Pretplūdu pasākumu īstenošana Bolderājā

Šodien, 9.augustā, parakstīts līgums par priekšizpētes un būvprojekta izstrādi pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā.

Būvprojekta izstrādes mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot topogrāfisko, ģeotehnisko izpēti un priekšizpēti alternatīvo risinājumu noteikšanai pretplūdu pasākumu īstenošanai. Pamatojoties uz priekšizpētes rezultātā izvēlēto risinājumu, pretplūdu pasākumu īstenošanai tiks izstrādāts būvprojekts. Tāpat tiks veikts ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums priekšizpētē izvēlētajam tehniskajam risinājumam.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Dzintars Balodis uzsver: „Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta iespēja pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku, un izveidota kvalitatīva dzīves vide iedzīvotājiem, kā arī sekmēta saimnieciskās darbības konkurētspēja. Pēc projekta realizācijas plānots, ka īstenotie pretplūdu pasākumi no plūdu draudiem pasargās gandrīz divus tūkstošus Rīgas iedzīvotāju Bolderājas, kā arī Daugavgrīvas un Buļļu apkaimēs.”

Projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunojot un izbūvējot aizsargdambjus un caurtekas-regulatorus. Projekts tiek realizēts 2014.- 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 4 744 706 EUR, no kurām ERAF finansējums 3 846 000 EUR

1 Patīk
1532 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts