Izvērtē un apstiprinās projektus ēku energoefektivitātes veicināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs

Rīgas pilsētas pašvaldība apstiprināja ar nosacījumu pirmos 2 projekta iesniegumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”. Kopējais Rīgas domes izveidotās integrēto teritoriālo investīciju komisijas izvērtēto projektu skaits 2017. gadā sasniegs 31 projekta iesniegumu, kuru ietvaros tiks uzlabota ēku energoefektivitāte Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir ieviests jauns process finansējuma apguvē, nosakot, ka republikas nozīmes pilsētas, t.sk Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” dažos specifiskā atbalsta mērķu pasākumos, un šo funkciju Rīgas pilsētas pašvaldībā pilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Integrētas teritoriālās stratēģija ir būtisks nosacījums gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas Eiropas izveidei saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020“, kur kā galvenais instruments stratēģiju īstenošanai ir paredzētas ITI. Šis instruments Eiropas savienības dalībvalstīm sniedz iespēju apvienot vienas vai vairāku darbības programmu vairāku prioritāro virzienu investīcijas, lai veiktu daudzdimensiju intervenci, kas aptver vairākas nozares.

Papildus informējam, ka Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam ietver sevī Rīcības plānu un Investīciju plānu 2017.–2019.gadam, kur Investīciju plānā arī ir izdalīta atsevišķa sadaļa integrēto teritoriju investīcijām. Izvirzītās projektu ieceres, t.sk. integrētās teritoriālās investīcijas, paredz investīcijas uzņēmējdarbības atbalstam un investīciju piesaistei, degradēto teritoriju revitalizācijai un pielāgošanai saimnieciskai darbībai, energoefektivitātes pasākumu veicināšanai, pilsētas infrastruktūras uzlabošanai, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

0 Patīk
1347 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts