No 2013.gada 1.maija detālplānojumu izstrādes koordinēšanas un uzraudzības funkcijas ir pārņēmusi Rīgas pilsētas būvvalde, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā – teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un tematisko plānojumu izstrāde.

Atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” detālplānojumi tiek kvalificēti kā detalizēti plānošanas dokumenti, kas saistīti ar konkrēto būvniecības ieceri. Detālplānojumus īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas tiek noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju. Detālplānojuma īstenošana ir būvniecības procesa daļa un tās uzraudzība ir Rīgas pilsētas būvvaldes kompetencē.

Savukārt Rīgas domesPilsētas attīstības departaments nodrošina šādu telpiskās plānošanas dokumentu izstrādi un pārraudzību: teritorijas plānojums, lokālplānojumi un tematiskie plānojumi. Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka lokālplānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kuru pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas savas administratīvās teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai, teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Detālplānojumu ierosināšanas, izstrādes un apstiprināšanas jautājumos turpmāk visus interesentus lūdzam vērsties Rīgas pilsētas būvvaldē (e-pasts: buvvalde@riga.lv, tālrunis 67012812), savukārt par lokālplānojumiem un pilsētas teritorijas plānojumu – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (e-pasts: ppn@riga.lv, tālrunis: 67105816).

0 Patīk
1620 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts