Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka 19.03.2013. Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.5970 „Par Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar minētajiem dokumentiem un kartogrāfisko materiālu var iepazīties no 27.03.2013. līdz 19.04.2013. Rīgas domes ēkā, Rātslaukumā 1, 5.stāvā, kā arī internetā mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst.18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816. Konsultācijas pa tālruni 67105818 darba dienās darba laikā.

Rakstiskas atsauksmes līdz 19.04.2013. (pasta zīmogs) var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Atsauksmes var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Atsauksmju anketa
Rīgas domes lēmums Nr.5970

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu galīgā redakcija:

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Pārskats par Grozījumu izstrādi:

0 Patīk
3070 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts