai.

 

Projekta ietvarā ir organizētas sabiedrību informatīvi izglītojošas aktivitātes, izceļot dabas parka unikalitāti, vērtības un skaidrojot nepieciešamību tās saglabāt. Izvērtētas gan Latvijā, gan Eiropā pielietotās metodes un prakses biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas aktivitātēs. Savukārt, lai atrastu labāko un efektīvāko veidu dabas parka “Piejūra” biotopu apsaimniekošanai nākotnē, apkopots nozīmīgs vides ekspertu veikums, kā arī saņemtas daudzas jo daudzas konsultācijas un organizētas iesaistīto pušu sanāksmes kopā ar atbildīgajām  institūcijām (AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Rīgas meži”, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments u.c.).

 

Jau 2018.gada pavasarī dabas parkā, projekta ietvaros, tiks uzsākti konkrēti biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas darbi vairākās dabas lieguma zonās. Pavasarī tiks veikti boreālās Baltijas piekrastes pļavas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi Vakarbuļļos, lagūnas atjaunošana Daugavgrīvā un invazīvo svešzemju augu sugu apkarošana dabas parka piekrastes joslā Rītabuļļu pludmalē, Vakarbuļļos un Daugavgrīvā. 2018.gada otrajā pusē  tiks uzsākta arī infrastruktūras izbūve dabas parkā.

 

Projekts “(LIFE CoHaBit) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansiāla atbalsta ietvaros.

1 Patīk
1433 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts