Detālplānojuma publiskā apspriešana Juglas apkaimē

Līdz šī gada 25.martam norisinās teritorijas starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu detālplānojuma projekta publiskā apspriešana. Tikšanās ar interesentiem notiks 2013.gada 18.martā plkst.16:00 Amatu ielā 4, 305.telpā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā, kas atrodas SIA „AGN” privātīpašumā.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem līdz 25.03.2013. var iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4; Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā „Strazds”, Kvēles ielā 15/18; Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21; internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un mājas lapā www.apkaimes.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 25.03.2013. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

Detālplānojuma teritorijas platība ir apmēram 10 ha. Detālplānojuma risinājumu pamatā ir 2008.gada Latvijas konkursa „Europan 9” uzvarētāju Paolo Iotti un Marko Pavarani teritorijas attīstības priekšlikums, kas paredz šūnveidīgu kvartālu plānojumu ar savstarpēji saistītu dažādu publisko un privāto telpu veidošanu, organiski iekļaujot apbūvi apkārtējā vidē.

Ņemot vērā konkursā iekļautās teritorijas zemes piederību (daļa teritorijas ir Rīgas pašvaldībai piekrītošās zemes un daļa – SIA „AGN” īpašums), vienlaicīgi tika uzsākta divu detālplānojumu izstrāde. Šī gada sākumā norisinājās publiskā apspriešana detālplānojumam, kas apskata pašvaldības īpašumā esošo teritoriju. Šī detālplānojuma mērķis bija noteikt zemesgabalus valsts un pašvaldības funkciju veikšanai, kā arī apbūvējamos zemesgabalus līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda papildināšanai. Tikšanās laikā (07.02.2013.) Arhitektu birojs „Iotti + Pavarani Architetti” prezentēja detālplānojuma koncepciju. Iedzīvotājus sanāksmes laikā interesēja jautājumi par Juglas ielas paplašināšanu un tās rekonstrukciju, par jaunu  krustojuma izbūvi, par kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, skaņas barjerām, atkritumu šķirošanas laukumu, transporta organizāciju un ātruma ierobežojumiem Juglas ielā, par sabiedriskā transporta pieturvietām, par veloceliņiem u.c. jautājumi.

Šobrīd publiskai apspriešanai nodoti detālplānojuma risinājumi, kas aplūko SIA „AGN” zemes gabalu attīstību.

SIA „AGN” īpašumā esošās teritorijas izmantošanas galvenā funkcija ir dzīvojamā apbūve, bet ir atļauts integrēt komerciāla rakstura tirdzniecības un darījumu objektus. Detālplānojuma risinājums nosaka trīs galvenās apbūves zonas. Atsevišķi tiek izdalīta apstādījumu zona, kas kalpos kā publiskās ārtelpas zona. Šajā teritorijā tiek plānots izvietot gājēju celiņus un veloceliņus, autostāvvietas un teritorijas labiekārtojumu, apstādījumus. Teritorija ir atvērta, tā netiek iežogota. Līdz ar to vienas ēkas pagalms saplūst ar nākamas ēkas pagalmu, veidojot vienotu zaļo telpu. Ēku jumtus iespējams izmantot, kā jumta dārzus, terases. Otrajā zonā primārā izmatošana ir dzīvojamā funkcija, bet sekundārā izmantošana ir saistīta ar darījumu un sabiedrisku objektu izvietošanu dzīvojamo ēku pirmajos stāvos. Trešā zona ir paredzēta komerciāla rakstura apbūves izvietošanai. Kā atsevišķa apbūves zona tiek izdalīta teritorija, kur atrodas esoša būve – ūdenstornis. Šai teritorijai noteikta izmantošana ar mēŗķi saglabāt esošo būvi, paredzot tās rekonstrukciju ar jaunu apjomu plānošanu. Risinājums paredz teritorijas sadali 11 apbūvei paredzētās zemes vienībās. Plānotā apbūve izvietota rietumu‐austrumu virzienā, kas sasaucas ar blakus esošo detālplānojuma teritoriju. Ielu tīkls šīm teritorijām ir vienots.

Detālplānojuma izstrādātājs: Arhitektu birojs „Iotti + Pavarani Architetti” un SIA „Office of Regional Database”, detālplānojuma pasūtītājs: SIA „AGN”.

0 Patīk
1591 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts